Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Regionale Raadscommissie Noordkop

donderdag 3 juni 2021

19:30 - 21:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Mevrouw Van Kampen-Nouwen
Toelichting

Online bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN).
Aanvang van de bijeenkomst: 19:30 uur. Inlog mogelijk via de link vanaf 19:15 uur.
Locatie: Het betreft een Online bijeenkomst. De bijeenkomst zal voor geïnteresseerden ook live te
volgen zal zijn via de website van de gemeente Schagen.
Voorzitter: Mevrouw M.J.P. (Marjan) van Kampen-Nouwen (burgemeester Schagen)
Commissiegriffier: John Hagens

Agenda documenten

Agendapunten

De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren: kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar en een positieve zienswijze af te geven waarin wordt ingestemd met:

  1.  De onttrekking van € 1.505 euro aan de algemene reserve zodat deze de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt.
  2.  Het terugbetalen van het positieve resultaat van € 135.572, naar rato, aan de gemeenten.

De RRN adviseert de raden kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 en begroting 2022 van GGD Hollands Noorden en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2020, met daarin samengevat de volgende punten:
1.  Instemmen met de jaarrekening 2020 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming.

Onderstaande zienswijze af te geven over de begroting 2022 GGD HN:
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2022 van de GGD Hollands   Noorden, kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2025 en aanvullend te verzoeken:
 3. in de begroting 2023 de beoogde resultaten, kpi’s en maatschappelijke effecten per focuslijn verder uit te werken;
 4. vanaf 2023 de algemene reserve op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018.
 5. Het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden

De RRN wordt voorgesteld om de gemeenteraden te adviseren om:
De in het voorstel genoemde (gezamenlijke) zienswijzen 1 en 2 af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2020 en het voorgenomen besluit tot deelname aan de stichting FLO Ambulance-diensten van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN).
 * De RRN leden vanuit de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Texel wordt voorgesteld om de gemeenteraden te adviseren om: de zienswijze 3 zoals deze voor deze drie gemeenten wordt voorgesteld af te geven ten aanzien van de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
 * De RRN leden uit de gemeente Schagen wordt voorgesteld om hun gemeenteraad te adviseren om: de zienswijze 3 zoals deze voor de gemeente Schagen wordt voorgesteld af te geven ten aanzien van de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

* Het is niet gelukt om ten aanzien van de begroting 2022 van de VRNHN tot een gezamenlijke door de vier gemeenten gedeelde en gedragen zienswijze te komen…

De RRN adviseert de raden kennis te nemen van de jaarrekening en begroting van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven op de jaarrekening en begroting, met daarin samengevat de volgende punten:
Op de jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via de RRN de volgende zienswijze (zoals verwoord in de bijlage) in te dienen:
a) de raad ziet dat de OD NHN er financieel goed voor staat maar dat over een aantal bedragen en getallen nog onduidelijkheid is;
b) de raad constateert dat de tekst van de afdeling regulering qua structuur en inhoud significant afwijkt van de andere afdelingen en dat delen in de paragraaf ketentoezicht geen inzicht verschaffen over de mate van doelbereiking (met name inzake het onderhouden en formaliseren van samenwerkingen);
c) de raad een toelichting verlangt over effecten van COVID-19;
d) de raad verzoekt de OD NHN om onderzoek te doen naar de mogelijkheid een structurele besparing te realiseren op de begroting.

De RRN wordt voorgesteld om de gemeenteraden te adviseren om: de colleges toestemming te verlenen in te stemmen met het AB-besluit van 9 december 2020 tot wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Tijdens de rondvraag kunnen korte (niet technische vragen worden gesteld) door de aanwezige RRN-leden.