Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Hier vindt u meer informatie over het werk van de raad.

Raadsleden en fracties kunnen amendementen indienen. Met een amendement wordt een raadsbesluit aangepast.

Hier vindt u de besluiten die de gemeenteraad heeft genomen.

In een motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd. Als de raad de motie aanneemt, wordt deze uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders.
Een initiatiefvoorstel is een voorstel voor nieuw beleid, aanpassing van kaders of een verordening.

Hier vindt u alle antwoorden op raadsvragen die gesteld zijn vanaf de raadsperiode 2018.

Iedere brief aan de gemeenteraad wordt gepubliceerd. Gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens worden deze brieven zoveel als mogelijk geanonimiseerd. Raads- en commissieleden kunnen verzoeken een brief te behandelen in de commissie.

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad op verschillende manieren over actuele ontwikkelingen. Dit doen zij onder andere via raadsinformatiebrieven.

Alle uitnodigingen, gericht aan raads- en/of commissieleden worden hier gepubliceerd.

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Meestal worden verbonden partijen opgericht om gezamenlijk een (wettelijke) taak uit te voeren.
Het overzicht van Texelse verbonden partijen is nog niet compleet. Daar wordt aan gewerkt.