Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 10 juli 2024

17:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Burgemeester M. Pol
Toelichting

Let Op: Afwijkende aanvangstijd vanwege halve finale Nederlands Elftal. 
De vergadering start om 17.00 uur, in de raadszaal. Vanaf 16.30 uur is de zaal open. Verder is de vergadering live te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad. Tot aan het moment van de vergaderingen kunnen nog moties en amendementen worden toegevoegd.


Ter informatie: Verordening vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad (Reglement van orde).

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Jan Kooij en Willemijn ten Hoven zijn aanwezig als 'Gasten van de raad'.

 2. 2

 3. 3

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Hart voor Texel - Toeristenbelasting en B&B eigenaren
 4. 4

  Met de vaststelling op 22 september 2021 van het Toeristisch Toekomstplan (TTP) heeft de raad ook besloten dat een paraplu bestemmingsplan zou worden opgesteld. Hierin zouden alle relevante ruimtelijke onderwerpen uit het TTP meegenomen worden die vragen om aanpassing of aanscherping. De gemeenteraad heeft op 14 december 2022 besloten het ontwerp parapluplan Verblijfsrecreatie Texel inclusief het verwerkte amendement ‘Diversiteit van aanbod, niet verder verstenen’ ter inzage te leggen. Dat is gebeurd van maandag 30 januari tot en met maandag 13 maart 2023. Eenieder kon een zienswijze kenbaar maken gedurende de termijn van ter inzagelegging. Er zijn 115 zienswijzen ingediend. De zienswijzen en reacties daarop zijn opgenomen in de Nota van Zienswijzen. De zienswijzen leiden tot aanpassingen van het Ontwerp bestemmingsplan. In de Nota van Zienswijzen worden tevens ambtelijke aanpassingen voorgesteld. De wijzigingen leiden tot het voorstel om het paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel gewijzigd vast te stellen. Naar aanleiding van zienswijzen en vragen vanuit de raad zijn wijzigingen in het plan aangebracht. Dit is een integraal nieuw advies, waarvan de betekenis ook doorwerkt in de Nota van Zienswijzen en in de nieuwe of gewijzigde teksten ten opzichte van die van het ontwerp parapluplan.


  De korte weergave van de raadscommissie van 6 maart is toegevoegd in de bijlage, waarin het paraplu-bestemmingsplan ook is besproken; hier zijn de inspreekbijdragen terug te lezen.


  Onderwerpen van debat in de commissie:
  · Omgekeerde dennenappel – innovatieve slaapplaatsen;
  · Kampeerplekken bij groepsaccommodaties;
  · Reëel agrarisch bedrijf/volwaardig agrarisch bedrijf;
  · Pipowagens;
  · Logies en ontbijt (2 kamers, 3 kamers);
  · Kampeermiddelen in het buitengebied;
  · Stop op omzetting kampeerplaatsen;
  · De status van de KBG - de samenstelling;
  · Over Planschade – wijze van berekening;
  · Over beleidskaders en denkrichtingen;
  · Toeristenbelasting – wijze van heffing;
  · Brandveiligheid bij Logies met ontbijt; onder de aandacht.


  Toezegging in commissie:
  Wethouder Kieft heeft al een afspraak met de KBG om te praten over hoe verder en op welke wijze; rollen en verantwoordelijkheden beter definiëren.


  Wijze van bespreken en besluiten
  Gezien o.a. de hoeveelheid vragen die nog beantwoord moesten worden, en de amendementen die al in voorbereiding waren waarbij een juridische check nodig was, is nagedacht over een werkwijze die recht doet aan de inbreng van de fracties maar ook borgt dat het uiteindelijke parapluplan juridische toetsen kan doorstaan.
  Vandaar dat de volgende afspraak is gemaakt:
  • Het parapluplan wordt niet ‘gebruikelijk’ geagendeerd (dat wil zeggen: niet ter vaststelling) op 10 juli 2024, maar de fracties is gevraagd om wat zij graag willen (bereiken, geregeld hebben, gewijzigd zien) duidelijk te verwoorden in moties, die in die vergadering worden besproken en in stemming gebracht;
  • De aangenomen moties worden door het college uitgewerkt en er zal in of vlak na het zomerreces een juridische second opinion worden gedaan door een externe deskundige op het via de moties aangepaste paraplubestemmingsplan;
  • Daarmee ontstaat tijd voor zorgvuldige juridische checks en kan er een toetsing op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid plaatsvinden;
  • Als het plan na het zomerreces (en dan wel ter vaststelling) terugkomt, zijn de aangenomen moties dus gecheckt en zichtbaar gearceerd verwerkt in de definitieve versie van het parapluplan dat dan ter vaststelling voorligt. Mochten moties niet of niet geheel (juridisch) uitvoerbaar blijken dan zal het college hierover gerichte voorstellen doen en/of de dilemma's bij u agenderen.


  Tijdens de raadsvergadering van 10 juli wordt het parapluplan dus niet vastgesteld; er wordt wel over gesproken, natuurlijk, maar het enige dat in stemming wordt gebracht zijn de moties die worden ingediend.


  Moties die zijn aangekondigd (in volgorde van bespreking en stemming):

  1. Motie VVD Texel, CDA Texel en Hart voor Texel: Een pipowagen is ook een kampeermiddel.
  2. Motie PvdA pro Texel, GroenLinks Texel, Texels Belang, CDA Texel, D66 Texel en GroenZwart: Huidige pipowagens toestaan.
  3. Motie PvdA pro Texel, GroenZwart en GroenLinks: Stop de verstening (Een balans tussen toerisme, wonen en kernwaarden).
  4. Motie GroenZwart, PvdA pro Texel en GroenLinks Texel: Woningen gaan vóór vakantiehuizen.
  5. Motie PvdA pro Texel, GroenLinks en Texels Belang: Slaapplaatsen niet naar buiten verplaatsen.
  6. Motie Hart voor Texel, CDA Texel, VVD Texel, PvdA pro Texel, Texels Belang en D66 Texel: ‘Vast kampeermiddel’ bij woning buitengebied.
  7. Motie GroenLinks Texel, PvdA pro Texel, Texels Belang, Hart voor Texel, VVD Texel en D66 Texel: Boerencampings en schapenhouders horen bij elkaar.
  8. Motie VVD Texel en D66 Texel: Stilstand is achteruitgang.
  9. Motie Texels Belang: Maximaal 20% verstenen per kampeerterrein.
  10. Motie PvdA pro Texel, D66 Texel, GroenLinks Texel en Texels Belang: Omgekeerde dennenappel.
  11. Motie Hart voor Texel: Ondergeschiktheid anders regelen dan via het maximeren van het aantal kamers in m2 en vloeroppervlakte.
  12. Motie CDA Texel, VVD Texel, D66 Texel en GroenZwart: Duidelijke en Handhaafbare Regels voor B&B's.
  13. Motie D66 Texel en CDA Texel: Zoveel mogelijk boomsingels van 7 meter!
  14. Motie VVD Texel: Inventarisatie van Advies- en werkgroepen.

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Aanvulling op zienswijze 98 paraplu bestemmingsplan verblijfsrecreatie Texel
  Brief met notitie i.v.m. parapluplan en slaapplaatsentelling
  Brief paraplu bestemmingsplan verblijfsrecreatie zienswijze 90B
  Brief raad (n.a.v. Paraplu-bestemmingsplan)
  Inspraakreactie zienswijze no. 18 - Paraplu Bestemmingsplan Verblijfsrecreatie
  Inspreken commissievergadering 26 juni (parapluplan)
  Onderbouwing BOPA en Parapluplan
  Privé sanitair camping Texel (bij Parapluplan Verblijfsrecreatie)
  Reactie op Paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie (bij Parapluplan Verblijfsrecreatie)
  Schriftelijke uiteenzetting naar aanleiding van het ontwerpparaplubestemmingsplan verblijfsrecreatie
  Vragen n.a.v. het paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie
  Zienswijze m.b.t. pipowagens

  Moties en initiatiefvoorstellen

  Titel
  Motie - `Vast kampeermiddel' bij woning buitengebied - AANGENOMEN
  Motie - Boerencampings en schapenhouders horen bij elkaar - AANGENOMEN
  Motie - Duidelijke en Handhaafbare regels voor B&B's - VERWORPEN
  Motie - Een pipowagen is ook een kampeermiddel - AANGENOMEN
  Motie - Huidige pipowagens toestaan - AANGENOMEN
  Motie - Maximaal 20 % verstenen per kampeerterrein - AANGENOMEN
  Motie - Omgekeerde dennenappel - AANGENOMEN
  Motie - Slaapplaatsen niet naar buiten verplaatsen - AANGENOMEN
  Motie - Stilstand is achteruitgang - VERWORPEN
  Motie - Zoveel mogelijk boomsingels van 7 meter! - VERWORPEN
  Motie GroenZwart, PvdA pro Texel en GroenLinks - Woningen gaan vóór vakantiehuizen.
  Motie Hart voor Texel: Ondergeschiktheid anders regelen dan via het maximeren van het aantal kamers in m2 en vloeroppervlakte
  Motie PvdA pro Texel, GroenZwart en GroenLinks - Stop de verstening
  Motie VVD Texel: Inventarisatie van Advies- en werkgroepen (n.a.v. Klankbordgroep Toerisme)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Motie 'Boerencampings en schapenhouders horen bij elkaar'
  Raadsbesluit - Motie 'Een pipowagen is ook een kampeermiddel'
  Raadsbesluit - Motie 'Huidige pipowagens toestaan'
  Raadsbesluit - Motie 'Maximaal 20% verstenen per kampeerterrein'
  Raadsbesluit - Motie 'OMGEKEERDE DENNENAPPEL'
  Raadsbesluit - Motie 'Slaapplaatsen niet naar buiten verplaatsen'
  Raadsbesluit - Motie ''Vast kampeermiddel' bij woning buitengebied'

  Raadsinformatiebrieven

  Titel
  RIB 24-002 Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie naar maart 2024
  RIB 24-032 Beantwoording raadsvragen parapluplan

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  GroenLinks Texel - over raadsvoorstel: Paraplu-bestemmingsplan verblijfsrecreatie n.a.v. TTP
  GroenZwart - n.a.v. bespreking paraplu-plan in de raadscommissie (2 beleidsrichtlijnen B&B naast elkaar?)
  PvdA pro Texel - over: Brief Leisure Taxateurs (bij: n.a.v. de Raadsinformatiebrief 'Beantwoording raadsvragen parapluplan')
  VVD Texel - over: Parkeernorm b&b/website gemeente (n.a.v. de Raadsinformatiebrief 'Beantwoording raadsvragen parapluplan')
  BEANTWOORDING RAADSVRAGEN PARAPLUPLAN VERBLIJFSRECREATIE TEXEL 28-05 -2024 (bundel)
  CDA Texel - n.a.v. het parapluplan (Concreet: over logies en ontbijt)
  D66 Texel - over het raadsvoorstel: Paraplu-bestemmingsplan verblijfsrecreatie n.a.v. TTP
  D66 Texel - over/n.a.v. het raadsvoorstel: Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel (deels technisch)
  GroenLinks Texel - over het raadsvoorstel: parapluplan. Onderwerp: legaliteit B&B
  GroenLinks Texel - over het raadsvoorstel: Paraplu-bestemmingsplan verblijfsrecreatie n.a.v. TTP
  GroenZwart - n.a.v. raadsvoorstel: Paraplu-bestemmingsplan verblijfsrecreatie n.a.v. TTP
  Hart voor Texel - over: Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel (Concreet: Niet kiezen voor maximaal 2 kamers op 50m2 en 30% vloeroppervlak)
  Hart voor Texel - Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel (Concreet: Kampeermiddelen bij een woning in het buitengebied)
  Openstaande toezegging - Raad - Evaluatie pilot groepsverblijven kampeermiddelen naar buiten
  PvdA pro Texel - over het raadsvoorstel: Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel (Concreet: alternatieven, via haakjes SAOZ, die recht doen aan het amendement 'Diversiteit van aanbod, niet verder verstenen.')
  PvdA pro Texel - over: De Zilvermeeuw (Ruilen kampeerplekken bij groepsverblijven voor mogelijkheden bebouwing) in relatie tot het parapluplan
  PvdA pro Texel - n.a.v. Beantwoording raadsvragen parapluplan (nogmaals over Pipo-wagens)
  PvdA pro Texel - n.a.v. beantwoording vraag over strandhuisjes (in relatie tot de motie Vast kampeermiddel’ bij woning buitengebied)
  PvdA pro Texel - n.a.v. de RIB over Beantwoording raadsvragen parapluplan
  PvdA pro Texel - n.a.v. het raadsvoorstel: Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel (concreet: omzetting)
  PvdA pro Texel - n.a.v. Rekenmodel, indien gekozen wordt voor maximaal 20% verstenen per kampeerterrein
  PvdA pro Texel - over: een drietal ambtshalve wijzigingen Parapluplan
  PvdA pro Texel - over: Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel (concreet: strandhuisjes in verhouding tot andere tijdelijke recreatieve verblijven)
  PvdA pro Texel - over: Paraplu-bestemmingsplan verblijfsrecreatie n.a.v. TTP (onderwerp: reëel agrarisch bedrijf)
  PvdA pro Texel - over: Planschade (n.a.v. commissie 26 juni 2024)
  PvdA pro Texel - t.b.v. voorbereiding amendement (Reëel agrarisch bedrijf)
  PvdA pro Texel n.a.v. de antwoorden (pipo-wagen en: appartementen in stolpen)
  VVD Texel - (herhaalde) vraag over: B&B- nieuwe regels/bestaande B&B's (bij raadsvoorstel: Paraplu-bestemmingsplan verblijfsrecreatie n.a.v. TTP)
  VVD Texel - over het raadsvoorstel: Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel (Over: toegestane recreatieve verblijven binnen de bestemming "Recreatie - verblijfsrecreatieve terreinen)
  VVD Texel - over het raadsvoorstel: Parapluplan Verblijfsrecreatie Texel (concreet: Over de nieuwe voorwaarde bij omzetting van slaapplaatsen)
 5. 5

  Het Recycleplan is het resultaat van de uitwerking van de ‘Kaders Recycleplan’, vastgesteld door de raad op 19 juli 2023. Het Recycleplan bevat maatregelen om de hoeveelheid restafval sterk te verminderen en afval beter te scheiden omwille van meer hergebruik. We zetten daarmee stappen richting een circulaire samenleving.


  Onderwerpen van debat in de commissie:
  • Toeristisch afval/’Texelaars’afval;
  • Cijfers 2022; 2023 zodra deze bekend zijn;
  • Logies en ontbijt; onzekere factor – Recreatieve Opstallen hebben eigen bakken;
  • Repaircafé;
  • Zwerfafval;
  • Dieselvrachtauto – elektrische varianten niet bedrijfszeker genoeg; • Openingstijden Hamster;
  • Meer containers – straatbeeld? • Textielbakken, voor versleten textiel, bij de Hamster?
  • Over volgorde ‘der dingen’: eerst meer data over toeristisch afval?
  • Toename administratieve taken?
  • Huishoudelijk afval moet door de gemeente worden ingezameld (wettelijke plicht);
  • Interesse in de wijze van data-verzameling;
  • Over de openbare bakken - effecten van het nieuwe beleid.


  Toezeggingen in commissie:
  • Openstaande vragen zullen tijdig voor de raadsvergadering worden beantwoord.
  • Op de vraag van mevrouw Dros (GroenLinks Texel): ‘Wat heeft het college nodig om een Repaircafé te laten ontwikkelen?’ zal een schriftelijk antwoord komen.
  • De heer Kieft zal, n.a.v. vragen van de heer Oosterhof (Texels Belang), de cijfers van de HVC over afvalstromen (laten) verstrekken. Dit in het kader van het toeristisch afval; inzicht verkrijgen (zoals milieustraten bij vakantieparken).
  • Wethouder Kieft geeft aan de inwoners ruimschoots en tijdig geïnformeerd worden over de effecten van het plan.


  Er dienen twee amendementen (in volgorde van verstekkendheid):

  1. VVD Texel, Hart voor Texel, CDA Texel en D66 Texel: Pas na evaluatie praten over invoeren diftar
  2. Texels Belang, D66 Texel en CDA Texel: Pas na de evaluatie besluiten hoe Fase II eruit gaat zien

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3)
  tegen
  VVD Texel (2)

  Amendementen

  Titel
  Amendement - Pas na de evaluatie besluiten hoe Fase II eruit gaat zien - AANGENOMEN

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Voorontwerp Recycleplan

  Raadsinformatiebrieven

  Titel
  RIB 24-011 Recycleplan vaststellen

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  GroenLinks Texel - over: Bokashi (gefermenteerd groenafval)
  CDA Texel - n.a.v. het antwoord - over: Bokashi (gefermenteerd groenafval)
  CDA Texel - n.a.v. Recycleplan (over: Agricycling)
  CDA Texel - over riethopen (verrommeling en ratten)
  D66 Texel - n.a.v. krantenbericht over Voorontwerp Recycleplan en communicatie hierover
  D66 Texel - over het raadsvoorstel: Voorontwerp Recycleplan (Afval dagtoerisme)
  GroenLinks Texel - n.a.v. het raadsvoorstel: Voorontwerp Recycleplan
  GroenLinks Texel - over Repaircafé
  PvdA pro Texel - n.a.v. NH nieuws artikel afval
  PvdA pro Texel - over het raadsvoorstel: Voorontwerp Recycleplan
  Texels Belang - over cijfers HVC afvalstromen
  Texels Belang - over het raadsvoorstel: Voorontwerp Recycleplan
 6. 6

  De haven van Oudeschild kent een structureel exploitatietekort, een flinke onderhoudsopgave en commerciële kansen zijn door de jaren heen onvoldoende uitgewerkt. Door het grotendeels verdwijnen van de visserij is de (toeristische) aantrekkelijkheid verder onder druk komen te staan en neemt de behoefte aan andere invullingen die bijdragen aan een economisch gezonde haven, met oog voor duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid, toe.


  Het Coalitieakkoord 2022 – 2026 om een aanpak voor de haven van Oudeschildom de komende jaren het exploitatietekort naar beneden te brengen. Uit bestudering van alle rapporten, documenten, raadsbesluiten etc. sinds 2014 blijkt dat het in enigerlei vorm ontvlechten van het gemeentelijk beheer van de haven en het meer marktconformen vooral ook besluitvaardiger inspelen op sterk wijzigende marktomstandigheden niet tot conclusies is gebracht. De dramatische teruggang in visserijactiviteiten en daarmee het verdwijnen van een belangrijke pijler onder de exploitatie, dwingt nu tot actie.


  In opdracht van de gemeente is in 2023 Arcadis – een ontwerp- en consultancyorganisatie – met aanbevelingen gekomen voor het toekomstig besturen en beheersen (verantwoordelijkheid en zeggenschap) van een zelfstandige havenorganisatie. Ook zijn verkennende gesprekken met St. Waddenhaven en Seaport Texel B.V. (Nioz-haven) gevoerd. Toen er vanuit gebruikers en belanghebbenden van de haven gevraagd werd naar de overslagfunctie heeft het college deze groep (Werkgroep Haven Ontwikkeling Oudeschild) gevraagd om kaders uit te werken voor de toekomstige havenexploitatie. Het rapport van Arcadis en de resultaten van de verkennende gesprekken met genoemde partijen zijn hierin meegenomen als input.


  Het rapport ‘Naar een slagvaardige haven bij een bloeiend dorp’ is hiervan het resultaat. Aan de basis van het rapport stond de vraag in welke vorm en met welke randvoorwaarden de Oudeschilder haven het best kan functioneren om slagvaardig te kunnen handelen en te kunnen zorgen voor een economisch en toeristisch interessante invulling van het havengebied. Zonder de wettelijke taken die bij de gemeente zijn belegd, zoals internationale veiligheid en nautische zaken, uit het oog te verliezen.


  Op basis van dit rapport van de werkgroep stelt het college nu voor een kwartiermaker aan te stellen die de verzelfstandiging van de haven in Oudeschild juridisch en contractueel voorbereidt.


  Onderwerpen van gesprek in de commissie:
  • Invloed gemeente op de haven – wel/niet à la OSG (Raad van Toezicht);
  • Oude plan voor de haven, wat in december 2021 van de agenda is gehaald door de raad (zie hier);
  • ‘Bloeiende haven, slagvaardig dorp’;
  • Ooit al over gesproken: drijvende steiger;
  • Ruimte houden voor bedrijvigheid;
  • Is een positieve exploitatie nodig?
  • Visserij al langer tanende, met dramatische teruggang in de afgelopen 2 jaar; haven draaide eigenlijk nooit positief.


  VVD Texel, Texels Belang, Hart voor Texel en D66 Texel dienen een motie in met als titel: Maak de haven weerbaar en flexibel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Moties en initiatiefvoorstellen

  Titel
  Motie - Houd en maak de haven weerbaar en flexibel - AANGENOMEN

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Motie 'Houd en maak de haven weerbaar en flexibel'
  Raadsbesluit - Ontwikkeling Haven Oudeschild

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  GroenZwart - n.a.v. het raadsvoorstel: Ontwikkeling Haven Oudeschild: een slagvaardige en marktconform Havenbedrijf (concreet: Idee om haven te verkleinen)
  PvdA pro Texel - over: Haven Oudeschild (ontwikkeling, in relatie tot exploitatievorm)
 7. 7

  Stemuitslag

  voor 47%
  tegen 53%
  voor
  CDA (1), Hart voor Texel (1), Texels Belang (3), VVD Texel (2)
  tegen
  D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), PvdA pro Texel (3)

  Moties en initiatiefvoorstellen

  Titel
  Motie - Stop met het uitwerken van het belevingsonderzoek recreatie en toerisme op Texel - VERWORPEN

  Raadsinformatiebrieven

  Titel
  Memo Belevingsonderzoek Toerisme

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Hart voor Texel - over: Verstrekte opdracht t.b.v. het belevingsonderzoek recreatie en toerisme
 8. 8

  In de raadsvergadering van 19 december 2023 heeft u besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘De Koog – Stappeland 2A” ter inzage te leggen. Doel van dit plan is om de ontwikkeling van een woongebied op deze locatie mogelijk te maken. De planopzet biedt een mogelijkheid voor de bouw van 38 woningen (11 sociaal, 15 middelduur en 12 vrije sector). Het ontwerpplan heeft ter inzage gelegen van 29 december 2023 tot en met 8 februari 2024. Er zijn tien zienswijzen ingediend. Ook is het plan naar diverse overlegpartners verzonden voor een reactie. De zienswijzen en reacties van de vooroverlegpartners zijn opgenomen in de Nota van Zienswijzen. De zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan. De vooroverlegreacties leiden tot een paar ondergeschikte aanpassingen in de toelichting van het bestemmingsplan. Verder worden in de Nota van Zienswijzen enkele ambtelijke aanpassingen voorgesteld. Deze wijzigingen leiden nu tot het voorstel om het plan gewijzigd vast te stellen. Het vaststellen van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van de raad.


  Onderwerpen van debat in de commissie:
  · Dit is het bestemmingsplan; vergunningtraject, met alle rechten voor omwonenden die daarbij horen, volgt nog;
  · Een anterieure overeenkomst (wordt nog opgesteld);
  · ‘Eindelijk’ woningen gebouwd in De Koog;
  · Over de rollen Firma Tuin en de gemeente;
  · Over de dichtheid van het aantal woningen.


  Toezeggingen in commissie:
  1. Gemeente gaat in gesprek over de wensen qua parkeren in het gebied.
  2. Het onderwerp komt terug bij de gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Inspreekbijdrage van VVE Villapark Kamperfoelie n.a.v. vaststellen ontwerpbestemmingsplan 'De Koog - Stappeland
  Participatieverzoek betreffende verkoop gemeentegrond aan projectontwikkelaar - Stappeland 2A
  Schriftelijke aanvulling zienswijze bestemmingplans De Koog - Stappeland

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan De Koog - Stappeland 2A
 9. 10

  Gemeente Texel is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de naleving van de wetten Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet. Voor de Wmo betekent dit het toezicht houden op- en de handhaving van de kwaliteit, de rechtmatigheid en calamiteiten. Bij het houden van toezicht en handhaving van de Jeugdwet is de gemeente alleen verantwoordelijk voor de rechtmatigheid. De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd is verantwoordelijk voor het toezicht open handhaving van de kwaliteit en calamiteiten. Het Beleidsplan Toezicht en Handhaving Wmo en Jeugdwet Kop-gemeenten 2024 beschrijft hoe gemeente Texel en de andere Kop-gemeenten hun toezicht- en handhavingstaken gaan uitvoeren. Daarnaast wil gemeente Texel er alles aan doen om te voorkomen dat de inwoners van Texel niet de juiste zorg krijgen, en dat de zorg wordt geboden door zorgverleners met de juiste documenten. Het Beleid Integriteit Zorgovereenkomsten Kop-gemeenten 2024 is een eerste uitwerking hiervan en moet de gemeente helpen om bij signalen adequaat op te kunnen treden tegen zorgpartijen die niet de juiste zorg aanbieden of niet de juisten mensen in dienst hebben. Deze is vastgesteld door het college op 28 mei 2024 en is ter kennisgeving toegevoegd in de bijlage.
  Onderwerpen van gesprek in de commissie: 
   • Over de wijze waarop handhaving is georganiseerd (Noordkop/Texel); 
   • Piraterij in de zorg.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Beleidsplan Toezicht en Handhaving
 10. 11

  Met deze tussenrapportage wordt de raad geïnformeerd over de financiële afwijkingen van de eerste vier maanden. Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang van de investeringen en de overgehevelde projectbudgetten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Tussenrapportage 2024

  Raadsinformatiebrieven

  Titel
  RIB 24-037 ivm behandeling Programmarekening 2023 en Perspectiefnota 2025-2028 en Tussenrapportage 2024

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  PvdA pro Texel - over: Tussenrapportage (concreet: betekenis 'onvoorzien') - Noot: Beantwoording heeft GEEN haast; hoeft niet voor vanavond of besluitvorming)
 11. 12

  Voor het woningbouwplan Marsweg Noord heeft de raad pro-forma (raadsbesluit d.d. 17 april 2024) een positief bindend advies afgegeven, dat nu wordt geformaliseerd.


  In beslispunt 7 van het raadsbesluit van 17 april 2024 (klik hier) staat dit:
  Gelet op beslispunt 6. in te stemmen dat het zogenaamd bindend advies dat door de raad voor
  de BOPA moet worden afgegeven, met een spoedadvies direct aan de raad wordt voorgelegd;


  Dat had eigenlijk op 19 juni op de agenda moeten verschijnen, maar dat is door een samenloop van omstandigheden niet gebeurd.
  Vandaar nu 'pro forma' op deze agenda en direct door naar de raadsvergadering van 10 juli 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Bindend advies Marsweg Noord
 12. 13
  Ruimte voor beantwoording van (nog openstaande) vragen vanuit de Rondvraag
 13. 14.a
  Voorstel om te vergaderen in beslotenheid t.b.v. bespreken agendapunt 'Afkoopsom Haven Oudeschild'
 14. 14.b
  Bespreekstuk - Afkoopsom Haven Oudeschild
 15. 14.c
  Sluiting agendapunt waarop geheimhouding berust
 16. 15
  Voortzetting openbare raadsvergadering, met alleen: Sluiting vergadering