Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

woensdag 3 april 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
De heer N. Lely
Toelichting

Elk onderwerp waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen, komt eerst op de agenda van een raadscommissie. Dit, zodat er ruimte is voor (verdere) verkenning van het onderwerp, vragen aan het college en aan elkaar en het geven van ruimte aan insprekers.
De commissievergadering vindt plaats in de raadzaal. Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Verder is de vergadering ook te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Gast van de raad: Lars Wever

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  De heer De Lugt spreekt in (over: omgevingsvisie 2024 LTO Texel, als inspiratie voor de gemeentelijke omgevingsvisie)

 4. 4

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Openstaande toezegging - Texels Belang - Vuilnisafvoer haven Oudeschild
 5. 5

  Portefeuillehouders kunnen op deze plaats de gemeenteraad informeren over wetenswaardigheden die zich hebben voorgedaan in organisaties waarmee de gemeente samenwerkt via verlengd bestuur, bijvoorbeeld.

 6. 6
  Informatie over Texelse onderwerpen vanuit burgemeester of college, zoals: Openbare Orde en veiligheid, het stikstofdossier.
 7. 7

  Het college stelt de gemeenteraad voor het Plan van Aanpak Texels Inwonersberaad 2024 vast te stellen. Dit Plan van Aanpak (PvA) gaat in op alle algemene kaders van een inwonersberaad, toegespitst op het onderwerp: Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie. De adviezen van het Inwonersberaad worden door de gemeenteraad als zwaarwegend beschouwd en in principe overgenomen als het aan de meegegeven randvoorwaarden voldoet.


  De adviezen van het inwonersberaad moeten rekening houden met de mate van invloed van de gemeente, de praktische, juridische en financiële uitvoerbaarheid, bestaand gemeentelijk-, provinciaal- en Rijksbeleid en de afwegingskaders die genoemd worden in het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied zoals fysieke impact op het landschap, natuurwaarden, economie en kernwaarden. De adviezen hoeven hier niet precies binnen te passen, maar afwijkingen worden meegegeven aan de gemeenteraad ter overweging. Tenslotte moeten de adviezen een sociaal, eerlijke en rechtvaardige uitwerking voor alle Texelaars hebben.

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  PvdA pro Texel - over raadsvoorstel Plan van Aanpak Inwonersberaad 2024
 8. 8

  In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het nodig dat de gemeenteraad een besluit neemt voor de te maken uitgaven en inkomsten (subsidieaanvraag) opvang ontheemden Oekraïne.

 9. 9

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een bedrag van € 138.509,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van een provinciaal dekkend wandelnetwerk volgens de inrichtingsprincipes van Wandelnetwerk Noord-Holland. Een kwalitatief goed wandelnetwerk past in de uitvoering van het Toeristisch Toekomstplan Texel.
  De provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld van 50% voor de realisatie van het wandelnetwerk. STIFT verstrekt hiervoor een bijdrage van € 46.600,- en VVV Texel verstrekt een bijdrage van € 30.000,- exclusief btw.
  Bij het opzetten van deze samenwerkingsovereenkomst zijn verschillende stakeholders zoals Provincie, VVV Texel, STIFT en gemeente betrokken.

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Openstaande toezegging - Texels Belang en Pvda Pro Texel - uitzoeken bedrag promotie/website Wandelnetwerk Texel
 10. 10

  De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben, mede op basis van input van de partners in het Sociale Domein, een Regiovisie voor het Sociaal Domein 2024-2029 opgesteld. De gemeenteraden worden verzocht ‘de Regiovisie voor het Sociaal Domein van de Kop van Noord-Holland 2024-2029’ vast te stellen.


  De Regiovisie beschrijft hoe de gemeenten de onderlinge samenwerking en de samenwerking met partners in het Sociaal Domein willen vormgeven.


  Met de Regiovisie als kompas in de hand, kunnen we voor de inwoners:
  · de zorg die nodig is nog beter organiseren,
  · de benodigde, zorgfuncties beschikbaar houden,
  · de leefbaarheid verder vergroten,
  · het mee kunnen doen in de maatschappij bevorderen,
  · het zorglandschap continue blijven verbeteren.


  Wat we in het Sociaal Domein (gaan) doen moet bijdragen aan het realiseren van de ambities die in de Regiovisie zijn opgenomen.

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Brief aan gemeenteraden regio Kop van Noord-Holland over traject Regiovisie Sociaal Domein
 11. 11

  In 2021 is binnen de RRN een pilot regionale raadsrapporteurs gestart. In de eerste helft van 2023 is deze werkwijze geëvalueerd. Op basis van de respons is in de agendacommissie van de RRN besloten de pilot te verlengen tot en met de kadernota’s 2025 van de gemeenschappelijke regelingen. In de agendacommissie is geconstateerd dat de inzet van de raadsrapporteurs door de leden van de RRN als steeds waardevoller wordt ervaren. Gelet op het bovenstaande is in de agendacommissie RRN van 29 februari 2024 besloten om de raden van de vier deelnemende gemeenten een formeel besluit te laten nemen over het benoemen en de inzet van de regionale raadsrapporteurs. En om dit voorstel adviserend te bespreken in de RRN van 28 maart a.s.

 12. 12
  Mondelinge beantwoording Rondvragen Commissie (voor zover niet reeds beantwoord)
 13. 13
  Sluiting