Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 12 mei 2021

19:30 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 1. De ontwikkeling op het Stappeland is in de lijn met de uitgangspunten van Planet De Koog. Er komt een waterrijk park waarbij wordt aangesloten op het bestaande water in de directe omgeving. Het peil van dit water blijft ongewijzigd omdat binnen een peilgebied gebleven wordt. Deze natuurlijke ontwikkeling, in combinatie met 10 zomerhuizen, past in deze omgeving. Het terrein wordt landschappelijk ingepast d.m.v. aan te leggen duintjes. Met een vaststellingsovereenkomst wordt geregeld dat het plan ook wordt uitgevoerd volgens de huidige plannen en wordt eventuele planschade geregeld. Een deel van het te ontwikkelen recreatieterrein ligt op gemeentegrond. Voor deze grond is een koopovereenkomst opgesteld. Deze vaststellingsovereenkomst en koopovereenkomst zijn door de initiatiefnemer ondertekend en door het college bekrachtigd.

  Er zijn 8 zienswijzen ingekomen. De reactie op deze zienswijzen is verwerkt in de Nota van zienswijzen.

  De gemeenteraad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen en de zienswijzen ongegrond te verklaren, uitgezonderd de aanpassingen betreft het opnemen van de kernwaarden in de toelichting en het aanleveren van een zogeheten Aeriusberekening (AERIUS berekent de stikstofdepositie als gevolg van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden).

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota van zienswijzen vast te stellen met de daarbij aangegeven noodzakelijke aanpassingen voor het bestemmingsplan.
  2. Het bestemmingsplan Stappeland 2 A en Pontweg 133-135, in zoals geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand NL.IMRO.0448.BUI2019BP0004-on01 gewijzigd vast te stellen zoals in de Nota van zienswijzen is opgenomen.
  3. Voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen ingevolge artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening, omdat het kostenverhaal anderszins is geregeld.

  Besluit

  1. De Nota van zienswijzen NIET vast te stellen met de daarbij aangegeven noodzakelijke aanpassingen voor het bestemmingsplan.
  2. Het bestemmingsplan Stappeland 2 A en Pontweg 133-135, in zoals geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand NL.IMRO.0448.BUI2019BP0004-on01 gewijzigd NIET vast te stellen zoals in de Nota van zienswijzen is opgenomen.

  Antwoord op raadsvragen

  Onderwerp
  Beantwoording vraag Fractie Koot over bestemming Pontweg 133-135
  Beantwoording vraag Texel 2010 over het bp Stappeland 2A en Pontweg 133-135
  Beantwoording vraag Texels Belang bij het voorstel bp Stappeland 2A
  Beantwoording vragen PvdA pro Texel over het voorstel bp Stappeland 2A en Pontweg 133-135

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  NIET vaststellen bestemmingsplan 'Stappenland 2A en Pontweg 133-135 in De Koog'
 2. De atletiekbaan in Den Burg wordt dit jaar gerenoveerd. De gemeenteraad heeft daar vorig jaar het besluit over genomen.
  De baan wordt voorzien van een nieuwe toplaag, de technische onderdelen worden allemaal vervangen en hij wordt in zijn geheel weer geschikt voor officiële wedstrijden. De Koninklijke Nederlandse atletiekunie heeft het renovatieplan opgesteld en de huidige kosten in kaart gebracht.

  De gemeenteraad wordt gevraagd wordt om voor de renovatie van de atletiekbaan een krediet beschikbaar te stellen van € 386.500.

  D66, Texels Belang, de PvdA, GroenLinks,  Fractie Koot en Texel 2010 dienen bij dit voorstel een amendement (Je kunt het maar één keer goed doen) en een motie in (Goed gebruik, goed onderhoud, goed afspreken).

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. voor de renovatie van de atletiekbaan een krediet beschikbaar te stellen van € 386.500;
  2. akkoord te gaan met de begrote SPUK bijdrage van € 68.250;
  3. kennis te nemen van de structurele lasten ad € 24.400, waarbij rekening is gehouden met de SPUK-bijdrage;
  4. deze structurele kapitaallasten te dekken in de Programmabegroting 2022 en verder;
  5. de begrote lasten voor het jaar 2021 ad € 8.134 te dekken uit de Algemene Reserve.

  Besluit

  1.  voor de renovatie van de atletiekbaan een krediet beschikbaar te stellen van € 386.500 plus 53.755 t.b.v. de nieuwe kunststof afvoergoot en het kunstgras rond de kogelstootsector, in totaal dus € 440.255, incl. btw.
  2. akkoord te gaan met de begrote SPUK bijdrage van € 68.250.
  3. kennis te nemen van de structurele kapitaalslasten ad € 24.400 plus € 4.120, waarbij rekening is gehouden met de SPUK-bijdrage en de extra investeringen, en te dekken in de Programmabegroting 2022 en verder;
  4. de begrote lasten voor het jaar 2021 ad € 9.507 te dekken uit de Algemene Reserve.
  5. de (eenmalige) kosten ten bedrage van € 21.000 voor het aanbrengen van LED-verlichting rond de baan voor 70% te dekken uit de Algemene Reserve en 30% door de AVT zelf te laten bijdragen (exploitatie en onderhoud is daarna voor rekening van de Atletiek Vereniging Texel).

  Stemverklaring:
  Raadslid HOOGERHEIDE verklaart dat je bij sport 2 lijnen hebt, start en finish, en dat ze in goed overleg met de wethouder allemaal goed aan de finish zullen komen.
  Raadslid RAN verklaart over het (waarschijnlijk geamendeerde) voorstel dat hij, ondanks de uitleg over de nog niet aangegane gebruiksovereenkomst, dit niet de juiste volgorde vindt, en dus niet zal voorstemmen. Raadslid VAN SIJP verklaart zich te kunnen vinden in de nieuwe baan, maar niet in de extra’s, want het is geen ‘Sinterklaastijd’. Raadslid SCHUIRINGA geeft een soortgelijke stemverklaring af.

  Amendementen

  Titel
  Amendement - Je kunt het maar één keer goed doen - AANGENOMEN

  Antwoord op raadsvragen

  Onderwerp
  PvdA - n.a.v. commissiebehandeling - renovatie atletiekbaan - inzicht in toekomstig gebruik
  VVD - CDA - D66 - n.a.v. commissiebehandeling - beschikbaar stellen krediet tbv renovatie atletiekbaan

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Beschikbaar stellen krediet renovatie atletiekbaan
 3. Resultaat stemming

  Moties en initiatiefvoorstellen

  Titel
  Motie - bij voorstel Atletiekbaan - Goed gebruik, goed onderhoud, goed afspreken - AANGENOMEN

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Motie - Goed gebruik, goed onderhoud, goed afspreken
 4. Op basis van de eerste ervaringen met het nieuwe systeem van betaald parkeren op het eiland kan geconstateerd worden dat dit voldoet en dat het naar verwachting functioneert.  Wel zijn enkele redactionele onvolkomenheden aan het licht gekomen in de toepasselijke regelingen  (de Parkeerverordening en het Aanwijzingsbesluit  gebied betaald parkeren Texel 2021) die reparatie behoeven. De voorgestelde aanpassingen zijn bedoeld om de regelingen te verduidelijken en om de juridische
   houdbaarheid van te verlenen vergunningen en op te leggen naheffingen te versterken.

  De gemeenteraad wordt gevraagd de gewijzigde Parkeerverordening vast te stellen (het college is bevoegd de benodigde aanpassingen van het Aanwijzingsbesluit  gebied betaald parkeren Texel 2021 vast te stellen).

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. de Parkeerverordening Texel 2021 gewijzigd vast te stellen;
  2. de Parkeerverordening Texel 2021, zoals die op 21 oktober 2020 werd vastgesteld in te trekken;
  3. te bepalen dat de gewijzigde parkeerverordening Texel 2021 in werking treedt op de achtste dag na publicatie.

  Besluit

  1. de Parkeerverordening Texel 2021 gewijzigd vast te stellen;
  2. de Parkeerverordening Texel 2021, zoals die op 21 oktober 2020 werd vastgesteld in te trekken;
  3. te bepalen dat de gewijzigde parkeerverordening Texel 2021 in werking treedt op de achtste dag na publicatie.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Aanpassing parkeerverordening Texel 2021
 5. Vijf bloeiende en levendige gemeenschappen. Dat willen de eilanden zijn én blijven. Eilanden waar het goed wonen, leven, ondernemen en recreëren is en
  waar duurzaamheid en een circulaire economie hoog in het vaandel staan. De eilanden hebben elk hun eigen opgaven. Vooral behoud van leefbaarheid blijkt een
  uitdaging te zijn voor alle eilanden. Daarom is leefbaarheid (met als kernthema’s Wonen, Werken, Voorzieningen en Bereikbaarheid) het verbindende thema voor de eilander samenwerking. Een tweede thema waarop de eilanden elkaar al jaren weten te vinden is duurzaamheid. Het relatief nieuwe begrip ‘Brede Welvaart’ biedt de kapstok om deze thema’s samen te brengen. Binnen het Programma Waddeneilanden gaan we aan de slag met het versterken van de brede welvaart voor alle inwoners, nu en in de toekomst. Dit doen we door gestructureerd samen te werken, als eilanden onderling en met andere partners.

  Dit werkdocument schetst de programmalijnen en actielijnen waar we aan willen werken samen met onze convenantspartners provincies en Rijk.

  De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het Werkdocument voor het Programma Waddeneilanden en het verdere
   proces omtrent het verder concretiseren van dit programma, alsmede te besluiten om geen zienswijze
   in te dienen.

  De volgende ZIENSWIJZEN worden ingediend (in de vorm van amendementen):
  - D66: Korte lijnen met hogere overheden en benoemen dat de BES-eilanden ook eiland-gemeenten zijn
  - GroenLinks en Fractie Koot: Waardevol toerisme
  - Fractie Koot: Een Programma Waddeneilanden – maar niet over ons eigen beleid heen

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het werkdocument van het Programma(plan) Waddeneilanden.
  2. Kennis te nemen van het verdere proces omtrent dit programma.
  3. Geen zienswijze in te dienen.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het werkdocument van het Programma(plan) Waddeneilanden.
  2. Kennis te nemen van het verdere proces omtrent dit programma.
  3. Geen zienswijze in te dienen.

  Stemverklaring:
  Raadslid WITTE geeft aan ook niet voor wens 2 van D66 te zijn. Bij wens 1 merkt hij op dat dit prachtige document er toch niet voor niets ligt, en dat de club ermee aan de slag gaat. Texels Belang gaat het amendement dus niet steunen.
  Raadslid HOOGERHEIDE verklaart bij de 3e wens dat angst hier de leidraad lijkt te zijn. Dat is niet goed, dus hij zal tegen stemmen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement - BES eilanden - INGETROKKEN
  Amendement - Korte lijnen met hogere overheden - VERWORPEN
  Amendement - Maar niet over ons eigen beleid heen - VERWORPEN
  Amendement - Waardevol toerisme - VERWORPEN

  Antwoord op raadsvragen

  Onderwerp
  GroenLinks - n.a.v. commissiebehandeling - Programma Waddeneilanden - toenemende druk van het toerisme
  Texels Belang - n.a.v. commissiebehandeling - Programma Waddeneilanden - overzicht van acties richting Den Haag

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Programma Waddeneilanden - werkdocument
 6. Jaarlijks moet de gemeente de kostprijs van de zogeheten naheffingsaanslag  (of: parkeerboete)cijfermatig onderbouwen. Het tarief mag namelijk niet meer zijn dan de kostprijs. Onze kosten zijn substantieel hoger dan het tarief wat we in rekening mogen brengen: het landelijk Rijkstarief ad € 65,30. Een van de oorzaken is dat we op Texel relatief weinig naheffingsaanslagen uitschrijven. Daarnaast wordt veelvuldig gebruikgemaakt van het e-Vignet, waardoor er
  tijdig parkeerbelasting wordt betaald.

  Naar aanleiding van een onderzoek naar het ‘Vergunning Parkeren’ is gebleken dat bij de gemeente Texel nog geen kostenberekening is vastgesteld. De gemeenteraad wordt daarom gevraagd de geschetste kostenberekening vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De kostenberekening Naheffingsaanslag Parkeerbelastingen vast te stellen.

  Besluit

  1. De kostenberekening Naheffingsaanslag Parkeerbelastingen vast te stellen.

  Antwoord op raadsvragen

  Onderwerp
  VVD - PvdA - n.a.v. commissiebehandeling - kostenberekening naheffingsaanslag parkeerbelasting

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Vaststelling kostenberekening Naheffingsaanslag Parkeerbelastingen
 7. D66 ondersteunt de motie.

  Bij deze motie dient een amendement van de PvdA, Texels Belang en de VVD met als titel 'Beter ten halve gekeerd, dan te hele gedwaald'.

  Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  Amendement - Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald - AANGENOMEN

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  i.v.m. motie over Emmalaan van Groen Links en amendement van VVD, PvdA en Texels Belang - Fietsersbond

  Moties en initiatiefvoorstellen

  Titel
  Motie - De Emmalaan veiliger voor fietsers - AANGENOMEN

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Motie - De Emmalaan veiliger voor fietsers
 8. D66 heeft de collega fracties gevraagd, en daarna de Planningscommissie, om met elkaar van gedachten te wisselen over het onderwerp:
  Hoogspanningskabels graven dwars door Schiermonnikoog.

  Eerder al ontving de gemeenteraad een motie van de raad van Schiermonnikoog.
  Inmiddels is het opgepikt door de media (zie o.a. bijgevoegd artikel van de NOS) en is een petitie gestart.

 9. Er wordt veel gebruik gemaakt van de op 17 februari jl. door de Texelse gemeenteraad vastgestelde uitvoeringsregeling ‘eenmalige bijdrage i.v.m. Corona’.

  Het ‘Fonds Stimulering Economische Projecten’, waarvoor de raad in april 2020 € 150.000 beschikbaar heeft gesteld ter ondersteuning van de Texelse economie, is na een unanieme motie van de gemeenteraad ook opengesteld voor aanvragen van stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties.
  Dit ter compensatie van de door hen geleden financiële schade als gevolg van de Corona-maatregelen.
  Ook ondernemers kunnen nog steeds een beroep doen op deze regeling, voor activiteiten die bijdragen aan de Texelse economie.

  Op 26 maart jl. waren er inmiddels 27 aanvragen van stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties binnen. Daarnaast zijn er nog 3 aanvragen door ondernemers ingediend.

  Op 22 februari jl. bedroeg de stand van het fonds: € 111.289. Op 26 maart jl. bedroeg de stand van het fonds: € 8.573.
  Dit betekent dat het aannemelijk is dat de middelen binnen het fonds binnenkort ontoereikend zullen zijn voor het toekennen van nieuwe aanvragen.

  De gemeenteraad wordt zodoende gevraagd om de middelen in het betreffende fonds met een bedrag van € 50.000 te verhogen zodat in de komende tijd meer Texelse verenigingen, stichtingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers financiële steun kunnen ontvangen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De middelen in het ‘Fonds Stimulering Economische Projecten’ met € 50.000 te verhogen zodat meer Texelse stichtingen, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers steun van de gemeente kunnen ontvangen;
  2. Dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve.

  Besluit

  1. De middelen in het ‘Fonds Stimulering Economische Projecten’ met € 50.000 te verhogen zodat meer Texelse stichtingen, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers steun van de gemeente kunnen ontvangen;
  2. Dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Verhogen budget Corona-regeling
 10. De huidige gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is niet volledig aangepast aan de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Ambtenarenwet. Een wijziging is dus nodig.
  Hierbij is gelijk ook rekening gehouden met de wensen en afspraken die in het kader van spelregels Gemeenschappelijke Regelingen (zie de bijgevoegde brochure Governance - Regietafel).

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop het college toestemming te verlenen om in te stemmen met het AB-besluit van 9 december 2020 tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

  Besluit

  Overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop het college toestemming te verlenen om in te stemmen met het AB-besluit van 9 december 2020 tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Wijziging GR OD NHN
 11. Voor u ligt de conceptbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 van de  Gemeenschappelijke Regeling “de Waddeneilanden”.
  Bij de conceptbegroting voor 2022 en het meerjarenperspectief 2023 – 2025 is aansluiting  gezocht bij de gerealiseerde cijfers van 2020 en is verder gewerkt op basis van de begroting  2021.
  Het is op dit moment nog niet goed mogelijk al een exact inzicht te krijgen in de activiteiten  die wij in 2022 zullen gaan uitvoeren. Op basis van het in ontwikkeling zijnde Programma  Waddeneilanden zal namelijk mogelijk in de loop van het jaar de toekomstige organisatie van  de GR verder worden ontwikkelt en vormgegeven. Dit kan van invloed zijn op de begroting  van 2022 en latere jaren.

  De gemeenteraad wordt gevraagd aan te geven of ze wel of geen wensen en bedenkingen hebben.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om positief te adviseren aan het Algemeen bestuur van het samenwerkingsverband GR De Waddeneilanden ten aanzien van de concept begroting 2022 met daarin opgenomen de meerjarenraming van 2023-2025 van de gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden.
  2. geen wensen en bedenkingen ten aanzien van de voorgenomen wijze van behandeling te formuleren.

  Besluit

  1. kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om positief te adviseren aan het Algemeen bestuur van het samenwerkingsverband GR De Waddeneilanden ten aanzien van de concept begroting 2022 met daarin opgenomen de meerjarenraming van 2023-2025 van de gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden.
  2. geen wensen en bedenkingen ten aanzien van de voorgenomen wijze van behandeling te formuleren.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Vaststellen begroting GR De Waddeneilanden 2022