Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Regionale Raadscommissie Noordkop

donderdag 2 juni 2022

17:30 - 20:00

Locatie
Gemeentehuis Schagen
Voorzitter
Burgemeester M.C. Uitdehaag
Toelichting

Deze bijeenkomst is vanaf 17.30 uur live te volgen zal zijn via https://raad.schagen.nl/vergaderingen

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Samenvatting: De leden van de RRN wordt gevraagd om de concept-besluitenlijst van de vergadering van 3 februari 2022 vast te stellen.

 2. Samenvatting: De aanwezige RRN-leden wordt verzocht de agenda vast te stellen.

 3. De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren: kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar en een positieve zienswijze af te geven waarin wordt ingestemd met:

  1. Het toevoegen van € 3.225 euro aan de algemene reserve zodat deze de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt.
  2. Het terugbetalen van het positieve resultaat van € 99.141,- naar rato, aan de gemeenten.
 4. De RRN adviseert de raden kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van de GGD Hollands Noorden en de bijgaande gezamenlijke zienswijzen af te geven:

  1. Instemmen met de jaarrekening 2021 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming.
  2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 van de GGD Hollands Noorden en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2026.
  3. Het college op te dragen deze zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.
 5. De RRN wordt voorgesteld om de gemeenteraden te adviseren om: kennis te nemen van de concept jaarrekening 2021 en de conceptbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GRGA) en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid.
  2. Geen zienswijze afgeven op de conceptbegroting 2023. De raad verzoekt de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid haar begroting transparanter te maken en de begroting te voorzien van een overzicht van hoe de bijdrage is verdeeld over de diverse onderdelen binnen de gemeenschappelijke regeling.
 6. (zie het tweede voorstel)