Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:03:32 - 00:05:39 - R. van de Belt
  00:05:39 - 00:10:38 - M.C. Uitdehaag
 2. 00:10:38 - 00:11:04 - N.C.B. Ran
  00:11:04 - 00:16:05 - M.C. Uitdehaag
 3. De jaarrekening van Leer-werkbedrijf De Bolder sluit met een positief resultaat van € 99.376,-. Dit resultaat is behaald door de goede onderliggende bedrijfsresultaten. De Bolder heeft met name (met de afdelingen Vloerplaten en Hout) kunnen profiteren van de economische oververhitting in de maakindustrie. De schade
   vanwege de Coronacrisis (met name bij de Detacheringen en de Wasserij) is adequaat gecompenseerd vanuit het Rijk.

  (ter informatie: Het jaarverslag en de jaarrekening van Leer-werkbedrijf De Bolder maken deel uit van het geconsolideerde jaarverslag en de jaarrekening van de gehele gemeente die ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.)

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met het jaarverslag en de jaarrekening van 2020.
  2. Akkoord te gaan met de bestemming van het resultaat 2020: dit toe te voegen aan de Reserve Transformatiekosten.
  3. Akkoord te gaan met wijziging van de bestemming van het bedrag van de Reserve Speciale Trajecten P-Wet en daarbij het bedrag te splitsen in een bedrag van € 100.000, toe te voegen aan de Investeringsreserve en de resterende € 59.000 toe te voegen aan de Reserve Egalisatie Rekening-resultaten. De Reserve Speciale Trajecten P-wet is dan leeg en wordt opgeheven.
  4. De jaarrekening te laten opnemen in de geconsolideerde jaarrekening van de gemeente Texel en via de raadsbrede commissie ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Besluit

  1. Akkoord te gaan met het jaarverslag en de jaarrekening van 2020.
  2. Akkoord te gaan met de bestemming van het resultaat 2020: dit toe te voegen aan de Reserve Transformatiekosten.
  3. Akkoord te gaan met wijziging van de bestemming van het bedrag van de Reserve Speciale Trajecten P-Wet en daarbij het bedrag te splitsen in een bedrag van € 100.000, toe te voegen aan de Investeringsreserve en de resterende € 59.000 toe te voegen aan de Reserve Egalisatie Rekening-resultaten. De Reserve Speciale Trajecten P-wet is dan leeg en wordt opgeheven.
  4. De jaarrekening te laten opnemen in de geconsolideerde jaarrekening van de gemeente Texel en via de raadsbrede commissie ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Jaarverslag & jaarrekening 2020 - de Bolder
 4. Het jaar 2020 was een bijzonder jaar door de coronapandemie. Het overgrote deel van de bedrijfsvoering en  gemeentelijke taken zijn gewoon uitgevoerd, digitaal en vanuit huis.  Dat geldt ook voor de 'buitenlucht'-werkzaamheden van Gemeentewerken. Door de coronapandemie zijn er extra uitgaven geweest en inkomsten ontvangen ter compensatie van de  uitgaven door het Rijk. In de  programmarekening is in de bedrijfsvoeringparagraaf een toelichting  opgenomen over de consequenties van de coronapandemie.

  De programmarekening geeft een positief rekeningsaldo van € 3,8 miljoen. Dit bestaat voor een belangrijk  onderdeel uit een extra bijdrage van het Rijk voor onder andere de tekorten op de toeristenbelasting en  parkeergelden, vertraagde uitvoering van diverse grote projecten en een voordeel op het sociaal domein.
  Mede door het overschot uit de Programmarekening 2020 groeit de Algemene Reserve naar ruim 11 miljoen  euro. Een stevige buffer in deze tijden is een positieve ontwikkeling. Onze gemeente kan met deze  incidentele ruimte een (financieel) stootje hebben.

  Het college stelt de raad voor om de programmarekening 2020 van de gemeente Texel vast te stellen.

  De Auditcommissie heeft in haar vergaderingen van 11 en 18 mei 2021 over de Programmarekening gesproken en een advies geformuleerd; deze is als concept-raadsbesluit toegevoegd.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het rekeningresultaat 2020 van het Leer Werkbedrijf de Bolder ad € 99.376 en in afwijking van het beleid, het resultaat toevoegen aan de reserve transformatiekosten.
  2. De reserve “Speciale trajecten P-wet” van het Leer Werkbedrijf de Bolder ad € 159.000 op te heffen.
  3. Het vrijvallende saldo voor € 100.000 aan een investeringsreserve toe te voegen en € 59.000 aan de Reserve egalisatie rekeningresultaten van het Leer Werkbedrijf de Bolder.
  4. Kennis te nemen van het voordelig rekeningresultaat 2020 van € 3.783.498 van de gemeente Texel en het resultaat als volgt te bestemmen:
  a) overhevelen naar het jaar 2021:
     i) decentralisatie-uitkering voor kerkenvisie € 25.000,
     ii) restant budget Dorpswachten toezicht COVID-19 € 21.537,
     iii) budget fietspaden SBB € 130.000,
     iv) budget verkiezingen voor 2021 (ontvangen in 2020) € 33.910,
     v) budget monitoren toezicht vergunning parkeren ad € 10.000,
     vi) budgetten TONK – bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en wet inburgering € 15.774,
     vii) budget Re-integratie trajecten € 86.396,
     viii) budget dak- en thuislozenbeleid (regionaal plan) € 17.628,
     ix) inhaalzorg jeugd € 22.652
     x) budgetten inhaalzorg Wmo en jeugd € 32.514,
     xi) budget Cultuur en historie -/- € 58.985,

  b) Een bedrag van € 3.469.724 toe te voegen aan de algemene reserve.

  5. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve ad € 7.999.955 vermeerderd het rekeningresultaat van 2020, totaal € 11.469.679.
  6. De geconsolideerde programmarekening 2020 van de gemeente Texel vast te stellen.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het rekeningresultaat 2020 van het Leer Werkbedrijf de Bolder ad € 99.376 en in afwijking van het beleid, het resultaat toevoegen aan de reserve transformatiekosten.
  2. De reserve “Speciale trajecten P-wet” van het Leer Werkbedrijf de Bolder ad € 159.000 op te heffen.
  3. Het vrijvallende saldo voor € 100.000 aan een investeringsreserve toe te voegen en € 59.000 aan de Reserve egalisatie rekeningresultaten van het Leer Werkbedrijf de Bolder.
  4. Kennis te nemen van het voordelig rekeningresultaat 2020 van € 3.783.498 van de gemeente Texel en het resultaat als volgt te bestemmen:
  a) overhevelen naar het jaar 2021:
     i) decentralisatie-uitkering voor kerkenvisie € 25.000,
     ii) restant budget Dorpswachten toezicht COVID-19 € 21.537,
     iii) budget fietspaden SBB € 130.000,
     iv) budget verkiezingen voor 2021 (ontvangen in 2020) € 33.910,
     v) budget monitoren toezicht vergunning parkeren ad € 10.000,
     vi) budgetten TONK – bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en wet inburgering € 15.774,
     vii) budget Re-integratie trajecten € 86.396,
     viii) budget dak- en thuislozenbeleid (regionaal plan) € 17.628,
     ix) inhaalzorg jeugd € 22.652
     x) budgetten inhaalzorg Wmo en jeugd € 32.514,
     xi) budget Cultuur en historie -/- € 58.985,

  b) Een bedrag van € 3.469.724 toe te voegen aan de algemene reserve.

  5. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve ad € 7.999.955 vermeerderd het rekeningresultaat van 2020, totaal € 11.469.679.
  6. De geconsolideerde programmarekening 2020 van de gemeente Texel vast te stellen.

  Antwoord op raadsvragen

  Onderwerp
  D66 - over Programmarekening en Perspectiefnota
  n.a.v. commissiebehandeling - Programmabegroting 2020
  n.a.v. commissiebehandeling - Programmabegroting 2020

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Programmarekening 2020
  00:16:09 - 00:16:39 - A.A.M. vd Wetering
  00:16:39 - 00:16:47 - M.C. Uitdehaag
  00:16:47 - 00:17:26 - A.A.M. vd Wetering
  00:17:28 - 00:19:18 - R. van de Belt
  00:19:18 - 00:20:16 - M.C. Uitdehaag
 5. Resultaat stemming

  Besluit

  De volgende adviezen van de Auditcommissie over de Programmarekening over te nemen:

  1. Zodra u de actualisatie van de financiële verordening bespreekt (planning: derde kwartaal 2021), bespreek dan expliciet wat u wilt regelen t.a.v. overhevelingen van investeringskredieten/budgetten (u kunt dit regelen door opname van een artikel ‘Criteria voor overheveling jaargebonden budgetten’, bijvoorbeeld).

  2. Vraag het college om uit te zoeken of het mogelijk is om op één moment in het jaar de raad alle voorstellen aan te bieden voor overheveling van budgetten (nu: op het moment van de Programmarekening) en overheveling projectbudgetten (nu: bij de Programmabegroting); niet per se in één stuk, maar wel op één moment; dit t.b.v. de overzichtelijkheid. Daarbij ook betrekken: oorzaken en gevolgen van niet inzetten budgetten en onderbouwing voor overheveling.

  3. Bij de volgende Programmarekening tekstueel iets meer informatie geven bij de items Voorstellen: resultaat en Wat hebben we gedaan: resultaat. Voorbeelden:
   - Als het resultaat is: ‘Afgerond door het vaststellen van een nieuw VVE beleid’, dan graag een linkje naar dat beleid. Ander voorbeeld: op bladzijde 46 staan een aantal bestemmingsplannen die zijn vastgesteld; plaatsing linkje naar het betreffende plan.
   - Bij de prestatie ‘Transformatie opdracht Sociaal Team door 2 fte toe te voegen aan het team’’. Dan graag bij het resultaat niet alleen zeggen ‘er zijn 2 fte toegevoegd’, maar ook ingaan op het doel waarvoor deze inzet nodig was (de transformatie-opdracht zelf); is dat bereikt?

  4. Bij de volgende Programmarekening bij de items Voorstellen: Resultaat ook iets zeggen over de financiën. Bijvoorbeeld:
   - Als het resultaat is: ‘Uitgevoerd’ (bij bijv. ‘Wegenverf door koudplast vervangen’) dan ook aangeven wat begroot was en wat er werkelijk aan is uitgegeven (nu staat er alleen tekst).

  5. Beleidsindicatoren. Indicatoren die te ver weg liggen van het jaar waarover de Programmarekening gaat zijn niet/nauwelijks nuttig. Voorbeeld: Jongeren met een delict voor de rechter. Laatste indicator: 2016 (daarop nieuw beleid ontwikkelen, bijvoorbeeld, lijkt niet zinvol). Advies: In toekomstige Planning en Control documenten in die gevallen waar geen recente gegevens beschikbaar zijn, dàt opschrijven – dat dus geen actuele indicator beschikbaar is.

  6. Risicoprofiel. Bij het punt ‘Forse investeringen verduurzaming’ staat in de kolom Financieel gevolg: max € 0. Vraag om hier een bedrag op te nemen (o.b.v. de klimaatadaptatie-strategie; en bijvoorbeeld via de Delta-commissaris); het gaat naar verwachting om aanzienlijke bedragen, namelijk.

  7. Worden doelen bereikt? Er wordt nog niet consequent uitleg gegeven aan de mate waarin beleidsdoelen bereikt zijn; toch belangrijk voor de gemeenteraad. Bijvoorbeeld: In Programma 8 staat het volgende doel geformuleerd: 8.3.2.1 Mogelijkheden voor starters op de woningmarkt creëren. Of: 8.3.4.1. Stimuleren particuliere woningaanpassing. In de programmarekening wordt op dit soort beleidsdoelen niet ingegaan, terwijl het (ook voor de bepaling of beleid moet worden aangepast) belangrijk is om te weten of de doelstellingen behaald worden. Advies: ga in toekomstige Programmarekeningen ook in op mate waarin doelen (bron: doelenboom o.a.) behaald zijn.

  8. Algemeen: Een Programmarekening en – analyse zal beter worden als aan de voorkant duidelijkere besluiten zijn genomen; raadsbesluiten met tijdpaden, met indicatoren (selectief mee omgaan om de waarde te behouden) en met ‘wat als niet …’-afspraken. Dit advies is al eerder gegeven door de Auditcommissie en toen als volgt verwoord:
   Belangrijke doelen vanuit beleidsstukken en -visies moeten een plaats krijgen in de planning & control-cyclus, zodat op deze doelen kan worden gerapporteerd en gestuurd. Dus: ook bij concept-raadsbesluiten moeten belangrijke doelen expliciet benoemd worden.
   Essentie: goed beschrijven wat je verwacht, vooraf, betere kaders - dat vergemakkelijkt ook de controle achteraf (en de vervaardiging van de rapportage zelf, ook).

  9. Vanuit het gesprek met/n.a.v. het verslag van de accountant:
   - t.a.v. de controller; mogelijk uitbreiden naar 1 fte; in elk geval onafhankelijke positie waarborgen;
   - een keer aandacht besteden aan de rol van de gemeenteraad bij subsidies (o.a. bij infrastructurele werken); relatie met het budgetrecht van de raad
   - WOZ: nu 3 sterren, net als Leeuwarden (compliment!). Maar uitspreken dat er een ambitie is om naar 4 sterren te gaan.

  10. Algemeen: Als bepaalde acties worden verplaatst naar een volgend jaar of nog niet worden uitgevoerd, dan graag een korte toelichting van het waarom. Voorbeeld: Parkeerterrein Vogelenzang; de herinrichting is doorgeschoven ‘in afwachting van ontwikkelingen’. Welke ontwikkelingen? Nieuwe planning?

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit inzake advies Auditcommissie bij de Programmarekening 2020
 6. Vooruitlopend op de programmabegroting 2022 wordt aan de gemeenteraad een perspectiefnota aangeboden  waarin de kaders worden gesteld voor de programmabegroting. In deze perspectiefnota zijn, behoudens de  noodzakelijke voorstellen, geen nieuwe voorstellen en/of investeringen opgenomen.
  De aangedragen voorstellen/investeringen zijn doorgerekend in de perspectiefnota. De hieruit  voortvloeiende meerjarenraming is sluitend, conform de afspraak met de raad.
  Omdat het college verder uitvoering wil  geven aan het coalitieakkoord, de projecten en het al in gang gezette beleid wordt het verzoek gedaan aan
  de raadsfracties om beperkt nieuwe voorstellen in te dienen.

  Nadat de gemeenteraad de Perspectiefnota heeft vastgesteld, gaat het college werken aan de concept-Programmabegroting 2022 o.b.v. de gestelde kaders in de Perspectiefnota.

  De Auditcommissie heeft in haar vergadering van 18 mei 2021 over de Perspectiefnota gesproken en een advies geformuleerd; deze is als concept-raadsbesluit toegevoegd.

  De VVD dient een amendement in met als titel 'Netto schuldquote niet boven de 100%'.
  GroenLinks dient een motie in met als titel: 'Prioriteiten perspectiefnota - Geen wegen voor auto’s, maar woningen voor jongeren'
  De VVD, Texels Belang, PvdA pro Texel en Fractie Koot dienen een motie in met als titel: Fraaiere parkeerterreinen bij het strand

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De perspectiefnota vast te stellen en deze als “onderlegger” te gebruiken voor de kader stellende bespreking van de programmabegroting in de gemeenteraad.
  2. Het meerjarenperspectief 2022-2025 vast te stellen.
  3. De kaders vast te stellen die het college hierbij heeft gehanteerd, voortvloeiende uit:
     a. coalitieakkoord “Balans brengen”;
     b. focus op verdere uitvoering van coalitieprogramma en reeds genomen raadsbesluiten;
     c. uitvoering van de toezeggingen aan de raad gedaan;
     d. van het algemene uitgangspunt dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2022 wordt voorgesteld conform het bestaand beleid de lokale lasten te indexeren met 1,4 %,
  4. de toeristenbelasting trendmatig te verhogen met afgerond € 0,05 per overnachting en vaststellen voor de jaren 2022 en 2023;
  5. de raad opdracht aan het college te laten geven om de uitkomsten van de bespreking te verwerken in de meerjarenraming 2022 – 2025 en een sluitende meerjarenraming aan te bieden voor behandeling in de raad van november 2021.

  Besluit

  1. De perspectiefnota vast te stellen en deze als “onderlegger” te gebruiken voor de kader stellende bespreking van de programmabegroting in de gemeenteraad.
  2. Het meerjarenperspectief 2022-2025 vast te stellen.
  3. De kaders vast te stellen die het college hierbij heeft gehanteerd, voortvloeiende uit:
     a. coalitieakkoord “Balans brengen”;
     b. focus op verdere uitvoering van coalitieprogramma en reeds genomen raadsbesluiten;
     c. uitvoering van de toezeggingen aan de raad gedaan;
     d. van het algemene uitgangspunt dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2022 wordt voorgesteld conform het bestaand beleid de lokale lasten te indexeren met 1,4 %,
  4. de toeristenbelasting trendmatig te verhogen met afgerond € 0,05 per overnachting en vaststellen voor de jaren 2022 en 2023;
  5. de raad opdracht aan het college te laten geven om de uitkomsten van de bespreking te verwerken in de meerjarenraming 2022 – 2025 en een sluitende meerjarenraming aan te bieden voor behandeling in de raad van november 2021.

  Stemverklaring:
  Raadslid VAN SIJP verklaart, i.v.m. zijn zorgen over de netto schuldquote tegen de perspectiefnota te zullen stemmen.
  Raadslid SOYER verklaart over de motie dat geld uitgeven om auto’s te parkeren niet zijn voorkeur heeft, maar wel keuzemogelijkheid biedt. Daarom zal hij toch vóór stemmen.
  Raadslid VAN SIJP verklaart over het advies van de Auditcommissie: de Auditcommissie deelt zijn zorgen, en al pakken ze het later op dan hem lief is, zal hij toch vóór stemmen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement - Netto schuldenquote niet boven de 100% - VERWORPEN

  Antwoord op raadsvragen

  Onderwerp
  n.a.v. commissiebehandeling - Perspectief 2022

  Moties en initiatiefvoorstellen

  Titel
  Motie - Prioriteiten bijstellen: Geen wegen voor auto’s, maar woningen voor jongeren - AANGEHOUDEN
  Motie - Fraaiere parkeerterreinen bij het strand - AANGENOMEN

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Perspectiefnota 2022 - 2025
  00:24:53 - 00:26:49 - P.P. van Sijp
  00:26:49 - 00:27:19 - M.C. Uitdehaag
  00:27:19 - 00:27:56 - A.A.M. vd Wetering
  00:27:56 - 00:28:09 - M.C. Uitdehaag
  00:28:09 - 00:30:24 - R. Kieft
  00:30:26 - 00:30:30 - M.C. Uitdehaag
  00:30:33 - 00:31:03 - C.J. Hooijschuur
  00:31:03 - 00:31:06 - M.C. Uitdehaag
  00:31:11 - 00:32:45 - N. Lely
  00:32:48 - 00:33:01 - M.C. Uitdehaag
  00:33:01 - 00:33:40 - C. Hoogerheide
  00:33:40 - 00:33:46 - M.C. Uitdehaag
  00:33:46 - 00:34:33 - W. Witte
  00:34:33 - 00:34:46 - M.C. Uitdehaag
  00:34:46 - 00:38:31 - H. Huisman-Peelen
  00:38:34 - 00:38:42 - M.C. Uitdehaag
  00:38:42 - 00:41:44 - P.P. van Sijp
  00:41:44 - 00:42:13 - M.C. Uitdehaag
  00:42:13 - 00:42:33 - J.M. Hin-Hin
  00:42:35 - 00:42:36 - M.C. Uitdehaag
  00:42:39 - 00:43:26 - A.A.M. vd Wetering
  00:43:26 - 00:43:27 - M.C. Uitdehaag
  00:43:31 - 00:44:46 - A.J. Veltkamp
  00:44:49 - 00:44:53 - M.C. Uitdehaag
  00:44:53 - 00:45:58 - R. Kieft
  00:46:02 - 00:46:17 - M.C. Uitdehaag
  00:46:17 - 00:49:10 - H. Huisman-Peelen
  00:49:13 - 00:49:24 - M.C. Uitdehaag
  00:49:24 - 00:50:32 - P.P. van Sijp
  00:50:32 - 00:50:44 - M.C. Uitdehaag
  00:50:44 - 00:50:49 - P.P. van Sijp
  00:50:49 - 00:50:51 - M.C. Uitdehaag
  00:50:54 - 00:51:14 - P.P. van Sijp
  00:51:14 - 00:51:21 - M.C. Uitdehaag
  00:51:21 - 00:51:24 - J.M. Hin-Hin
  00:51:24 - 00:51:25 - P.P. van Sijp
  00:51:29 - 00:52:12 - M.C. Uitdehaag
  00:52:12 - 00:52:24 - R. Kieft
  00:52:24 - 00:52:29 - M.C. Uitdehaag
  00:52:29 - 00:54:00 - R. Kieft
  00:54:03 - 00:54:40 - M.C. Uitdehaag
  00:54:44 - 00:55:28 - A.J. Veltkamp
  00:55:28 - 00:55:35 - M.C. Uitdehaag
  00:55:35 - 00:56:47 - A.A.M. vd Wetering
  00:56:47 - 00:56:51 - M.C. Uitdehaag
  00:56:51 - 00:57:46 - P.P. van Sijp
  00:57:49 - 00:57:54 - M.C. Uitdehaag
  00:57:54 - 00:58:29 - C.J. Hooijschuur
  00:58:29 - 00:58:50 - M.C. Uitdehaag
  00:58:50 - 01:00:35 - H. Huisman-Peelen
  01:00:38 - 01:00:45 - M.C. Uitdehaag
  01:00:45 - 01:02:22 - R. Kieft
  01:02:22 - 01:02:26 - M.C. Uitdehaag
  01:02:26 - 01:02:29 - A.J. Veltkamp
  01:02:29 - 01:02:34 - M.C. Uitdehaag
  01:02:34 - 01:02:38 - R. Kieft
  01:02:38 - 01:02:39 - A.J. Veltkamp
  01:02:39 - 01:02:45 - M.C. Uitdehaag
  01:02:45 - 01:03:26 - R. Kieft
  01:03:26 - 01:03:41 - M.C. Uitdehaag
  01:04:13 - 01:04:38 - C.J. Hooijschuur
  01:04:41 - 01:04:43 - M.C. Uitdehaag
  01:04:50 - 01:05:39 - P.P. van Sijp
  01:05:39 - 01:05:49 - M.C. Uitdehaag
  01:05:49 - 01:06:48 - W. Witte
  01:06:48 - 01:06:50 - M.C. Uitdehaag
  01:06:50 - 01:07:38 - A.A.M. vd Wetering
  01:07:38 - 01:08:18 - M.C. Uitdehaag
  01:08:18 - 01:08:54 - L.J. Verseput
  01:08:56 - 01:09:01 - M.C. Uitdehaag
  01:09:01 - 01:09:19 - J.J. Schuiringa
  01:09:22 - 01:09:51 - M.C. Uitdehaag
  01:09:51 - 01:09:53 - A.A.M. vd Wetering
  01:09:57 - 01:10:01 - M.C. Uitdehaag
  01:10:01 - 01:10:39 - R. Kieft
  01:10:39 - 01:11:10 - M.C. Uitdehaag
  01:11:10 - 01:12:21 - N.C.B. Ran
  01:12:21 - 01:12:34 - M.C. Uitdehaag
  01:12:38 - 01:13:28 - A.J. Veltkamp
  01:13:28 - 01:13:47 - M.C. Uitdehaag
  01:13:47 - 01:14:34 - E. Kooiman
  01:14:34 - 01:14:53 - M.C. Uitdehaag
  01:14:56 - 01:15:14 - E. Kooiman
  01:15:14 - 01:15:50 - M.C. Uitdehaag
  01:15:50 - 01:15:56 - J.M. Hin-Hin
  01:15:56 - 01:15:59 - M.C. Uitdehaag
  01:15:59 - 01:16:13 - J.M. Hin-Hin
  01:16:13 - 01:16:21 - M.C. Uitdehaag
  01:16:24 - 01:16:38 - L.J. Verseput
  01:16:38 - 01:17:47 - M.C. Uitdehaag
  01:17:50 - 01:18:12 - A.J. Veltkamp
  01:18:15 - 01:18:47 - M.C. Uitdehaag
 7. Resultaat stemming

  Besluit

  De volgende adviezen van de Auditcommissie over de Perspectiefnota over te nemen:

  1. Beschrijf expliciet op welke wijze de Kaderbrief Financieel Toezicht van de provincie aan de gemeenteraad verwerkt wordt in de Programmabegroting 2022 en/of Halfjaarrapportage 2021.
  2. Zodra u de actualisatie van de nota risicomanagement en weerstandsvermogen bespreekt (planning: derde kwartaal 2021), ga dan specifiek in op de vermogenspositie van de gemeente en de (financiële) kengetallen die daarbij relevant (kunnen) zijn qua sturing - o.a. de netto schuldquote. (Meer informatie over financiële kengetallen (per gemeente): klik hier)
  3. Vraag het college in de volgende Perspectiefnota meerjarig (en per jaarschijf) inzicht in de Algemene Reserve te geven (bij de paragraaf< b>Financieel perspectief< /b>).

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit inzake advies Auditcommissie bij de Perspectiefnota 2022
 8. Resultaat stemming

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Motie - Fraaiere parkeerterreinen bij het strand
 9. De RES 1.0 is een actualisatie, verdieping en concretisering van de concept-RES. U heeft als gemeenteraad uw input gegeven door middel van de wensen en bedenkingen naar aanleiding van de concept-RES. In de RES 1.0 zijn meerdere zoekgebieden geschrapt of aangepast, naar aanleiding van ontvangen reacties, wensen en bedenkingen, of nader onderzoek. Voor Texel zijn de zoekgebieden voor windenergie geschrapt. Texel zet tot nadere lokale besluitvorming in op zon op daken en parkeerterreinen. Ook is het door uw raad gewenste concept ‘Duurzaam Leefbaar’ in de RES 1.0 meegenomen.
  Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met de RES 1.0.
  Wijzigingen in het RES-document kunnen niet eerder dan in de RES 2.0 worden verwerkt. De RES 1.0 wordt op 9 juli 2021, samen met eventuele moties en amendementen, aangeboden aan het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving voor doorrekening.

  GroenLinks dient een motie in bij dit agendapunt, met als titel: Doe in ieder geval dan wat wel kan - Na woorden nu eindelijk daden.

  Texels Belang, VVD en Texel 2010 dienen een amendement in met als titel: Geen zoekgebieden windenenergie, dus ook geen bevolkingsraadpleging

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de RES 1.0 NHN als resultaat uit het regionale proces. Met als belangrijkste punten:
   - De ambitie van de regio Noord-Holland Noord van 3,6 TWh als uitgangspunt te hanteren voor opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Noord, en daarmee bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030.
   - In te zetten op het realiseren van het Buitendijkse Plan Duurzaam Leefbaar, samen met Rijk, provincie en betrokken gemeenten en dit onderdeel te laten zijn van de RES 1.0.
   - De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren.
  2. De uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op gemeente Texel, mee te nemen bij de uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor omgevingsbeleid.

  Besluit

  1. In de RES 1.0 de volgende (doorgehaalde) zin op bladzijde 71 te laten schrappen: Gemeente Texel neemt ook deel aan de trajecten zon op daken en zon op Parkeerterreinen. Bovendien wordt nagedacht over een bevolkingsraadpleging voor windenergie.

  2. In te stemmen met de RES 1.0 NHN als resultaat uit het regionale proces. Met als belangrijkste punten:
   o De ambitie van de regio Noord-Holland Noord van 3,6 TWh als uitgangspunt te hanteren voor opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Noord, en daarmee bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030.
   o In te zetten op het realiseren van het Buitendijkse Plan Duurzaam Leefbaar, samen met Rijk, provincie en betrokken gemeenten en dit onderdeel te laten zijn van de RES 1.0.
   o De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren.

  3. De uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op gemeente Texel, mee te nemen bij de uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor omgevingsbeleid en geen Bevolkingsraadpleging Windmolens te houden.

  Stemverklaring:
  Raadslid VELTKAMP zal niet instemmen met het amendement over geen bevolkings-raadpleging windmolens, omdat de indieners het woord ‘vooralsnog’ niet toevoegen.
  Raadslid VERSEPUT zal wel meegaan met dat amendement, alleen vanwege het feit dat het gaat over grote windmolens.
  Raadslid SOYER zegt over het gehele document inclusief het amendement, dat ze normaliter wel met de RES zouden instemmen, maar dit volstrekt onvoldoende vinden. GroenLinks zal dus tegen stemmen.
  Raadslid VAN DE WETERING zal ook tegen amendement en gehele document stemmen.
  Raadslid SCHUIRINGA wil eigenlijk alleen voor kennisgeving aannemen, want het is volgens hem geen besluit waar je tegen in beroep kunt gaan.
  Raadslid VAN DE WETERING deelt de frustratie van GroenLinks, dus zal de motie steunen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement - Geen zoekgebieden windenenergie, dus ook geen bevolkingsraadpleging - AANGENOMEN

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  20210527 - Bijdrage bij agendapunt RES 1.0 - TexelEnergie
  20210601 - landelijke vogelrisicokaarten betrekken bij besluitvorming - Natuurmonumenten & Vogelbescherming Nederland

  Moties en initiatiefvoorstellen

  Titel
  Motie - Doe in ieder geval dan wat wel kan: Na woorden nu eindelijk daden - VERWORPEN

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Regionale Energie Strategie NHN
  01:32:24 - 01:34:24 - W. Witte
  01:34:27 - 01:34:57 - M.C. Uitdehaag
  01:34:57 - 01:35:55 - J.J. Schuiringa
  01:35:55 - 01:36:01 - M.C. Uitdehaag
  01:36:01 - 01:36:05 - J.M. Hin-Hin
  01:36:05 - 01:36:32 - M.C. Uitdehaag
  01:36:37 - 01:38:32 - A.A.M. vd Wetering
  01:38:37 - 01:40:52 - V. Koot
  01:40:56 - 01:41:53 - M.C. Uitdehaag
  01:41:56 - 01:44:46 - R. Kieft
  01:44:49 - 01:44:52 - M.C. Uitdehaag
  01:44:52 - 01:45:32 - L.J. Verseput
  01:45:35 - 01:45:39 - M.C. Uitdehaag
  01:45:41 - 01:46:25 - V. Koot
  01:46:25 - 01:46:26 - M.C. Uitdehaag
  01:46:29 - 01:46:54 - A.A.M. vd Wetering
  01:46:54 - 01:46:59 - M.C. Uitdehaag
  01:46:59 - 01:47:25 - J.J. Schuiringa
  01:47:25 - 01:47:36 - M.C. Uitdehaag
  01:47:38 - 01:47:40 - V. Koot
  01:47:42 - 01:47:48 - M.C. Uitdehaag
  01:47:51 - 01:48:54 - A.J. Veltkamp
  01:48:56 - 01:49:28 - M.C. Uitdehaag
  01:49:28 - 01:50:00 - H. Huisman-Peelen
  01:50:00 - 01:50:05 - M.C. Uitdehaag
  01:50:05 - 01:50:07 - H. Huisman-Peelen
  01:50:07 - 01:50:17 - M.C. Uitdehaag
  01:50:24 - 01:50:37 - A.A.M. vd Wetering
  01:50:37 - 01:50:42 - M.C. Uitdehaag
  01:50:42 - 01:52:47 - H. Huisman-Peelen
  01:52:50 - 01:53:52 - M.C. Uitdehaag
  01:53:52 - 01:53:54 - A.A.M. vd Wetering
  01:54:49 - 01:54:52 - M.C. Uitdehaag
  01:54:52 - 01:55:04 - A.J. Veltkamp
  01:55:09 - 01:55:26 - A.A.M. vd Wetering
  01:55:29 - 01:55:33 - M.C. Uitdehaag
  01:55:33 - 01:56:08 - R. Kieft
  01:56:13 - 01:56:37 - M.C. Uitdehaag
  01:56:37 - 01:57:40 - L.J. Verseput
  01:57:45 - 01:58:05 - M.C. Uitdehaag
  01:58:05 - 01:58:31 - J.J. Schuiringa
  01:58:31 - 01:58:33 - M.C. Uitdehaag
  01:58:33 - 01:58:48 - A.A.M. vd Wetering
  01:58:48 - 01:58:55 - J.J. Schuiringa
  01:58:55 - 01:59:07 - M.C. Uitdehaag
  01:59:11 - 01:59:41 - A.J. Veltkamp
  01:59:44 - 01:59:50 - M.C. Uitdehaag
  01:59:50 - 01:59:59 - A.J. Veltkamp
  01:59:59 - 02:00:01 - M.C. Uitdehaag
  02:00:01 - 02:00:09 - A.J. Veltkamp
  02:00:09 - 02:00:45 - M.C. Uitdehaag
  02:00:50 - 02:01:00 - J.J. Schuiringa
  02:01:02 - 02:01:16 - M.C. Uitdehaag
  02:01:20 - 02:01:32 - H. Huisman-Peelen
  02:01:32 - 02:01:43 - M.C. Uitdehaag
  02:01:46 - 02:02:04 - V. Koot
  02:02:25 - 02:02:30 - M.C. Uitdehaag
  02:02:38 - 02:02:52 - A.A.M. vd Wetering
  02:02:56 - 02:03:05 - M.C. Uitdehaag
  02:03:08 - 02:04:06 - L.J. Verseput
  02:04:09 - 02:04:35 - M.C. Uitdehaag
  02:04:38 - 02:04:57 - A.J. Veltkamp
  02:04:57 - 02:05:00 - M.C. Uitdehaag
  02:05:00 - 02:05:19 - R. Kieft
  02:05:24 - 02:06:01 - M.C. Uitdehaag
  02:14:23 - 02:14:32 - J.M. Hin-Hin
  02:14:32 - 02:14:33 - M.C. Uitdehaag
  02:14:36 - 02:15:09 - A.J. Veltkamp
  02:15:09 - 02:15:42 - M.C. Uitdehaag
  02:15:42 - 02:16:24 - W. Witte
  02:16:28 - 02:16:35 - M.C. Uitdehaag
  02:16:35 - 02:17:02 - N. Lely
  02:17:02 - 02:17:26 - M.C. Uitdehaag
  02:17:26 - 02:22:07 - R. Kieft
  02:22:10 - 02:22:43 - M.C. Uitdehaag
  02:22:43 - 02:24:31 - J.J. Schuiringa
  02:24:31 - 02:24:34 - M.C. Uitdehaag
  02:24:38 - 02:26:01 - A.J. Veltkamp
  02:26:01 - 02:26:02 - M.C. Uitdehaag
  02:26:09 - 02:27:08 - A.A.M. vd Wetering
  02:27:08 - 02:27:18 - M.C. Uitdehaag
  02:27:22 - 02:28:24 - W. Witte
  02:28:24 - 02:28:27 - M.C. Uitdehaag
  02:28:30 - 02:28:47 - J.M. Hin-Hin
  02:28:47 - 02:28:58 - M.C. Uitdehaag
  02:29:02 - 02:31:29 - H. Huisman-Peelen
  02:31:29 - 02:31:31 - M.C. Uitdehaag
  02:31:38 - 02:34:24 - R. Kieft
  02:34:24 - 02:34:25 - M.C. Uitdehaag
  02:34:39 - 02:34:44 - A.A.M. vd Wetering
  02:34:44 - 02:34:48 - M.C. Uitdehaag
  02:34:48 - 02:34:55 - R. Kieft
  02:34:55 - 02:36:21 - W. Witte
  02:36:21 - 02:36:22 - M.C. Uitdehaag
  02:36:24 - 02:37:10 - A.J. Veltkamp
  02:37:12 - 02:37:25 - M.C. Uitdehaag
  02:37:25 - 02:37:27 - R. Kieft
  02:38:15 - 02:38:23 - M.C. Uitdehaag
  02:38:23 - 02:38:37 - A.J. Veltkamp
  02:38:37 - 02:38:43 - M.C. Uitdehaag
  02:38:43 - 02:38:50 - R. Kieft
  02:38:53 - 02:39:07 - M.C. Uitdehaag
  02:39:09 - 02:39:38 - J.J. Schuiringa
  02:39:38 - 02:39:50 - M.C. Uitdehaag
  02:39:50 - 02:40:02 - H. Huisman-Peelen
  02:40:02 - 02:40:37 - M.C. Uitdehaag
  02:40:37 - 02:40:54 - A.J. Veltkamp
  02:40:54 - 02:43:31 - M.C. Uitdehaag
  02:43:31 - 02:43:47 - H.J.F.M. Soyer
  02:43:50 - 02:43:51 - M.C. Uitdehaag
  02:43:51 - 02:43:53 - A.A.M. vd Wetering
  02:44:03 - 02:46:26 - M.C. Uitdehaag
 10. De gemeenteraad wordt gevraagd het benodigde krediet beschikbaar te stellen om jaarcluster 2 (2021) uit het Plan van Aanpak “Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer” uit te voeren en jaarcluster 3 (2022) voor te bereiden. Het betreft voor cluster 2021 de reconstructie van de fietspaden langs de buitenzijde van De Koog (o.a. Boodtlaan, Ruijslaan, Randweg en Californiëweg en Bosrandweg) en de voorbereiding van cluster 2022 (o.a. Westerslag, Rozendijk, Ploeglanderweg, Jan Ayeslag).

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Een totaalkrediet van € 2.416.000 beschikbaar te stellen voor het reconstrueren van de fietspaden jaarcluster 2021 en de voorbereidingen te doen voor jaarcluster 2022 zoals benoemd in het Plan van Aanpak.
  2. De extra kapitaallasten ad € 8.560 structureel mee te nemen met de programmabegroting 2022.
  3. De mogelijke incidentele extra kapitaallasten voor 2021 ten laste te brengen van het reeds beschikbaar gestelde budget in de programmabegroting van 2021.

  Besluit

  1. Een totaalkrediet van € 2.416.000 beschikbaar te stellen voor het reconstrueren van de fietspaden jaarcluster 2021 en de voorbereidingen te doen voor jaarcluster 2022 zoals benoemd in het Plan van Aanpak.
  2. De extra kapitaallasten ad € 8.560 structureel mee te nemen met de programmabegroting 2022.
  3. De mogelijke incidentele extra kapitaallasten voor 2021 ten laste te brengen van het reeds beschikbaar gestelde budget in de programmabegroting van 2021.

  Antwoord op raadsvragen

  Onderwerp
  VVD - n.a.v. commissiebehandeling - compensatie

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Reconstructie fietspaden jaarcluster 2021
  02:46:26 - 02:47:10 - P.P. van Sijp
  02:47:12 - 02:47:20 - M.C. Uitdehaag
  02:47:20 - 02:47:22 - R. Kieft
  02:48:07 - 02:48:25 - M.C. Uitdehaag
  02:48:29 - 02:49:09 - C. Hoogerheide
  02:49:13 - 02:49:26 - M.C. Uitdehaag
  02:49:26 - 02:50:39 - E. Kooiman
  02:50:39 - 02:50:57 - M.C. Uitdehaag
  02:50:57 - 02:51:10 - A.A.M. vd Wetering
  02:51:14 - 02:53:34 - M.C. Uitdehaag
 11. Ook de gemeenten in de regio Noordkop worden geconfronteerd met de gevolgen van een veranderend klimaat. Hevige neerslag, langdurige droogte, extreme hitte en zeespiegelstijging kunnen schade toebrengen aan economie, gezondheid en veiligheid in de regio. Als we die risico’s willen beteugelen, is bundeling van krachten en een gezamenlijke regionale aanpak gewenst. Er is behoefte aan een gedragen regionale klimaatadaptiestrategie.
  Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan een veranderend klimaat en de schadelijke gevolgen probeert te beperken. Voorliggende strategie beschrijft hoe we die klimaatadaptatie als regio willen aanpakken.

  De Strategie Klimaatadaptatie Noordkop vloeit voort uit de ambities van het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Hierin hebben alle overheden in Nederland afgesproken om zich, samen met bedrijfsleven en inwoners, voor te bereiden op een veranderend klimaat. Daarom willen zij vanaf 2020 klimaatadaptief handelen verankerd hebben in beleid en handelen, zodat in 2050 Nederland klimaatbestendig is ingericht.

  GroenLinks dient een amendement in met als titel: 'Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie noodzakelijk'

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. om in te stemmen met de Strategie Klimaatadaptatie Noordkop als resultaat van het regionale proces zoals dat de afgelopen 4 jaar heeft plaatsgevonden, met in acht name van het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop (26 mei 2021).

  Besluit

  1. om in te stemmen met de Strategie Klimaatadaptatie Noordkop als resultaat van het regionale proces zoals dat de afgelopen 4 jaar heeft plaatsgevonden, met in acht name van het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop (26 mei 2021).

  Amendementen

  Titel
  Amendement - Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie noodzakelijk - AANGEHOUDEN

  Antwoord op raadsvragen

  Onderwerp
  GroenLinks - n.a.v. commissiebehandeling - over Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 2021-2026

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 2021-2026
  02:53:34 - 02:54:27 - R. Kieft
  02:54:29 - 02:54:39 - M.C. Uitdehaag
  02:54:42 - 02:54:48 - A.J. Veltkamp
  02:54:48 - 02:54:59 - M.C. Uitdehaag
  02:54:59 - 02:55:40 - N.C.B. Ran
  02:55:43 - 02:55:46 - M.C. Uitdehaag
  02:55:48 - 02:56:15 - A.A.M. vd Wetering
  02:56:18 - 02:56:38 - M.C. Uitdehaag
  02:56:38 - 02:59:17 - E. Kooiman
  02:59:23 - 02:59:38 - M.C. Uitdehaag
  02:59:38 - 02:59:45 - E. Kooiman
  02:59:45 - 02:59:58 - M.C. Uitdehaag
  02:59:58 - 03:00:17 - R. Kieft
  03:00:17 - 03:00:29 - M.C. Uitdehaag
  03:00:32 - 03:00:49 - E. Kooiman
  03:00:53 - 03:02:33 - M.C. Uitdehaag
 12. De GGD Hollands Noorden heeft haar jaarstukken 2020 en begroting 2022 gepresenteerd. Gemeenteraden mogen daarop hun zienswijzen kenbaar maken.

  Het college stelt aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met de jaarverantwoording 2020 en de resultaatbestemming.
  Het verzoek is dit positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van de GGD Hollands Noorden. Voor de programmabegroting wordt voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven met de kanttekening dat in de begroting 2023 maatschappelijke effecten per focuslijn verder worden uitgewerkt. Op financieel gebied wordt voorgesteld om vanaf 2023 de algemene reserve op te bouwen, om op die manier te voldoen aan het financieel herstelplan uit 2018.

  Dit advies is regionaal voorbereid en wordt besproken in de Regionale Raadscommissie Noordkop van 3 juni 2020.

  Regionale RaadsRapporteurs
  Voor het eerst is een advies van de Regionale Raadsrapporteurs toegevoegd.
  Voor elk van de gemeenschappelijke regelingen van de GGD, Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst is een groepje bijeen gekomen om de stukken door te nemen en een advies daarover (a-politiek) aan de gemeenteraden te formuleren. Elke groep bestaat uit raadsleden vanuit de 4 KOP-gemeenten, een ambtelijke deskundige en een raadsgriffier (voor de GGD: de heren Schuiringa en Kieft  en mevrouw De Porto, griffier).

  De heren Schuiringa en Kieft geven een korte toelichting; de gemeenteraad wordt gevraagd ook de zienswijzen zoals geformuleerd door de RaadsRapporteurs over te nemen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van GGD Hollands Noorden en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2020;
  2. in te stemmen met de jaarrekening 2020 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming
  3. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2022 van de GGD Hollands Noorden, kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2025 en aanvullend te verzoeken om:

  a. in de begroting 2023 de beoogde resultaten, kpi’s en maatschappelijke effecten per focuslijn verder uit te werken;
  b. vanaf 2023 de algemene reserve op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018;
  c. Het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.

  Besluit

  1. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van GGD Hollands Noorden en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijzen af te geven op de Jaarstukken 2020, zowel de zienswijzen voorgesteld door het college als die voorgesteld door de Regionale RaadsRapporteurs;
  2. in te stemmen met de jaarrekening 2020 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming
  3. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2022 van de GGD Hollands Noorden, kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2025 en aanvullend te verzoeken om:

  a. in de begroting 2023 de beoogde resultaten, kpi’s en maatschappelijke effecten per focuslijn verder uit te werken;
  b. vanaf 2023 de algemene reserve op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018;
  c. Het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  GGD HN - jaarstukken 2020 en begroting 2022
  03:02:36 - 03:04:04 - V. Koot
  03:04:04 - 03:05:57 - M.C. Uitdehaag
  03:05:57 - 03:06:20 - J.J. Schuiringa
  03:06:20 - 03:07:47 - M.C. Uitdehaag
  03:07:47 - 03:09:19 - H.J.F.M. Soyer
  03:09:19 - 03:10:21 - M.C. Uitdehaag
 13. Op 14 april 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en de afspraken aan de Regietafel, de jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 vastgesteld. Alle stukken hierover zijn aan de gemeenten toegezonden en de raden hebben nu de gelegenheid om tot 25 juni a.s. hun zienswijzen kenbaar te maken.
  In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de regionale raadscommissie (RNN) te doen.

  Met de jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 kan worden ingestemd.
  De omgevingsdienst staat er financieel goed voor maar over een aantal risico’s is nog onduidelijkheid. Ook zijn er zorgen over de inhaalslag in 2021 van de, door de maatregelen om het coronavirus in te dammen, in 2020 niet uitgevoerde taken.

  Dit advies is regionaal voorbereid en wordt ook besproken in de Regionale Raadscommissie Noordkop van 3 juni 2020.

  Regionale RaadsRapporteur
  De heer Soyer geeft een korte toelichting; de gemeenteraad wordt gevraagd ook de zienswijzen zoals geformuleerd door de RaadsRapporteurs over te nemen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de OD NHN.
  2. Een gezamenlijke regionale zienswijze in te dienen over zowel de jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de OD NHN.
  2. Gezamenlijke regionale zienswijzen in te dienen over zowel de jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022, zoals voorgesteld door het college en door de Regionale RaadsRapporteurs.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  OD NHN jaarrekening 2020, 1e begrotingswijz. 2021 en begroting 2022
 14. De Veiligheidsregio heeft op 14 april 2021 de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 aangeboden aan de gemeenteraad; vaststelling gebeurt door het algemeen bestuur van de VRNHN op 9 juli 2021. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de genoemde stukken. De zienswijze ziet de VRNHN graag voor 25 juni 2021 tegemoet, zodat zij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 9 juli 2021.

  Dit advies is regionaal voorbereid en wordt besproken in de Regionale Raadscommissie Noordkop van 3 juni 2020.

  Regionale RaadsRapporteur
  De heer Veltkamp geeft een korte toelichting; de gemeenteraad wordt gevraagd ook de zienswijzen zoals geformuleerd door de RaadsRapporteurs over te nemen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De volgende zienswijzen in te dienen op de jaarstukken 2020 en de begroting 2022:

  Zienswijze 1: Jaarstukken 2020 – algemene opmerking
  Het positieve resultaat, wat voornamelijk corona gerelateerd is, gaat retour richting gemeenten. In onze vorige zienswijze op de jaarstukken van 2019 hebben wij de veiligheidsregio verzocht om te onderbouwen waarom een gesteld doel niet gehaald is en wat dit voor consequenties heeft. De veiligheidsregio heeft aangegeven dat het niet realiseren van speerpunten, de genoemde activiteiten per programma zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, energietransitie en personen met verward gedrag, alleen vertraging in de implementatie tot gevolg heeft. Op sommige belangrijke speerpunten die vertraagd zijn ontbreekt opnieuw de onderbouwing wat als een gemis wordt ervaren. Met name de ontbrekende onderbouwing voor het verschuiven van de vaststelling en implementatie van het regionaal crisisplan naar 2022. Het is niet te achterhalen of deze vertraging corona gerelateerd is of dat er andere redenen zijn.

  Zienswijze 2: FLO Ambulancediensten
  Wij gaan ervan uit dat de deelname aan de stichting FLO Ambulancediensten niet van toepassing is voor gemeente Texel. Een positieve zienswijze af te geven op het voorgenomen besluit tot deelname aan de stichting FLO Ambulancediensten.

  Zienswijze 3 – Texel, Den Helder, Hollands Kroon: Begroting 2022
  De taakdifferentiatie binnen de brandweer vormt een groot financieel risico wat beschreven is in de risicoparagraaf. De financiële en personele gevolgen voor de omgevingswet zijn nog onduidelijk. De veiligheidsregio geeft aan te gaan bezuinigen. Zoals in de zienswijze op de kadernota 2022 al is aangegeven is de haalbaarheid van deze taakstelling die de veiligheidsregio aankondigt, om twee keer 1,5% te bezuinigen, een risico. In de reactie op die zienswijze heeft het dagelijks bestuur (DB) aangegeven om deze bezuiniging verder uit te werken. De concrete uitwerking ontbreekt in de begroting 2022 en de inhoudelijke gesprekken over deze taakstelling zijn niet gevoerd met de verschillende gemeenten. Hierdoor kunnen gemeenten niet inschatten welke consequenties dit heeft voor het te voeren beleid en kan de gemeenteraad niet sturen op welke posten bezuinigd gaat worden. We verzoeken het DB van de veiligheidsregio om de eerste 1,5% te verschuiven naar 2023 en in de begroting 2023 een uitwerking te geven van de taakstelling om 3% te bezuinigen. Dit geeft tijd en ruimte om het proces zorgvuldig te doorlopen, de gesprekken te voeren, om tot een goede bezuinigingstaakstelling te komen.

  Besluit

  1. De zienswijzen van de Regionale Raadsrapporteurs vast te stellen.
  2. De volgende, door het college voorgestelde, zienswijzen in te dienen op de jaarstukken 2020 en de begroting 2022:

  Zienswijze 1: Jaarstukken 2020 – algemene opmerking
  Het positieve resultaat, wat voornamelijk corona gerelateerd is, gaat retour richting gemeenten. In onze vorige zienswijze op de jaarstukken van 2019 hebben wij de veiligheidsregio verzocht om te onderbouwen waarom een gesteld doel niet gehaald is en wat dit voor consequenties heeft. De veiligheidsregio heeft aangegeven dat het niet realiseren van speerpunten, de genoemde activiteiten per programma zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, energietransitie en personen met verward gedrag, alleen vertraging in de implementatie tot gevolg heeft. Op sommige belangrijke speerpunten die vertraagd zijn ontbreekt opnieuw de onderbouwing wat als een gemis wordt ervaren. Met name de ontbrekende onderbouwing voor het verschuiven van de vaststelling en implementatie van het regionaal crisisplan naar 2022. Het is niet te achterhalen of deze vertraging corona gerelateerd is of dat er andere redenen zijn.

  Zienswijze 2: FLO Ambulancediensten
  Wij gaan ervan uit dat de deelname aan de stichting FLO Ambulancediensten niet van toepassing is voor gemeente Texel. Een positieve zienswijze af te geven op het voorgenomen besluit tot deelname aan de stichting FLO Ambulancediensten.

  Zienswijze 3 – Texel, Den Helder, Hollands Kroon: Begroting 2022
  De taakdifferentiatie binnen de brandweer vormt een groot financieel risico wat beschreven is in de risicoparagraaf. De financiële en personele gevolgen voor de omgevingswet zijn nog onduidelijk. De veiligheidsregio geeft aan te gaan bezuinigen. Zoals in de zienswijze op de kadernota 2022 al is aangegeven is de haalbaarheid van deze taakstelling die de veiligheidsregio aankondigt, om twee keer 1,5% te bezuinigen, een risico. In de reactie op die zienswijze heeft het dagelijks bestuur (DB) aangegeven om deze bezuiniging verder uit te werken. De concrete uitwerking ontbreekt in de begroting 2022 en de inhoudelijke gesprekken over deze taakstelling zijn niet gevoerd met de verschillende gemeenten. Hierdoor kunnen gemeenten niet inschatten welke consequenties dit heeft voor het te voeren beleid en kan de gemeenteraad niet sturen op welke posten bezuinigd gaat worden. We verzoeken het DB van de veiligheidsregio om de eerste 1,5% te verschuiven naar 2023 en in de begroting 2023 een uitwerking te geven van de taakstelling om 3% te bezuinigen. Dit geeft tijd en ruimte om het proces zorgvuldig te doorlopen, de gesprekken te voeren, om tot een goede bezuinigingstaakstelling te komen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Zienswijzen op jaarstukken 2020 en begroting 2022 Veiligheidsregio
  03:10:21 - 03:11:17 - A.J. Veltkamp
  03:11:21 - 03:13:26 - M.C. Uitdehaag
 15. Jaarlijks worden de raden van de gemeenten die aangesloten zijn bij het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar in staat gesteld om zienswijzen in te dienen op de jaarrekening en de programmabegroting.

  Dit advies is regionaal voorbereid en wordt ook besproken in de Regionale Raadscommissie Noordkop van 3 juni 2020.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2020 en begroting 2022 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, conform RRN advies, waarin wordt ingestemd met:
   a. De onttrekking van € 1.505,- aan de algemene reserve zodat de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal niet overschreden wordt.
   b. Het terugbetalen van het positieve resultaat van € 135.572,-, naar rato, aan de gemeenten.

  Besluit

  1. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2020 en begroting 2022 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, conform RRN advies, waarin wordt ingestemd met:
   a. De onttrekking van € 1.505,- aan de algemene reserve zodat de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal niet overschreden wordt.
   b. Het terugbetalen van het positieve resultaat van € 135.572,-, naar rato, aan de gemeenten.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  RHCA jaarstukken 2020 en begroting 2022
 16. De gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) moet gewijzigd worden als gevolg van de invoering van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra). Daarnaast worden enkele redactionele verbeteringen doorgevoerd in de tekst, evenals een aanpassing naar aanleiding van een eerder genomen besluit omtrent het betalingsritme van de gemeentelijke bijdragen.

  Als twee derde van het aantal deelnemende gemeenten akkoord gaat, is de wijziging van de regeling definitief.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. aan de deelnemende colleges van de gemeenschappelijke regeling RHCA toestemming te geven voor het wijzigen van deze regeling per 1 juli 2021, conform het RRN-advies.

  Besluit

  1. aan de deelnemende colleges van de gemeenschappelijke regeling RHCA toestemming te geven voor het wijzigen van deze regeling per 1 juli 2021, conform het RRN-advies.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  RHCA - 5e wijziging
 17. Het college vraagt de gemeenteraad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een centraal voorzieningengebouw aan de Vuurtorenweg in De Cocksdorp vast te stellen. Dit is het vervolg op het eerdere raadsbesluit van 17 februari 2021 om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.

  De ontwerpverklaring heeft 6 weken ter inzage gelegen. Daartegen zijn geen zienswijzen ingediend. Het vervolg is nu het vaststellen van het ontwerpbesluit. Daarna kan de omgevingsvergunning worden verleend.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Een verklaring van geen bedenkingen vast te stellen zodat omgevingsvergunning kan worden verleend voor het plaatsen van een centraal voorzieningen gebouw op het perceel Vuurtorenweg 31 in De Cocksdorp.

  Besluit

  Een verklaring van geen bedenkingen vast te stellen zodat omgevingsvergunning kan worden verleend voor het plaatsen van een centraal voorzieningen gebouw op het perceel Vuurtorenweg 31 in De Cocksdorp.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Verklaring van geen bedenkingen centraal voorzieningengebouw aan de Vuurtorenweg
 18. 03:13:26 - 03:14:31 - N.C.B. Ran
  03:14:31 - 03:14:50 - M.C. Uitdehaag
  03:14:50 - 03:15:30 - E. Kooiman
  03:15:35 - 03:15:40 - M.C. Uitdehaag
  03:15:43 - 03:15:45 - E. Kooiman
  03:15:45 - 03:16:10 - M.C. Uitdehaag
  03:16:12 - 03:16:52 - C.J. Hooijschuur
  03:16:52 - 03:18:57 - M.C. Uitdehaag
  03:19:03 - 03:19:43 - L.J. Verseput
  03:19:43 - 03:20:42 - M.C. Uitdehaag
  03:20:42 - 03:21:28 - L.J. Verseput
  03:21:28 - 03:22:08 - M.C. Uitdehaag
  03:22:08 - 03:22:13 - J.M. Hin-Hin
  03:22:15 - 03:22:40 - M.C. Uitdehaag