Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 19 juli 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Burgemeester R.J. van der Zwaag
Toelichting

De vergadering vindt plaats in de raadszaal. Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Verder is de vergadering live te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad. Tot aan het moment van de vergaderingen kunnen nog moties en amendementen worden toegevoegd.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:10 - 00:00:40 - Rob van der Zwaag
  00:00:42 - 00:01:29 - C. Hooijschuur
  00:01:29 - 00:01:56 - Rob van der Zwaag
 2. 2

  00:01:38 - 00:01:56 - Rob van der Zwaag
  00:01:56 - 00:02:39 - Nick Ran
  00:02:39 - 00:02:48 - Rob van der Zwaag
  00:02:48 - 00:03:39 - Edo Kooiman
  00:03:39 - 00:04:45 - Rob van der Zwaag
 3. 3

  Klik hier voor de actuele agenda.

 4. 4

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Hart voor Texel - Trouwboekjes op
  VVD Texel - Kermis De Koog
 5. 5

  Op Texel werd in 2022 per inwoner gemiddeld 225 kilo fijn huishoudelijk restafval en 30 kilo grof huishoudelijk restafval ingezameld. Dit is ver verwijderd van de doelstelling zoals opgenomen in het Rijksuitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof, die 100 kilo per inwoner per jaar is. Om deze doelstelling te bereiken is een trendbreuk nodig. Hiervoor wordt nieuw grondstoffenbeleid opgesteld in de vorm van een recycleplan. In deze kadernotitie worden de kaders vastgelegd voor het opstellen van dit recycleplan.

  Bij het opstellen van deze kaders houden we rekening met het unieke karakter van het Waddeneiland. We betrekken de inwoners, de scholen, de toeristische sector, de inzamelaar en de verwerker bij het samenstellen van een pakket aan maatregelen om deze trendbreuk te ondersteunen.

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  D66 (1), GroenLinks (3), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3)
  tegen
  CDA (1), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), VVD Texel (2)

  Besluit

  1. De Kadernotitie Recycleplan 2024 - 2030 vast te stellen.
  2. Een nieuw Recycleplan voor de periode 2024 – 2030 uit te werken op basis van de volgende kaders:

  a. Milieu: We sluiten aan bij de landelijke VANG-doelstellingen die gericht zijn op een forse vermindering van de hoeveelheid ongescheiden aangeboden restafval, met de ambitie van maximaal 100 kilo restafval per inwoner in 2026. Daarnaast optimaliseren we de gescheiden inzameling van de grondstoffen en streven we naar maximaal 30 kilo restafval per inwoner in 2030.
  b. Service: We ondersteunen onze inwoners met maatregelen die gericht zijn op een gedragswijziging. Dit betekent dat we het aanbieden van grondstoffen makkelijker maken en het aanbieden van ongescheiden restafval minder aantrekkelijk. Voor doelgroepen richten we maatwerk in. Binnen het nieuwe recycleplan hebben we aandacht voor het toeristisch afval dat op Texel ontstaat en effect heeft op de resultaten.
  c. Kosten: De afvalstoffenheffing is 100% dekkend. We zetten in het recycleplan in op het beheersen van de alsmaar stijgende kosten.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Kadernotitie Recycleplan Texel

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  GroenZwart - over het raadsvoorstel Kaders recycleplan
  Openstaande vraag - GroenZwart - Vervolgvraag over het raadsvoorstel kaders recycleplan (relatie toeristenbelasting)
  VVD Texel - over het raadsvoorstel (technische vraag)
  00:04:24 - 00:04:45 - Rob van der Zwaag
  00:04:46 - 00:05:16 - Cees Hoogerheide
  00:05:17 - 00:05:22 - Rob van der Zwaag
  00:05:22 - 00:06:22 - Nick Ran
  00:06:22 - 00:06:25 - Rob van der Zwaag
  00:06:27 - 00:07:11 - Edo Kooiman
  00:07:11 - 00:07:14 - Rob van der Zwaag
  00:07:15 - 00:08:47 - Eric Hercules
  00:08:48 - 00:08:50 - Rob van der Zwaag
  00:08:50 - 00:09:02 - Veronne Koot
  00:09:03 - 00:09:24 - Eric Hercules
  00:09:24 - 00:09:25 - Rob van der Zwaag
  00:09:25 - 00:09:53 - Veronne Koot
  00:09:53 - 00:09:55 - Rob van der Zwaag
  00:09:55 - 00:10:26 - Eric Hercules
  00:10:26 - 00:10:28 - Rob van der Zwaag
  00:10:28 - 00:12:27 - Astrid van de Wetering
  00:12:27 - 00:12:29 - Rob van der Zwaag
  00:12:29 - 00:13:43 - Niels Rutten
  00:13:44 - 00:13:46 - Rob van der Zwaag
  00:13:46 - 00:14:33 - Gijs Berger
  00:14:33 - 00:14:35 - Rob van der Zwaag
  00:14:36 - 00:15:23 - Anneke Visser-Veltkamp
  00:15:24 - 00:15:26 - Rob van der Zwaag
  00:15:26 - 00:15:57 - Albert Huisman
  00:15:57 - 00:16:00 - Rob van der Zwaag
  00:16:00 - 00:16:52 - Veronne Koot
  00:16:52 - 00:16:58 - Rob van der Zwaag
  00:16:59 - 00:19:09 - R. Kieft
  00:19:09 - 00:19:12 - Rob van der Zwaag
  00:19:12 - 00:19:17 - Astrid van de Wetering
  00:19:19 - 00:19:52 - R. Kieft
  00:19:53 - 00:19:54 - Rob van der Zwaag
  00:19:55 - 00:19:56 - Rob van der Zwaag
  00:19:56 - 00:20:02 - R. Kieft
  00:20:02 - 00:20:04 - Rob van der Zwaag
  00:20:05 - 00:20:14 - Cees Hoogerheide
  00:20:14 - 00:21:10 - Rob van der Zwaag
  00:21:10 - 00:26:27 - R. Kieft
  00:26:29 - 00:26:33 - Rob van der Zwaag
  00:26:33 - 00:27:04 - Cees Hoogerheide
  00:27:04 - 00:27:10 - Rob van der Zwaag
  00:27:10 - 00:27:41 - Eric Hercules
  00:27:42 - 00:27:44 - Rob van der Zwaag
  00:27:44 - 00:28:37 - Astrid van de Wetering
  00:28:39 - 00:28:41 - Rob van der Zwaag
  00:28:41 - 00:29:50 - Veronne Koot
  00:29:51 - 00:29:56 - Rob van der Zwaag
  00:29:56 - 00:29:59 - Cees Hoogerheide
  00:29:59 - 00:30:09 - Cees Hoogerheide
  00:30:11 - 00:30:20 - Rob van der Zwaag
  00:30:21 - 00:30:34 - Henry Soyer
  00:30:35 - 00:30:38 - Rob van der Zwaag
  00:30:39 - 00:30:57 - R. Kieft
  00:31:01 - 00:31:04 - Rob van der Zwaag
  00:31:10 - 00:31:25 - Rob van der Zwaag
  00:31:45 - 00:31:52 - Rob van der Zwaag
  00:32:22 - 00:33:15 - Rob van der Zwaag
 6. 6

  De Auditcommissie heeft vorig jaar geadviseerd om de P&C-planning aan te passen en deze mutatie vast te leggen in de verordening. Het resultaat hiervan is dat de halfjaarrapportage is vervangen door de tussenrapportage. De besluitvorming van dit P&C-product vindt hierdoor plaats vóór het zomerreces in plaats van daarna, zoals bij de halfjaarrapportage het geval was.
  Daarnaast zijn, op eerdere aanbeveling van de Auditcommissie, samenhangende onderwerpen zoveel mogelijk op één plaats gepresenteerd en is er gelet op de leesbaarheid en begrijpelijkheid van (met name) financiële passages.

  Per saldo sluit de tussenrapportage met een structureel voordeel van € 159.994 en een incidenteel nadeel van € 1.093.832. 

  De tussenrapportage geeft de stand weer van de uitvoering van de programmabegroting 2023. Het is een afwijkingen rapportage op hoofdlijnen. Er wordt niet gerapporteerd over de investeringen waarbij geen afwijkingen ten opzichte van de planning, budget en resultaat zijn.

  De algemene reserve is ruim € 10,5 miljoen, dit is inclusief het rekeningresultaat 2022 (na bestemming) van bijna € 3,9 miljoen en na verwerking van de financiële consequenties van deze tussenrapportage 2023.

  Advies Auditcommissie bij de Tussenrapportage
  · Bij opstellen Programmabegroting in november; neem alles mee dat voorzienbaar is; voorkom dat er in de Tussenrapportage geld wordt gevraagd voor dingen die naar hun aard wel voorzienbaar waren (zoals de twee verkiezingen in 2023).
  · Vraag het college jaarlijks bij de Programmabegroting een lijst te verschaffen van gelden/investeringen die (dan) voor de derde keer niet zijn besteed – waarbij een goede onderbouwing nodig is om de gelden wel vast te houden - in lijn met de afspraken zoals verwoord in de financiële verordening, waarin dit staat:
  De investering waarvoor een investeringskrediet beschikbaar is gesteld moet binnen 3 jaar worden opgeleverd. Wordt de investering niet binnen deze termijn gerealiseerd, dan wordt voorgesteld het investeringskrediet in te trekken, tenzij het college hier een separaat besluit voorlegt aan de raad voor verlenging van het krediet.’

  Er zijn geen technische belemmeringen om akkoord te gaan met de Tussenrapportage.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Besluit

  1. Akkoord te gaan met:
  a. verhoging van het krediet met € 55.000 voor de aanschaf van een tractor;
  b. verhoging van het krediet met € 35.000 voor de vervanging van een veegmachine;
  c. verhoging van het krediet met € 60.000 voor aanleg verlichting Ada van Hollandstraat;
  d. verhoging van het krediet met € 11.500 voor de aanschaf van een Iseki tractor;
  e. vrijval krediet ad. € 8.000 door geen vervanging stoomcleaner;
  f. aanpassen van het krediet voor de reconstructie fietspaden SBB 3e tranche met € 1.209.333 in verband met ontvangen subsidies van provincie Noord-Holland (€ 909.333) en Stift (€ 300.000);
  g. opsplitsen krediet (€ 2.000.000) ten behoeve van het gewenste inzicht voor de reconstructie fietspaden SBB 4e tranche in € 1.200.000 fietspad Rommelpot en € 800.000 fietspad Rozendijk;
  In totaliteit geeft dit per saldo een voordeel van € 61.659 aan kapitaallasten.

  2. Akkoord te gaan met de financiële consequenties opgenomen in hoofdstuk 2.1:
  a. incidenteel nadeel 2023 € 1.093.832 ten laste van de algemene reserve te brengen;
  b. structurele voordeel 2023 € 159.994 ten gunste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2024 structureel mee te nemen in de programmabegroting 2024.

  3. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve (2.3) van € 10.597.546.
  4. Akkoord te gaan met een hogere onttrekking uit de bestemmingsreserve de Bolder van € 140.000.
  5. Intrekken oude verordeningen:
  a. verordening baatbelasting rioleringsaanleg Buitengebied;
  b. verordening baatbelasting rioleringsaanleg Westerweg e.o.;
  c. verordening baatbelasting rioleringsaanleg Meyertebos.
  5. De volgende adviezen van de Auditcommissie over te nemen:
  a. Bij opstellen Programmabegroting in november; neem alles mee dat voorzienbaar is; voorkom dat er in de Tussenrapportage geld wordt gevraagd voor dingen die naar hun aard wel voorzienbaar waren (zoals de twee verkiezingen in 2023).

  b. Vraag het college jaarlijks bij de Programmabegroting een lijst te verschaffen van gelden/investeringen die (dan) voor de derde keer niet zijn besteed – waarbij een goede onderbouwing nodig is om de gelden wel vast te houden - in lijn met de afspraken zoals verwoord in de financiële verordening, waarin dit staat:
  ‘De investering waarvoor een investeringskrediet beschikbaar is gesteld moet binnen 3 jaar worden opgeleverd. Wordt de investering niet binnen deze termijn gerealiseerd, dan wordt voorgesteld het investeringskrediet in te trekken, tenzij het college hier een separaat besluit voorlegt aan de raad voor verlenging van het krediet.’
  6. De tussenrapportage 2023 vast te stellen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Tussenrapportage 2023

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  PvdA pro Texel - over Tussenrapportage 2023 (concreet raadsvoorstel elektrificering)
  VVD Texel - n.a.v. commissiebehandeling Tussenrapportage 2023
  00:32:48 - 00:33:15 - Rob van der Zwaag
  00:33:15 - 00:35:35 - Nick Ran
 7. 7

  De handelingen die de gemeente momenteel doet op de grondmarkt zijn gebaseerd op de Notitie Grondbeleid 2009-2012, de paragraaf Grondbeleid en een tweetal beleidsregels. Deze notitie is toe aan een actualisatie, om de regelingen te consolideren en omdat de gebiedsontwikkeling sinds 2009 is veranderd. Daarom is de Nota Grondbeleid opgesteld, waarin het grondbeleid dat de gemeente wenst te voeren is omschreven. Het vaststellen van deze nota is een bevoegdheid van de raad.

  VVD Texel, GroenZwart, CDA Texel, D66 Texel en Hart voor Texel dienen de volgende 2 amendementen in:
  Niet nu al geld apart zetten voor eventuele toekomstige grondaankopen
  *) De raad eerder betrekken bij strategische grondaankopen

  *) als het eerste amendement wordt aangenomen, volgt een kleine aanpassing van het tweede

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  D66 (1), GroenLinks (3), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)
  tegen
  CDA (1), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1)

  Besluit

  1. de Nota Grondbeleid ‘met en voor elkaar’ vast te stellen, met daarin de volgende beleidsregels:

  a. Keuze grondbeleid: De gemeente kiest voor een situationeel grondbeleid. Per situatie wordt gekeken of de gemeente een meer faciliterend of een meer actief grondbeleid voert.
  b. Taxatie: Uitgangspunt is dat een taxatie wordt uitgevoerd bij percelen > 100 m2.
  c. Onteigening en Wet voorkeursrecht gemeenten(Wvg): Wanneer gronden worden verworven is minnelijke verwerving het uitgangspunt. Indien noodzakelijk wordt gebruik gemaakt van de Wvg. Het gebruik van onteigening wordt vermeden; het gebruik kan echter niet worden uitgesloten.
  d. Strategische grondverwerving: Het college is bevoegd om tot € 200.000,- aan agrarische, en € 500.000 aan overige gronden te kopen zonder vooraf toestemming aan de raad te vragen wanneer zich kansen voordoen. De raad wordt dan achteraf zo snel als mogelijk geïnformeerd over de aankoop.
  e. Uitgiftebeleid:
  · Bij gronduitgifte is grondverkoop het uitgangspunt. Het volledige eigendom wordt daarmee overgedragen;
  · Bij uitzondering wordt uitgifte via verhuur/(erf)pacht of recht van opstal overwogen;
  · Bij uitgifte van vastgoed aan marktpartijen houdt de gemeente rekening met het Didam arrest.

  f. Grondprijzen:
  · Uitgangspunt is dat gemeentelijke grondprijzen marktconform zijn;
  · Voor sociale woningbouw hanteert de gemeente een normatieve grondprijs;
  · Voor overige categorieën gebruikt de gemeente de residuele of comparatieve methode om de grondprijs te bepalen. Indien nodig wordt een taxatie uitgevoerd;
  · Voor snippergroen/restgrond bij een woning en parkeren/erf bij een bedrijfsbestemming wordt een normatieve grondprijs gehanteerd.
  g. Kostenverhaal:
  · Uitgangspunt voor het kostenverhaal is om waar mogelijk dit privaatrechtelijk via een anterieure overeenkomst te regelen (dit is ook het wettelijk uitgangspunt);
  · Alleen indien nodig wordt een exploitatieplan of worden kostenverhaalsregels vastgesteld om het kostenverhaal te regelen.
  h. Grondexploitaties:
  · Bij het opstellen van grondexploitaties wordt rekening gehouden met de stellige uitspraken van de commissie BBV.
  · Grondexploitaties worden tweemaal per jaar geactualiseerd. Bij aanzienlijke wijzigingen wordt de raad tussentijds geïnformeerd. Indien nodig wordt een voorziening getroffen.
  i. Risicomanagement: Bij de herzieningen van de grondexploitaties wordt gelijktijdig een risicoanalyse uitgevoerd conform de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen.

  2. de Notitie grondbeleid 2009-2012 in te trekken.
  3. een incidenteel budget van € 700.000 euro beschikbaar te stellen voor strategische grondaankopen, te verdelen in € 200.000 voor agrarische gronden en € 500.000 voor overige gronden. Dit budget gaat ten laste van de algemene reserve;

  Amendementen

  Titel
  1. VVD Texel, GroenZwart, CDA Texel, D66 Texel en Hart voor Texel: Niet nu al geld apart zetten voor eventuele toekomstige grondaankopen
  2. VVD Texel, GroenZwart, CDA Texel, D66 Texel en Hart voor Texel: De raad eerder betrekken bij strategische grondaankopen

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Actualisatie Nota Grondbeleid

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  VVD - n.a.v. commissiebehandeling Nota Grondbeleid
  00:33:22 - 00:35:35 - Nick Ran
  00:35:36 - 00:35:42 - Rob van der Zwaag
  00:35:42 - 00:36:58 - Henry Soyer
  00:36:58 - 00:37:00 - Rob van der Zwaag
  00:37:00 - 00:37:14 - Astrid van de Wetering
  00:37:14 - 00:37:20 - Rob van der Zwaag
  00:37:21 - 00:38:32 - Anneke Visser-Veltkamp
  00:38:32 - 00:38:35 - Rob van der Zwaag
  00:38:35 - 00:39:32 - Nick Ran
  00:39:33 - 00:39:35 - Rob van der Zwaag
  00:39:36 - 00:40:11 - Edo Kooiman
  00:40:12 - 00:40:15 - Rob van der Zwaag
  00:40:16 - 00:41:15 - Anneke Visser-Veltkamp
  00:41:16 - 00:41:17 - Rob van der Zwaag
  00:41:17 - 00:42:07 - Veronne Koot
  00:42:08 - 00:42:09 - Rob van der Zwaag
  00:42:10 - 00:42:41 - Niels Rutten
  00:42:41 - 00:42:42 - Rob van der Zwaag
  00:42:42 - 00:42:46 - Niels Rutten
  00:42:47 - 00:42:48 - Rob van der Zwaag
  00:42:48 - 00:43:59 - Nick Ran
  00:43:59 - 00:44:02 - Rob van der Zwaag
  00:44:02 - 00:44:08 - Mariët van der Werf
  00:44:09 - 00:44:14 - Rob van der Zwaag
  00:44:15 - 00:45:17 - Anneke Visser-Veltkamp
  00:45:17 - 00:45:19 - Rob van der Zwaag
  00:45:20 - 00:46:14 - Astrid van de Wetering
  00:46:14 - 00:46:17 - Rob van der Zwaag
  00:46:17 - 00:49:39 - R. van de Belt
  00:49:39 - 00:49:40 - Rob van der Zwaag
  00:49:41 - 00:50:12 - Henry Soyer
  00:50:12 - 00:50:14 - Rob van der Zwaag
  00:50:14 - 00:50:25 - R. van de Belt
  00:50:25 - 00:50:26 - Rob van der Zwaag
  00:50:26 - 00:50:40 - Veronne Koot
  00:50:40 - 00:51:00 - Rob van der Zwaag
  00:51:00 - 00:51:45 - Astrid van de Wetering
  00:51:45 - 00:51:50 - Rob van der Zwaag
  00:51:50 - 00:52:34 - R. van de Belt
  00:52:35 - 00:52:36 - Rob van der Zwaag
  00:52:36 - 00:53:26 - Nick Ran
  00:53:27 - 00:53:42 - R. van de Belt
  00:53:44 - 00:53:48 - Rob van der Zwaag
  00:53:48 - 00:54:04 - Cees Hoogerheide
  00:54:04 - 00:54:11 - Rob van der Zwaag
  00:54:11 - 00:54:30 - Henry Soyer
  00:54:34 - 00:54:49 - Rob van der Zwaag
  01:02:28 - 01:02:38 - Rob van der Zwaag
  01:02:38 - 01:02:46 - Cees Hoogerheide
  01:02:47 - 01:02:52 - Rob van der Zwaag
  01:02:52 - 01:03:30 - Henry Soyer
  01:03:31 - 01:03:33 - Rob van der Zwaag
  01:03:34 - 01:04:34 - Eric Hercules
  01:04:34 - 01:04:36 - Rob van der Zwaag
  01:04:37 - 01:05:47 - Edo Kooiman
  01:05:48 - 01:05:50 - Rob van der Zwaag
  01:05:50 - 01:06:30 - Eric Hercules
  01:06:31 - 01:06:32 - Rob van der Zwaag
  01:06:32 - 01:07:06 - Nick Ran
  01:07:06 - 01:07:08 - Rob van der Zwaag
  01:07:08 - 01:07:48 - Astrid van de Wetering
  01:07:48 - 01:07:52 - Rob van der Zwaag
  01:07:52 - 01:08:29 - R. van de Belt
  01:08:30 - 01:08:57 - Rob van der Zwaag
  01:09:16 - 01:09:54 - Rob van der Zwaag
  01:10:16 - 01:10:32 - Rob van der Zwaag
  01:10:33 - 01:10:35 - Rob van der Zwaag
  01:10:35 - 01:10:46 - Nick Ran
  01:10:46 - 01:10:47 - Rob van der Zwaag
  01:10:48 - 01:10:57 - Niels Rutten
  01:10:58 - 01:11:00 - Rob van der Zwaag
  01:11:02 - 01:11:16 - Veronne Koot
  01:11:17 - 01:11:22 - Rob van der Zwaag
  01:11:38 - 01:11:39 - Rob van der Zwaag
  01:11:59 - 01:12:20 - Rob van der Zwaag
  01:12:21 - 01:13:44 - Mariët van der Werf
 8. 8

  .Een aantal sportverenigingen en organisaties heeft wensen aangegeven voor (nieuwe) sportvoorzieningen in en rond Sportpark Den Burg-Zuid. De ontwikkeling beïnvloeden de functies en de inrichting van het sportpark, de schoolomgeving en de ontwikkelingen op de IJsbaan. Daarom wordt geadviseerd om een onderzoek te houden naar de gewenst gebruiksmogelijkheden in het sportpark en de directe omgeving.

  Er dient een amendement van Texels Belang, GroenZwart en Hart voor Texel met als titel: Eerst een gesprek, dan pas een onderzoek.

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)
  tegen
  CDA (1)

  Besluit

  1. Het college te vragen in gesprek te gaan met alle gebruikers van het gebied in en om Sportpark Den Burg Zuid, om ideeën en wensen in kaart te brengen, en de opbrengst daarvan te gebruiken om een concreet onderzoeksvoorstel te doen bij de Programmabegroting 2024 t.a.v. het toekomstige gebruik (visie, wensen t.o.v. mogelijkheden) van dat gebied.

  Amendementen

  Titel
  Texels Belang, GroenZwart en Hart voor Texel: Eerst een gesprek, dan pas een onderzoek

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  basketbalveld als buitensportfaciliteit - de Marels
  Pannaveldje

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Advies onderzoek gebruiksmogelijkheden Sportpark Den Burg-Zuid

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  PvdA pro Texel - planning
  GroenZwart - over raadsvoorstel onderzoek gebruiksmogelijkheden sportpark Den Burg-Zuid
  VVD Texel en CDA Texel - over raadsvoorstel: Onderzoek gebruiksmogelijkheden Sportpark Den Burg Zuid
  01:12:42 - 01:13:44 - Mariët van der Werf
  01:13:44 - 01:13:49 - Rob van der Zwaag
  01:13:49 - 01:13:54 - Astrid van de Wetering
  01:13:54 - 01:14:03 - Rob van der Zwaag
  01:14:03 - 01:14:54 - Astrid van de Wetering
  01:14:54 - 01:14:56 - Rob van der Zwaag
  01:14:57 - 01:15:22 - Niels Rutten
  01:15:23 - 01:15:31 - Rob van der Zwaag
  01:15:31 - 01:15:47 - Mariët van der Werf
  01:15:49 - 01:15:52 - Rob van der Zwaag
  01:15:53 - 01:16:09 - Jacquelien Dros
  01:16:09 - 01:16:11 - Rob van der Zwaag
  01:16:12 - 01:17:04 - Edo Kooiman
  01:17:04 - 01:17:08 - Rob van der Zwaag
  01:17:08 - 01:17:52 - Nils Lely
  01:17:52 - 01:17:54 - Rob van der Zwaag
  01:17:54 - 01:18:15 - Cees Hoogerheide
  01:18:16 - 01:18:19 - Rob van der Zwaag
  01:18:20 - 01:19:05 - Albert Huisman
  01:19:06 - 01:19:11 - Rob van der Zwaag
  01:19:11 - 01:19:17 - Mariët van der Werf
  01:19:18 - 01:19:19 - Rob van der Zwaag
  01:19:19 - 01:19:43 - Niels Rutten
  01:19:43 - 01:19:46 - Rob van der Zwaag
  01:19:47 - 01:20:04 - Nils Lely
  01:20:05 - 01:20:08 - Rob van der Zwaag
  01:20:08 - 01:22:08 - R. van de Belt
  01:22:09 - 01:22:11 - Rob van der Zwaag
  01:22:11 - 01:24:15 - Veronne Koot
  01:24:15 - 01:24:17 - Rob van der Zwaag
  01:24:17 - 01:25:08 - Nils Lely
  01:25:08 - 01:25:09 - Rob van der Zwaag
  01:25:09 - 01:25:45 - Astrid van de Wetering
  01:25:45 - 01:25:47 - Rob van der Zwaag
  01:25:47 - 01:26:31 - Niels Rutten
  01:26:31 - 01:26:38 - Rob van der Zwaag
  01:26:38 - 01:28:40 - R. van de Belt
  01:28:40 - 01:28:47 - Rob van der Zwaag
  01:28:47 - 01:28:56 - Albert Huisman
  01:28:57 - 01:29:02 - Rob van der Zwaag
  01:29:02 - 01:29:07 - Nils Lely
  01:29:07 - 01:29:09 - Rob van der Zwaag
  01:29:09 - 01:29:26 - Niels Rutten
  01:29:28 - 01:29:30 - Rob van der Zwaag
  01:29:30 - 01:30:22 - R. van de Belt
  01:30:23 - 01:30:26 - Rob van der Zwaag
  01:30:26 - 01:31:11 - Veronne Koot
  01:31:13 - 01:31:15 - Rob van der Zwaag
  01:31:17 - 01:31:28 - R. van de Belt
  01:31:35 - 01:32:05 - Veronne Koot
  01:32:07 - 01:32:29 - R. van de Belt
  01:32:30 - 01:32:45 - Rob van der Zwaag
  01:33:05 - 01:33:27 - Rob van der Zwaag
  01:33:42 - 01:33:44 - Rob van der Zwaag
  01:33:58 - 01:34:01 - Rob van der Zwaag
  01:34:19 - 01:34:21 - Rob van der Zwaag
  01:34:32 - 01:34:52 - Rob van der Zwaag
  01:34:53 - 01:36:35 - Albert Huisman
  01:36:35 - 01:36:40 - Rob van der Zwaag
  01:36:40 - 01:37:33 - Astrid van de Wetering
  01:37:33 - 01:37:35 - Rob van der Zwaag
  01:37:35 - 01:38:04 - Niels Rutten
 9. 9

  De Startersregeling is een succes en de komende jaren komen er veel (nieuwbouw) starterswoningen op de markt. Om aan de vraag voor starterslening te kunnen voldoen, wordt de raad gevraagd het college te mandateren om extra budget vrij te maken voor de starterslening tot een maximum van totaal € 2.000.000,-. De kosten die gepaard gaan met extra budget kunnen meegenomen worden in de begroting van 2024.

  De VVD Texel en GroenZwart dienen bij dit agendapunt een amendement in met als titel: Met een mandaat van € 600.000 lukt het ook.

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)
  tegen
  GroenZwart (1)

  Besluit

  1. Het college mandaat te geven voor aanvullende budgetten voor de starterslening met een maximum van € 2.000.000,-

  Amendementen

  Titel
  VVD Texel en GroenZwart: Met een mandaat van € 600.000 lukt het ook

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Mandaat voor budget starterslening

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  GroenZwart - over een betaalbare woning
  01:37:36 - 01:38:04 - Niels Rutten
  01:38:04 - 01:38:06 - Rob van der Zwaag
  01:38:07 - 01:38:22 - Jacquelien Dros
  01:38:22 - 01:38:24 - Rob van der Zwaag
  01:38:25 - 01:39:02 - Mariët van der Werf
  01:39:03 - 01:39:10 - Rob van der Zwaag
  01:39:10 - 01:40:38 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:40:39 - 01:40:44 - Rob van der Zwaag
  01:40:44 - 01:41:31 - R. van de Belt
  01:41:31 - 01:41:34 - Rob van der Zwaag
  01:41:34 - 01:42:02 - R. van de Belt
  01:42:03 - 01:42:09 - Rob van der Zwaag
  01:42:09 - 01:42:21 - Mariët van der Werf
  01:42:22 - 01:42:24 - Rob van der Zwaag
  01:42:24 - 01:42:31 - Albert Huisman
  01:42:36 - 01:42:43 - Rob van der Zwaag
  01:42:43 - 01:43:19 - Astrid van de Wetering
  01:43:21 - 01:43:26 - Rob van der Zwaag
  01:43:28 - 01:43:57 - R. van de Belt
  01:43:58 - 01:44:17 - Rob van der Zwaag
  01:44:38 - 01:44:42 - Rob van der Zwaag
  01:44:48 - 01:45:08 - Rob van der Zwaag
  01:45:35 - 01:46:43 - Rob van der Zwaag
 10. 10

  Er vindt een wissel en een aanvulling plaats in de Vertrouwenscommissie die 28 augustus start met het werken aan een voordracht voor een nieuwe burgemeester voor Texel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Besluit

  1. De heer H.J.F.M. (Henry) Soyer te benoemen tot lid (i.p.v. de heer Zegel)
  2. Mevrouw E. (Esther) Wolfkamp te benoemen tot plaatsvervangend secretaris en adviseur

  Daarmee ziet de Vertrouwenscommissie (die op 28 augustus 2023 start met een training, en in de periode tot aan 12 oktober in beslotenheid werkt aan een voordracht voor de nieuwe burgemeester) er als volgt uit:

  Leden (met stemrecht):
  - M.E. van der Werf
  - A.P. Visser-Veltkamp
  - H.J.F.M. Soyer
  - N.C.B. Ran
  - C.J. Rutten
  - E.P. Kooiman
  - A.A.M. van de Wetering

  Secretariaat/adviseurs (zonder stemrecht):
  - R. van de Belt (adviseur)
  - E. Wolfkamp (plv. secretaris/adviseur)
  - M. de Porto (secretaris/adviseur)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Aanpassing in benoeming vertrouwenscommissie
 11. 11

  Vanuit de bijdrage van het Rijk voor de aanpak energiearmoede en de bestemmingsreserve aanpak energiearmoede gaat de gemeente woningeigenaren en huurders met energiearmoede helpen bij het verlagen van hun energiekosten.
  Dit doet de gemeente door een drietal aanpakken; Isolatieaanpak gericht op bewoner-eigenaren en voor huurders de FIXbrigade en een witgoed-omruilactie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Besluit

  1. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 409.928 ter uitvoering van de aanpak energiearmoede;
  2. ter dekking hiervoor de Specifieke uitkering van het Rijk € 234.928 te gebruiken en ten laste van de bestemmingsreserve aanpak energiearmoede € 175.000 over te hevelen naar het budget aanpak energiearmoede.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Bestemmingsreserve aanpak energiearmoede

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  PvdA pro Texel - over het agendapunt Bestemmingsreserve aanpak energiearmoede
 12. 12

  Sinds 2020 biedt de gemeente de Stimuleringslening duurzaam en langer zelfstandig wonen aan. Deze lening kan gebruikt worden om de eigen-woning te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Van deze regeling wordt nog weinig gebruik gemaakt. Dit in tegenstelling tot de Stimuleringslening zonnepanelen 0%.

  Om het gebruik van de lening duurzaam en langer zelfstandig wonen te stimuleren wordt aan de raad voorgesteld om de Verordening Toekomstbestendig wonen Texel vast te stellen. In de nieuwe verordening zijn de bestaande stimuleringsleningen; “duurzaam en langer zelfstandig wonen” en “zonnepanelen 0%” samengevoegd tot één renteloze lening voor meerdere maatregelen. Ook is de Verzilverlening toegevoegd. De Verzilverlening is bedoeld voor de doelgroep bewoners-eigenaars 58+ waarbij het vermogen in stenen zit.
  De Stimuleringslening toekomstbestendig wonen wordt door het vaststellen van de nieuwe verordening gebruiksvriendelijker, flexibeler en financieel aantrekkelijker waardoor het gebruik zal toenemen. Hiervoor wordt voorgesteld om een extra krediet van € 1.000.000 beschikbaar te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Besluit

  1. de Verordening Toekomstbestendig wonen Texel 2023 vast te stellen;
  2. gelijktijdig de Verordening verbeteren en verduurzamen woningen Texel 2020, vastgesteld door de raad op 17 september 2020, in te trekken;
  3. de beschikbaar gestelde kredieten voor de Stimuleringslening zonnepanelen 0% en de Stimuleringslening duurzaam en langer zelfstandig wonen samen te voegen;
  4. een extra krediet van € 1.000.000 vrij te maken voor het verstrekken van Stimuleringsleningen en Verzilverleningen uit het revolverend fonds;
  5. structureel budget vrij te maken van € 40.000 per jaar voor de rentekosten voor het aantrekken van het extra krediet van € 1.000.000, dit opnemen in de Programmabegroting vanaf 2024;
  6. het begrote bedrag van € 20.000 voor te ontvangen rente uit de begroting halen. Dekking van €10.000 in 2023 vanuit de Algemene reserve en vanaf 2024 het volledig bedrag ad € 20.000 opnemen in de Programmabegroting 2024.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Vaststellen Verordening Toekomstbestendig wonen Texel
 13. 13

  In opdracht van de gemeenteraad is er een kerkenvisie ontwikkeld om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen voor de kerkgebouwen op Texel. De kerkenvisie is in samenspraak met de kerkbesturen, kerkgenootschappen en kerkeigenaren opgesteld. De kerkbesturen en kerkgenootschappen hebben aangegeven dat zij voor de toekomst van de kerkgebouwen geen grote problemen voorzien in de komende 5 à 10 jaar. Er zijn wel een aantal onderwerpen in de kerkenvisie opgenomen voor een breed gedragen toekomstperspectief voor de kerkgebouwen zoals verduurzaming, kerktorens, begraafplaatsen en mogelijke herbestemming.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Besluit

  1. de ontwikkelde kerkenvisie vast te stellen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - 3350430 - Kerkenvisie

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  CDA Texel - over raadsvoorstel Kerkenvisie
  Openstaande vraag - PvdA pro Texel - aanvullen kerkenpaspoorten
  PvdA pro Texel - over het agendapunt Kerkenvisie
 14. 14

  De vorige nota Verbonden Partijen dateerde uit 2015 en was mede door nieuwe ontwikkelingen in relevante wetgeving aan vervanging toe. Deze geactualiseerde Nota verbonden partijen Texel 2023 is compacter en biedt een beleidskader voor het aangaan of oprichten van verbonden partijen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Besluit

  1. de Nota verbonden partijen Texel 2023 vast te stellen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Nota verbonden partijen Texel 2023
 15. 15

  01:46:05 - 01:46:43 - Rob van der Zwaag