Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 4 april 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Mevrouw A. (Astrid) van de Wetering
Toelichting

Elk onderwerp waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen, komt eerst op de agenda van een raadscommissie. Dit, zodat er ruimte is voor (verdere) verkenning van het onderwerp, vragen aan het college en aan elkaar en het geven van ruimte aan insprekers.
De commissievergadering vindt plaats in de raadzaal. Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Verder is de vergadering ook te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Gast van de raad: Lars Wever

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Openstaande toezegging - organiseren bezoek scholieren gemeente
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Rondvraag Publiek
 4. 4

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Openstaande toezegging - Texels Belang - evaluatie meierblissen
 5. 5

  Het college stelt de raad voor om in afwijking van bestaand beleid in te stemmen met de snelle realisatie van 90 sociale huurwoningen voor een periode van 15 jaar op de locatie Marsweg Noord, waarbij de gemeente zelf risicodragend realiseert en exploiteert. Een flexibele schil die een belangrijke bijdrage levert aan de volkshuisvestelijke taakstelling van de gemeente.


  Inspreker:
  1.  de heer Arkenbout

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Brief aan de raadsleden betreffende agendapunt 5 raadscommissie 4 april 2024

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Hart voor Texel - over overschot subsidie opvang Oekraïne & Algemene reserve
  Openstaande vraag - GroenZwart - over de financiële risico's project Marsweg Noord
  Texels Belang - over het raadsvoorstel: Realisatie woningbouwplan Marsweg Noord
 6. 6

  Dit agendapunt zal starten met een presentatie door het bureau KAW met betrekking tot het Woonbehoefteonderzoek. 


  Actualiseren van de Woonvisie 2016 is onderdeel van het College-uitvoeringsprogramma 2022-2026 en is opgenomen in Programma 8A Wonen. In 8A staan meerdere doelstellingen met betrekking tot wonen. Ook zijn er een aantal openstaande raadsvragen met betrekking tot wonen. Die doelstellingen en vragen worden gebundeld en voorzien van een integraal afgewogen antwoord in de Woonvisie met uitvoeringsprogramma. Tevens is er landelijke wet- en regelgeving die ons verplicht tot het opstellen van woon(zorg)beleid. 


  Alvorens de woonvisie op te stellen is het wenselijk om de kaders te bepalen waarbinnen de woonvisie wordt opgesteld. Omdat wonen iedere Texelaar aangaat is op basis van de Texelse aanpak de participatie bepaald. Voor het opstellen van de woonvisie moet Route 2 worden ingezet (staat voor Gemiddelde participatie).

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Vraag en antwoord - PvdA pro Texel - over het raadsvoorstel: Kaderstellende notitie woonvisie Texel 2024-2034
 7. 7

  Het aantal leerlingen van basisschool De Vliekotter stijgt harder dan voorzien. Het schoolgebouw is op dit moment daarom te klein en is tijdelijke extra huisvestingscapaciteit noodzakelijk. Het aanbieden van goed onderwijs is belangrijk. Voldoende ruimte is daarvoor een voorwaarde. De gemeente moet hierin faciliteren. 


  Daarover gaat dit voorstel.  (Omdat dit voorstel later dan gebruikelijk is aangeboden, zal er - als de commissie beslist dat het stuk rijp is voor besluitvorming - tijdens de raadsvergadering ruim ruimte voor gesprek worden gegeven).

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Openstaande vraag - GroenLinks Texel - over tijdelijke huisvesting Vliekotter: kostenoverschrijding
  Openstaande vraag - PvdA pro Texel - over tijdelijke huisvesting Vliekotter: tekening
 8. 8
  Mondelinge beantwoording Rondvragen Commissie (voor zover niet reeds beantwoord)
 9. 9
  Sluiting