Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De raad en de commissies overleggen volgens een vastgesteld vergaderschema.

De vergaderingen van de raad en zijn commissies zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Ze vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis aan Emmalaan 15 in Den Burg.
U hoeft zich niet van te voren aan te melden. De deur van het gemeentehuis is op vergaderdagen om 19.15 uur open.

De raads- en commissievergaderingen worden LIVE uitgezonden via internet. Daar kunt u raads- en commissievergaderingen ook digitaal terugkijken. In het archief kunt u zoeken op onderwerp of op spreker.

Ongeveer 10 dagen voorafgaand aan een vergadering wordt de actuele agenda met de bijbehorende stukken gepubliceerd. Naast de actuele stukken vindt u hier ook het archief.

Ongeveer 10 dagen voorafgaand aan een vergadering wordt de actuele agenda met de bijbehorende stukken gepubliceerd. Naast de actuele stukken vindt u hier ook het archief.

Via deze link vindt u de genomen raadsbesluiten en de vastgestelde raadsverslagen vanaf 2010 tot 2020. 
Vanaf 2018 zijn de raadsbesluiten terug te vinden in dit overzicht
De verslagen van de raadsvergadering zijn te vinden bij de vergaderstukken. Vanaf 2022 worden geen verslagen meer gemaakt maar wordt de uitgeschreven ondertiteling toegevoegd.

U kunt zich aanmelden voor een ‘abonnement op de raad’. Met zo’n abonnement krijgt u een e-mail met een link naar de vergaderstukken van de raad of raadscommissie als deze op de website staan. Verder ontvangt u automatisch een korte samenvatting van de raads- en commissievergaderingen.


Wilt u op deze manier geïnformeerd worden? Meldt u dan aan via deze link.

Via deze link kunt u opzoeken hoe de raad gestemd heeft bij een bepaald raadsbesluit.
Het stemgedrag van 2007 tot en met 2019 staat in een bestand bij elkaar en vanaf maart 2018 kunt u het stemgedrag van de raadsleden opzoeken op deze website onder Kalender > Raadsvergadering
Wilt u weten wat een raadslid persoonlijk heeft gestemd? Klik dan op Wie is wie > Gemeenteraad en klik het gewenste raadslid aan.

Dat kan op verschillende manieren.
•    U kunt persoonlijk contact opnemen met een raadslid.
•    U kunt een brief of e-mail sturen aan de gehele gemeenteraad.
•    Als instelling of organisatie kunt u raadsleden en/of commissieleden uitnodigen voor een werkbezoek.
•    U kunt inspreken tijdens een commissievergadering.
•    U kunt een burgerinitiatief starten.
•    U kunt zich aanmelden als Gast van de raad.
Meer informatie vindt u hier.

Een brief aan de gemeenteraad stuurt u naar postbus 200, 1790 AE  Den Burg.
Een e-mail stuurt u via gemeente@texel.nl of via de griffie griffie@texel.nl.
Brieven en e-mails aan de gemeenteraad zijn alleen zichtbaar voor raads- en commissieleden. Raads- en commissieleden kunnen brieven of e-mails op de agenda van een commissievergadering zetten. De schrijver wordt hierover geïnformeerd. De brief wordt alleen openbaar geplaatst na uw toestemming.

De gemeenteraad ontvangt regelmatig post. Lees hier hoe hiermee wordt om gegaan.

De griffie kan u adviseren over de mogelijkheden en voorwaarden.
Als u wilt weten hoeveel mensen er komen, vermeld dan een uiterlijke aanmeldingsdatum en op welke wijze de raadsleden zich kunnen aanmelden.
De griffie plaatst uitnodigingen na ontvangst in een digitaal overzicht.

Voor de definitieve vaststelling van beleid geeft de raad inwoners de mogelijkheid om over een onderwerp in te spreken tijdens de vergaderingen van de raadscommissie. U kunt ook inspreken over een onderwerp wat niet op de agenda staat; dat kan bij het agendapunt ‘Publieksrondvraag’.
Door in te spreken, laat u de raads- en commissieleden weten hoe u denkt over onderwerpen die spelen. Zo kunnen raadsleden uw mening meenemen bij de besluitvorming.
Indien u wilt inspreken of er vragen over heeft, neem dan contact op met de griffie.


Enkele spelregels en tips:
•    U heeft als inspreker maximaal 5 minuten spreektijd. Als er veel insprekers zijn, kan deze tijd worden ingekort. In dat geval wordt u hierover zo snel mogelijk geïnformeerd via e-mail of telefoon.
•    Geef het duidelijk aan als u ook namens anderen spreekt.
•    Na afloop van uw reactie krijgt de commissie de gelegenheid om u aanvullende vragen te stellen.
•    Schrijf op wat u gaat zeggen, dan weet u dat u tijdens het spreken niets vergeet.
•    Geef na het uitspreken van uw tekst een kopie van uw inspreektekst aan de griffier.

Dat kan via een burgerinitiatief. Het burgerinitiatief geeft inwoners het recht om zelf direct onderwerpen of voorstellen op de politieke agenda te zetten. En daarmee hun vertegenwoordigers voor keuzes te plaatsen. Wel gelden er regels voor.
Een burgerinitiatief moet bijvoorbeeld ondersteund worden door 50 personen. Deze en andere kunt u lezen in de verordening. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de griffie(r).

Dat is een initiatief van de gemeenteraad om u kennis te laten maken met het werk van de raad. De gemeenteraad wil graag een inkijkje geven in de gemeentelijke besluitvorming. Iedereen kan zich aanmelden als 'Gast van de raad', waarna u een commissievergadering èn een raadsvergadering bijwoont.
Voorafgaand aan deze vergaderingen wordt u als Vip-gast ontvangen door de voorzitter van de vergadering en de griffier.
U krijgt informatie over het werk van de raad en over de onderwerpen van de vergadering. Ook kunt u vertellen waarom u gast van de raad wilt zijn en hoe u denkt over de politiek en de gemeenteraad.
Vanaf een gereserveerde plek op de publieke tribune volgt u de vergadering. Na afloop kunt u – als de omstandigheden het toelaten – kennismaken met de raadsleden en napraten over de vergadering.
De gemeenteraad hoort graag wat u als bezoeker van de vergadering is opgevallen.
Wilt u ‘Gast van de raad’ zijn? Laat het de griffie weten via griffie@texel.nl

De gemeenteraad is een openbaar bestuursorgaan en aangeboden informatie wordt in openbaarheid behandeld. De raad heeft op grond van de gemeentewet de wettelijke plicht om deze gegevens ter inzage te leggen. Dit is nodig voor de vervulling van de publiekrechtelijke taak van de gemeenteraad.
U dient zich dus bewust te zijn dat uw informatie ook in openbaarheid komt. Indien u informatie vertrouwelijk aan de raad wilt aanbieden moet u dat expliciet aangeven in het betreffende document. Persoonlijke gegevens zullen zo veel als mogelijk uit de documenten worden gehaald indien dat nodig is.

In deze korte animatie wordt uitgelegd hoe de gemeente Texel werkt. Hoe wordt de gemeenteraad gekozen? Wie kiest de wethouders? Waar is de gemeente eigenlijk allemaal voor verantwoordelijk?

Bent u ook betrokken bij het eiland Texel, bij uw dorp of straat? Denkt u wel eens: dit kan beter of anders? Misschien is het een idee om actief te worden in de politiek? In een korte animatie wordt uitgelegd hoe u dat kan.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente.
De Texelse gemeenteraad heeft 15 leden en heeft 7 fracties. De leden van de raad worden elke 4 jaar door de Texelse bevolking gekozen.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de Texelse bevolking. Verder bepaalt de gemeenteraad in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. Het college neemt de dagelijkse besluiten. Grote plannen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn en verkeer kan de gemeente pas uitvoeren als een meerderheid van de raad vóór stemt. De gemeenteraad beslist ook hoe het geld besteed wordt. De gemeenteraad weegt bij elk onderwerp of voorstel alle belangen tegen elkaar af.
Voordat de gemeenteraad een besluit neemt worden de voorstellen eerst besproken in de raadscommissie.

De gemeenteraad vergadert volgens een vastgesteld vergaderschema.
De burgemeester is voorzitter. Tijdens de vergadering neemt de gemeenteraad besluiten, worden actuele onderwerpen besproken en worden ophelderende vragen gesteld aan het college en aan elkaar. Besluiten gaat bij meerderheid van stemmen. Het college stemt niet mee.
Een raadsvergadering verloopt volgens bepaalde regels. Deze staan in het reglement van orde.
Deze vergadering zijn openbaar. U kunt de vergadering dus vanaf de tribune volgen. Ze worden ook live uitgezonden via internet.

De raad heeft een aantal instrumenten om zijn werk goed uit te kunnen voeren:

  • recht van initiatief
  • recht van amendement
  • recht van informatie
  • recht van interpellatie
  • recht van motie
  • recht van onderzoek
  • recht van enquête

Met een initiatiefvoorstel kan een raadslid of fractie een eigen voorstel voorleggen aan de raad. Het initiatiefvoorstel wordt eerst besproken in een raadscommissie, voordat het in de raad wordt behandeld. Voor het indienen van een initiatiefvoorstel is geen meerderheid nodig. Hierdoor kan een raadslid dus zelf onderwerpen op de agenda zetten en zijn wettelijk ‘recht van initiatief’ uitoefenen. Overigens kan de raad pas een besluit nemen over een initiatiefvoorstel wanneer het college in staat is gesteld wensen en bedenkingen mee te geven (Gemeentewet, 147a lid 4).
Een overzicht van de moties en initiatiefvoorstellen staat in het raadsinformatiesysteem.

Een amendement is een voorstel voor het tekstueel wijzigen van een ontwerpbesluit (dat is het besluit dat het college aan de raad voorlegt). Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het oorspronkelijke ontwerpbesluit gewijzigd en dus ook gewijzigd in stemming gebracht.
Daarna wordt het door het amendement aangepast ontwerpvoorstel in stemming gebracht.


Een overzicht van de ingediende amendementen staat in het raadsinformatiesysteem.

Raads – en commissieleden kunnen schriftelijke en mondelinge vragen stellen aan het college over alle onderwerpen die de gemeente aangaan. De schriftelijke vragen worden ingediend via de griffie. Het onderwerp van de vragen moet binnen bevoegdheden van het gemeentebestuur vallen. De vragen worden zo spoedig mogelijk en in principe binnen 21 dagen na de datum van indiening schriftelijk beantwoord door het college.
Een overzicht van de beantwoorde vragen staat in het raadsinformatiesysteem.

Interpellatie is een zwaar politiek middel om informatie te krijgen van het college over bijvoorbeeld een actuele kwestie of een politiek gevoelig onderwerp. Interpellatie wordt ingezet als niet kan worden volstaan met mondelinge of schriftelijke vragen. Een verzoek voor het houden van een interpellatie moet ten minste 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. De raad bepaalt bij het vaststellen van de agenda of de interpellatie wordt toegestaan.

Een motie is een korte verklaring over een onderwerp, waarmee een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken.
Ieder raadslid kan tijdens de raadsvergadering een motie indienen. Na een debat over het onderwerp, wordt over de motie gestemd. Als de raad een motie aanneemt, is sprake van een door de meerderheid van de raad gedragen politieke uitspraak.
Een overzicht van de moties en initiatiefvoorstellen staat in het raadsinformatiesysteem.

De commissie bestaat uit raadsleden en commissieleden (niet zijnde raadsleden) van elke politieke partij die in de gemeenteraad is vertegenwoordigd.
De voorzitter van de commissie is een raadslid. Om de beurt zit een van de raadsleden de vergadering voor.

Elk voorstel dat een raadsbesluit vraagt, wordt eerst behandeld in een commissievergadering. Hier worden besluiten voorbereid en vormen raads- en commissieleden hun mening. Dat doen zij door debat te voeren over voorstellen en over allerlei andere onderwerpen.
Tijdens de commissievergadering kunnen burgers inspreken over de onderwerpen op de agenda of over andere onderwerpen. Commissieleden kunnen de insprekers vragen stellen.
Ook kunnen commissieleden vragen stellen aan de leden van het college over de voorstellen.
De raadscommissie besluit hoe een onderwerp op de agenda van de raadsvergadering komt: als bespreekstuk of als hamerstuk. Ook kan besloten worden dat een voorstel wordt teruggegeven aan het college, met daarbij een heldere opdracht.

Raadsleden zijn de gekozen volksvertegenwoordigers. Zij nemen besluiten in de gemeenteraad.
Commissieleden zijn niet gekozen. Zij zijn benoemd op basis van een voordracht van hun fractie. Commissieleden ondersteunen de fracties bij het raadswerk, leggen de eed of belofte af en kunnen in de raadscommissie het woord voeren.

De raadsleden van een zelfde partij vormen een fractie.

Een fractievoorzitter is de leider van zijn of haar fractie in de gemeenteraad.

Fractiebudgetten
Jaarlijks krijgen de raadsfracties een vergoeding ter ondersteuning van hun werk. De vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten.
Waar de fracties dit geld precies aan mogen besteden, is  vastgelegd in de Verordening ondersteuning raads- en commissieleden 2023. Hierin is ook geregeld hoe de hoogte van het fractiebudget wordt bepaald.
Er is sprake van een vast bedrag per raadsfractie, aangevuld met een variabel bedrag per raadszetel.


Uitbetaling van het budget
Eerder werd het fractiebudget in maart van jaar x aan de fractie uitgekeerd en werd er vervolgens in het
opvolgende jaar verantwoording afgelegd over de uitgaven. Het restant bedrag werd aan de gemeente terug
betaald.
Met ingang van maart 2023 is de werkwijze veranderd. De fractiebudgetten worden jaarlijks op 1 april
gereserveerd. Uitgaven vanuit deze budgetten worden gedaan in overleg met de griffie(r).
Het deel van het gereserveerde bedrag wat uiteindelijk op 31 maart van het opvolgende jaar niet gebruikt is,
komt te vervallen.


Overzicht
• Actuele stand van de gereserveerde fractiebudgetten

De Auditcommissie voert namens de raad het periodieke overleg met de accountant. Zij brengt advies aan de raad uit over het controleprotocol en de jaarrekening van de gemeente en zij kan adviezen uitbrengen over de kwaliteit van de "governance" binnen de gemeente. Tevens adviseert de Auditcommissie de raad over het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole. De verordening van de Auditcommissie vindt u hier.

Het afstemmingsoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en van elke in de raad vertegenwoordigde fractie één raadslid. De griffier is bij elke vergadering aanwezig en bereidt de vergaderingen voor. De voorzitter van het afstemmingsoverleg is gekozen door de leden van het afstemmingsoverleg. Het afstemmingsoverleg is hoeder van het bestuurlijke en politieke proces en bespreek de concept-agenda's van de raad en zijn commissies.

De Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel.
Het doel van de Regionale Raadscommissie Noordkop is grip te hebben op- en sturing te geven aan regionale samenwerking, en de strategische positie van de Kop van Noord Holland versterken richting provincie en rijk.
De commissie adviseert over de thema’s van de `Kop Werkt`, gemeenschappelijke regelingen die de vier gemeenten aangaan  (GGD NHN, Omgevingsdienst NHN, Regionaal historisch centrum Alkmaar en Veiligheidsregio NHN) en onderwerpen die ter besluitvorming in alle vier de raden worden voorgelegd. De commissie houdt beeldvormende vergaderingen waarin geen besluiten worden genomen. De commissie kan daarnaast zelf ook voorstellen doen.
De RRN vergadert over onderwerpen waarbij de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel betrokken zijn. De verordening van de RRN vindt u hier.

De Vertrouwenscommissie heeft tot taak de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden en namens de raad evaluatiegesprekken met de burgemeester te houden. De verordening van de Vertrouwenscommissie vindt u hier.

De Commissie Geloofsbrieven onderzoekt of het te benoemen raadslid, wethouder of commissielid voldoet aan de vereisten. En of hij/zij geen onverenigbare betrekkingen vervult of nevenfuncties bekleedt waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van het raadslidmaatschap/wethouderschap/commissielidmaatschap.

Iedere gemeente in Nederland is verplicht een rekenkamerfunctie te hebben. De waddeneilanden hebben een gezamenlijke Rekenkamercommissie. Deze commissie ondersteunt de gemeenteraden van de waddeneilanden in de taken.


Meer leest u op de pagina over Rekenkamercommissie De Waddeneilanden.

Inspreken kan alleen tijdens een commissievergadering. Het inspreken wordt beperkt tot 5 minuten per spreker; de commissieleden kunnen vragen stellen aan de inspreker, het is echter niet de bedoeling dat er een discussie ontstaat.
Aanmelden kan via de griffier: Marit de Porto, griffier@texel.nl of 0222 - 362 145.
Vermeld a.u.b. het onderwerp waarover u wilt inspreken en voeg als het kan uw inspreektekst als bijlage bij.

Elke fractie in de gemeenteraad bespreekt de voorstellen die op de agenda staan voor met zijn steunfractie. Daarin zitten de raads- en commissieleden van de fractie, maar kunnen ook andere mensen aanschuiven die zich bij de fractie thuisvoelen en willen meedenken. Zij heten ‘steunfractieleden’.
Het overzicht van hun vergaderingen vindt u hier.

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad en de raadscommissie.
U kunt de griffie benaderen als u in contact wilt komen met de raad, wilt inspreken bij een commissievergadering, ‘Gast van de raad’ wilt zijn, een burgerinitiatief wilt indienen, een referendum wilt aanvragen, een brief wilt sturen aan de raad of gewoon een vraag heeft over het raadswerk of de besluitvorming van de raad.

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad en haar commissies, de fracties, de raadsleden en de commissieleden. Tijdens de gemeenteraadsvergadering en de raadscommissie zit de griffier naast de voorzitter en ondersteunt haar in haar taak als voorzitter van de vergadering.
De griffie(r) adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, de raadscommissie en individuele raads- en commissieleden. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffie een raads- of commissielid professioneel bijstaan en adviseren.
De Texelse griffie bestaat uit de raadsgriffier, een raadsondersteuner/loco-griffier en een griffiemedewerker.

Hier treft u een overzicht aan van de  ontvangen geschenken van het gemeentebestuur.

Bijgaand treft u een lijst aan met alle raadsleden waarvan ons bekend is dat zij in de gemeenteraad van Texel gezeten hebben. Dit onder vermelding van hun partijnaam en de zittingsduur.
Klik hier.

Neem contact op met de griffie(r). Klik hier.