Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 22 september 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
M.C. Uitdehaag
Toelichting

De vergadering zal plaatsvinden in de raadszaal, zonder publiek. De vergadering is live te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad.

Uitzending

Agendapunten

Op vrijdag 20 augustus is aan de heer Dirk Jacob Drijver, als bewijs van grote waardering, de Erepenning van de gemeente Texel toegekend. Dit besluit is vooraf met de gemeenteraad besproken, in vertrouwelijkheid; nu moet de toekenning nog formeel (achteraf) worden bekrachtigd.

Voorgesteld besluit

aan de heer Dirk Jacob Drijver, als bewijs van grote waardering, de Erepenning van de gemeente Texel toe te kennen.

Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Spangerweg 23 en Molenbuurt 5; daarna kan het plan in ontwerp ter inzage worden gelegd.

Wat is de inhoud van het plan?
Het doel is een wisseling van de gebruiksmogelijkheden van de panden op deze percelen. Molenbuurt 5 is nu een recreatief opstal binnen een agrarische bestemming. Dit gebruik wordt gewijzigd naar permanente bewoning door hier een functieaanduiding ‘plattelandswoning’ op te nemen. Het pand aan de Spangerweg 23 heeft nu een woonbestemming en dat wordt in de nieuwe situatie een recreatief opstal.

Waarom wordt aan dit plan meegewerkt?
Het college wil aan dit plan meewerken om de volgende redenen:

 1. Behoud noodwoning
  De woning Spangerweg 23 is een noodwoning die direct na de tweede wereldoorlog is gebouwd. Deze naoorlogse wederopbouw woning is één van de weinig overgebleven noodwoningen op Texel, de enige in de oorspronkelijke hoofdvorm en is het behouden waard. De eigenaar wil meewerken aan het plaatsen van deze woning op de gemeentelijke monumentenlijst. Omdat daarmee de bouwmogelijkheden enorm afnemen wil de eigenaar daarom de gebruiksmogelijkheid wijzigen naar recreatief opstal. De oorspronkelijke hoofdvorm van de noodwoning blijft behouden doordat het bouwvlak strak om het bestaande gebouw is gelegd.
 2. Afname bouwmogelijkheden
  Door het wijzigen van de woonbestemming naar recreatief opstal nemen de bouwmogelijkheden af. De huidige woning is met een oppervlakte van 65 m2 en hoogte van 4.2 meter erg klein. Vervangen van deze woning door een nieuwe woning kan op basis van de huidige bestemming. Die mag dan 150 m2 groot worden en bij een woonstolp 250 m2. Daarbij komt nog de mogelijkheid voor 100 m2 aan bijbehorende bouwwerken en de vergunningsvrije bouwmogelijkheden. Voor een recreatief opstal is de maximale oppervlakte 70 m2.
 3. Behoud van het open landschap
  Met de vermindering van de bouwmogelijkheden blijft het huidige open karakter van het landschap ter plaatse van de Spangerweg behouden.
 4. Toename oppervlakte agrarisch areaal
  Met de wijziging van de bestemming wordt ook het bestemmingsvlak en bouwvlak in oppervlakte verkleind. Een deel krijgt de bestemming Agrarisch – Oude land. De oppervlakte agrarisch land neemt toe met ongeveer 500 m2.
 5. Geen afname aantal woningen en geen toename van het aantal recreatieve opstallen
  Door de uitruil tussen de woonbestemming Spangerweg 23 en de aanduiding recreatief opstal van het pand Molenbuurt 5 neemt het aantal recreatieve opstallen niet toe en het aantal woningen niet af.

Wat is nu het vervolg?
Het plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad om in te stemmen met het plan. Daarna kan het plan ter inzage worden gelegd en kunnen er zienswijzen worden ingediend. Tot slot zal het plan aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. Naast het bestemmingsplantraject wordt ook het traject tot het aanmerken van het pand Spangerweg 23 als gemeentelijk monument gestart.

Voorgesteld besluit

In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Spangerweg 23 en Molenbuurt 5, zoals geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand NL.IMRO.0448.BUI2021 BP0001-on01 en dit plan in ontwerp ter inzage te leggen.

Antwoord op raadsvragen
Onderwerp
** Openstaande vraag - antwoord volgt ** - VVD - n.a.v. raadsvoorstel ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan

In oktober 2018 heeft de gemeenteraad de Startnotitie 'Toeristisch Toekomstplan' vastgesteld, met daarin de volgende doel-omschrijving:
Texel moet haar geliefde karakter met haar eigen identiteit en uniciteit blijven behouden en als 'Bestemming Texel' aantrekkelijk blijven voor bezoekers, inwoners en bedrijven. Als vakantiebestemming willen wij ons onderscheiden van andere bestemmingen. Tegelijkertijd moeten de Texelse economie en ruimtelijke kernwaarden in balans zijn, zonder aantasting van de Texelse uniciteit. De nieuwe toeristische visie voor Texel, waarbij toerisme en recreatie waarde toevoegen aan de Texelse samenleving en onderscheidend zijn. Met een evenwichtige balans tussen bezoekers en inwoners van Texel.

Met dat doel is het afgelopen jaar gewerkt aan het Toeristisch Toekomstplan 'Texel in balans - naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland', dat nu voorligt voor vaststelling door de gemeenteraad.

Amendementen die zijn aangekondigd:
CDA: Koester de ruimte aan de oostkant van Texel
CDA: 3000 plaatsen ‘kamperen bij de boer’ handhaven
PvdA pro Texel, Texels Belang en VVD: Digitaal nachtregister voor actuele registratie overnachtingen
PvdA pro Texel: Grip op voortgang door de gemeenteraad
PvdA pro Texel: Meer spreiding zorgt niet voor minder gevoel van drukte
PvdA pro Texel: Echt onderzoek doen naar (duurzaam) openbaar vervoer
GroenLinks: Toeristisch Toekomstplan - Van richting naar kaders
GroenLinks: Het alternatieve vervoermiddel is elektrisch of mechanisch aangedreven
Moties die zijn aangekondigd:
CDA: Meer en duurzame openbare toiletten
CDA: Alles in beeld brengen dat kan bijdragen aan het tegengaan van verdere verstening (GroenLinks ondersteunt deze)
PvdA pro Texel: Ga in gesprek met TESO en De Krim over verantwoordelijkheden
PvdA pro Texel: Meer marketing leidt tot meer bezoek
D66, GroenLinks en het CDA: Openbare, toegankelijke en feitelijke registratie van bedden (Texels Belang ondersteunt deze motie)
PvdA pro Texel: In balans zijn betekent balans zoeken

Besluitvorming:

 • Eerst stemming over de amendementen
 • Stemming over het document 'voorstel wijzigen in het Toeristisch Toekomstplan'
 • Stemming over het (al dan niet gewijzigd/geamendeerde) raadsbesluit
 • Stemming over de moties
Bijlagen
Voorgesteld besluit

1. Het Toeristisch Toekomstplan ‘Texel in balans – naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland’ vast te stellen.

2. Het college opdracht te geven hiervoor een eerste uitvoeringsagenda (2021-2023) op te stellen waarin  de volgende zaken prioriteit hebben:
A. Het opstellen van een paraplu-bestemmingsplan Toeristisch Toekomstplan waarin regelgeving wordt aangepast en aangescherpt, waaronder:
- a1. afwijkingsbevoegdheid opnemen voor omzetting kampeermiddelen naar zomerhuizen bij verblijfsrecreatieve terreinen en omzetting van verblijfsrecreatieve gebouwen
- a2. heldere regels en meetbare criteria logies met ontbijt
- a3. herijking van aantal definities (denk aan termen als kampeermiddel, ondergeschiktheid, reëel agrarisch bedrijf)
- a4. stolpenregeling en andere regelingen die leiden tot uitbreiding van slaapplaatsen en mogelijke extra verstening
B. Het actualiseren van de planologische slaapplaatsenregistratie en hierin ook de logies met ontbijtadressen op te nemen.
C. Het toepassen van de mogelijkheden in de Wet toeristische verhuur van woonruimte met als eerste stap het invoeren van een registratieplicht voor alle woningen die een vorm van toeristische verhuur aanbieden (logies met ontbijt, maar ook tweede woningen die recreatieve verhuur mogen aanbieden) via het wijzigen van de Huisvestingsverordening. En vervolgens inzetten op een handhavingstraject.
D. Voorzienbaarheid creëren met een goede overgangsregeling (tenminste één of meerdere jaren) bij aangescherpte regelgeving na het officieel bekend maken van het nieuwe beleid.
E. Dialoog en samenwerking met stakeholders voort te zetten in een structureel overleg ‘Toeristisch Platform’ waarbij andere genoemde zaken in het Toeristisch Toekomstplan in gezamenlijkheid verder kunnen worden uitgewerkt.

 1. De nota verblijfsrecreatie 2016 – De Texelse Maat voor een zonnige toekomst in te trekken
Antwoord op raadsvragen
Onderwerp
D66 - n.a.v. het toeristisch Toekomstplan
GroenLinks - over het Toeristisch Toekomstplan (TTP)
** Openstaande vraag - antwoord volgt ** CDA - n.a.v. ontvangen brief over rol en bevoegdheden dorscommissies (TTP)
CDA - n.a.v. Toeristisch Toekomstplan
CDA en Fractie Koot - over raadsvooorstel Toeristisch Toekomstplan
Texel 2010 - Over het registreren van bedden
Brieven aan de raad
Onderwerp
Beddentelling - 10 voor Texel
Herbouw stolp voorzien van recreatiewoningen - CKH advocaten
Inspraak bij het Toeristisch Toekomstplan - De heer Drijver
Inspraak bij het Toeristisch Toekomstplan - HISWA-RECRON
Rol en bevoegdheden dorpscommissie - persoon Texel

De halfjaarrapportage geeft de stand weer van de uitvoering van de Programmabegroting 2021.
Het is een afwijkingen-rapportage, op hoofdlijnen, op de planning, budget en/of resultaat.
Een wijziging in de wijze van rapporteren is dat op advies van de Auditcommissie, de hoofdstukken beleidsmatige afwijkingen en financiële consequenties in één hoofdstuk zijn samengevoegd. Verder wordt er niet gerapporteerd over de investeringen waarbij geen afwijkingen ten opzichte van de planning – budget en resultaat is.

Ook de Corona – pandemie heeft invloed op de halfjaarrapportage en per programma is een apart “kopje” Corona – pandemie opgenomen.

Voor een aantal investeringen (waaronder het OCT en de her-inrichting Den Burg Centrum), wordt een verhoging van het krediet gevraagd. Daarnaast zijn er een tweetal subsidies ontvangen van de provincie Noord-Holland voor de investeringen Den Burg zuid en de reconstructie van de fietspaden Ook worden een aantal investeringen afgesloten. De toelichting hierop is opgenomen in hoofdstuk 3.2.

Per saldo sluit de halfjaarrapportage met een incidenteel voordeel van € 96.375 en een structureel voordeel van € 105.605.
De algemene reserve is ruim € 11,9 miljoen, dit is inclusief de € 0,8 miljoen die de gemeente heeft ontvangen in 2018 als compensatie btw zeeschepen. Ook is in de algemene reserve het saldo opgenomen van de programmarekening 2020 zijnde € 3,5 miljoen.

De gemeenteraad neemt twee besluiten; er wordt ook besloten over de adviezen van de Auditcommissie t.a.v. toekomstige Halfjaarrappprtages.

Voorgesteld besluit

Akkoord te gaan met

 1. a. het afsluiten van een vijftal investeringen en de daaruit voortvloeiende vrijval kapitaallasten;
  b. verhoging van het krediet met € 1.500 voor de aanschaf van de actiewagen:
  c. verhoging van het krediet met € 20.000 voor rehabiliteren van de verharding
  d. verlaging van de kredieten herinrichting Den Burg zuid en reconstructie fietspaden in verband met ontvangen subsidie van de provincie Noord-Holland van respectievelijk € 68.355 en € 1.052.287;
  e. verhoging krediet voor het OCT met de indexatie zijnde € 408.483;
  f. verhoging van het krediet Den Burg centrum met € 125.000.
  In totaliteit geeft dit een voordeel van € 20.744.
 2. Akkoord te gaan met de financiële consequenties opgenomen in hoofdstuk 2.1 en het
  a. incidentele voordeel 2021 € 1.033.053 ten gunste van de algemene reserve te brengen;
  b. incidentele nadeel € 936.678 veroorzaakt door de Corona – pandemie ten laste te brengen van de algemene reserve;
  c. structurele voordeel 2021 € 105.605 ten gunste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2022 structureel mee te nemen in de programmabegroting 2022.
 3. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve (2.4) van € 11.924.211
 4. Kennis te nemen van de aangepaste stand van de meerjarenraming (2.3) 2022 – 2025.
 5. Akkoord te gaan met
  a. lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve de Bolder van € 10.000
  b. hogere onttrekking uit de reserve transformatiekosten de Bolder van € 44.000
  c. onttrekking reserve egalisatie rekeningresultaat de Bolder van € 29.000
 6. De halfjaarrapportage 2021 vast te stellen.
Antwoord op raadsvragen
Onderwerp
D66 - n.a.v. Halfjaarrapportage 2021
Meerdere fracties - Beantwoording vragen gesteld tijdens de commissiebehandeling - Halfjaarrapportage 2021

De gemeenteraad wordt gevraagd het bestemmingsplan ‘Pontweg 127 en Gerritslanderdijkje 2C’ vast te stellen. Met dit bestemmingsplan wordt de bouwmogelijkheid van Pontweg 127 verplaatst naar Gerritslanderdijkje 2C. Verder wordt in het plan de huisvesting van personeel geregeld op het perceel Gerritslanderdijkje 2C. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 24 november 2020 tot en met 4 januari 2021 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Waarom dit bestemmingsplan?
Met het plan worden de bouwmogelijkheden van het perceel Pontweg 127 naar Gerritslanderdijkje 2C verplaatst. Pontweg 127 nu de bestemming ‘Bedrijf – Vrijkomende agrarische bebouwing’. Het bestemmingsvlak heeft een oppervlakte van 1,07 hectare. Binnen dit bestemmingsvlak ligt een bouwvlak met een oppervlakte van circa 325 m2. Met de verplaatsing verdwijnt de bestemming ‘Bedrijf – Vrijkomende agrarische bebouwing (Vab)’ van het perceel Pontweg 127 en wordt vervangen door de bestemming ‘Agrarisch – Binnenduinrand’, zonder bouwmogelijkheden. Het areaal agrarische grond neemt hierdoor toe met 1,07 hectare. In een vaststellingsovereenkomst is geregeld dat de bestaande schuur op dit perceel daadwerkelijk wordt afgebroken.
Op het perceel Gerritslanderdijkje 2C wordt de bouwmogelijkheid uitgebreid met 325 m² tot het maximum van 980 m². De bestemming van dit perceel blijft ongewijzigd ‘Bedrijf – Vrijkomende agrarische bebouwing’. De grenzen van het bestemming- en bouwvlak worden aangepast, maar de totale oppervlakte ervan blijft nagenoeg ongewijzigd. Ook komt er een mogelijkheid om personeelsverblijven te realiseren op het perceel Gerritslanderdijkje 2 voor het seizoenpersoneel van Paal 17. Deze zijn al op het perceel aanwezig op basis van een tijdelijke omgevingsvergunning en kunnen hier dan permanent worden vergund.

Algemene conclusie is dat deze ontwikkeling bijdraagt aan een clustering van de bedrijfsactiviteiten van Paal 17 op één perceel. Groot voordeel is dat de bouwmogelijkheden op het perceel Pontweg 127 geheel verdwijnen en deze gronden weer toegevoegd kunnen worden aan het agrarisch areaal. Het gaat dan om ongeveer 1 hectare.

Met de initiatiefnemer is een overeenkomst afgesloten om de uitvoering van het projectplan – waaronder de sloop van de schuur op de Pontweg - en eventuele de planschade te waarborgen.

Vervolg
Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan wordt nu ongewijzigd voorgelegd aan de gemeenteraad voor vaststelling.

Voorgesteld besluit

1. Het bestemmingsplan ‘De Koog - Pontweg 127 – Gerritslanderdijkje 2C’ zoals geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand NL.IMRO.0448.BUI2020BP0004-on01 ongewijzigd vast te stellen.
2. Voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen ingevolge artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening, omdat het kostenverhaal geregeld is via een vaststellings- en planschadeovereenkomst.

Antwoord op raadsvragen
Onderwerp
Meerdere fracties - Beantwoording vragen gesteld tijdens de commissiebehandeling - Vaststellen bestemmingsplan De Koog Gerritslanderdijkje 2c en Pontweg 127
Meerdere fracties - n.a.v. het voorstel bestemmingsplan De Koog Gerritslanderdijkje 2c en Pontweg 127

De gemeenteraad wordt gevraagd om een nieuwe Havenverordening vast te stellen.
Voorts heeft het college alvast nadere regels vastgesteld, ter vervanging van de eerder vastgestelde ‘Beleidsregels vergunningverlening Havenverordening Oudeschild 2019’. Deze nadere regels geven richting aan de verlening van nieuwe ligplaatsvergunningen voor de Oude Havens van Oudeschild, voor een nieuwe periode van vijf jaar.

Voorgesteld besluit

De nieuwe De nieuwe ‘Havenverordening Oudeschild 2021’ vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Havenverordening Oudeschild 2016.

Antwoord op raadsvragen
Onderwerp
D66 - n.a.v. agendapunt havenverordening
GroenLinks - n.a.v. brief Koninklijke BLN-Schuttevaer bij agendapunt Havenverordening
Brieven aan de raad
Onderwerp
Prijsstelling voor walstroom en drinkwater - Koninklijke BLN-Schuttevaer
Raadsinformatiebrieven
Titel
RIB 21-076 Vaststelling nieuwe havenverordening - met o.a. beantwoording vragen TOP en nadere uitleg rond vragen van D66