Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Regionale Raadscommissie Noordkop

donderdag 23 september 2021

19:00 - 21:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Burgemeester J. de Boer (Den Helder)
Toelichting

Dit is een online adviserende bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) (Inlog is mogelijk vanaf 18:45 uur)
De vergadering is openbaar en voor belangstellenden digitaal te volgen via de link: https://hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/5731c732-1f8d-4a2c-b3e5-4c01c21bffe7

Agenda documenten

Agendapunten

Het voorstel met betrekking tot de Transformatievisie JeugdZorgPlus zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie kort worden toegelicht door wethouder Remco van de Belt (gemeente Texel). Daarna zal Lidwien Strik, beleidsmedewerkster samenlevingszaken gemeente Schagen, een korte presentatie geven over de wijzigingen die opgenomen zijn in de transformatievisie.

Samenvatting: De Jeugdwet schrijft voor dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben om gesloten jeugdhulp aan te kunnen bieden aan jeugdigen die een machtiging gesloten jeugdhulp opgelegd hebben gekregen van de rechter. De gemeenteraden stellen met deze Transformatievisie de kaders vast waarbinnen de colleges uitvoering kunnen geven aan de gesloten jeugdhulp.

Gevraagd advies: De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren om de Transformatievisie vast te stellen conform het voorliggende RRN advies.

Het voorstel met betrekking tot dit advies zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie kort worden toegelicht door mevrouw Mary van Gent (wethouder gemeente Hollands Kroon) vanuit haar rol als regionaal trekker voor Veilig Thuis. Ter ondersteuning is ook aanwezig mevrouw Arlette Booms. Zij is beleidsadviseur van de bovenregionale begeleidingscommissie voor Veilig Thuis.

++Samenvatting: ++Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling en de Steunpunten Huiselijk Geweld zijn samengegaan in Veilig Thuis-organisaties (artikel 4.1.1. Wmo 2015). De taak Veilig Thuis is vanaf 2015 belegd bij GGD Hollands Noorden via een dienstverlenings-overeenkomst (DVO) voor de 18 gemeenten in NHN.
De huidige 18 DVO’s eindigen per 1 januari 2022 en kunnen niet meer verlengd worden. Door VT per 1 januari 2022 op te nemen in de GR GGD HN kan de aanpak en samenwerking op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling onafgebroken worden voortgezet.

Gevraagd advies: De Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) wordt gevraagd de raden te adviseren om: het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden volgens het bijgaande ontwerp.

Dit voorstel met betrekking tot de locatieanalyse naar middelgrote locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie kort worden ingeleid en toegelicht door de heer Theo Meskers (wethouder Hollands Kroon).

++Samenvatting: ++Aanleiding voor het advies is het verschijnen van de Locatieanalyse naar middelgrote locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers, Provincie Noord-Holland en gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen. De stuurgroep van huisvesting buitenlandse werknemers legt de locatieanalyse via de Regionale Raadscommissie Noordkop voor aan de gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon en Schagen voor een procedure van wensen en bedenkingen.* (Dit agendapunt is dus niet van toepassing voor de gemeente Texel)

Gevraagd advies: De leden van de regionale raadscommissie uit de gemeenten: Den Helder, Hollands Kroon en Schagen wordt gevraagd de gemeenteraad van hun gemeente te adviseren om: op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college te berichten dat de raad:

  1. geen wensen of bedenkingen heeft tegen de locatieanalyse naar middelgrote locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers, Provincie Noord Holland en gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.
  2. kennis heeft genomen van de actuele stand van zaken rondom twee regionale thema’s (locatieonderzoek en registratie/handhaving) op het gebied van de huisvesting van buitenlandse werknemers.