Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 20 maart 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Burgemeester M. Pol
Toelichting

De vergadering vindt plaats in de raadszaal. Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Verder is de vergadering live te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad. Tot aan het moment van de vergaderingen kunnen nog moties en amendementen worden toegevoegd.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Welkom gast van de raad: Vanessa Sloot.

 2. 2

  De heer Gijs Berger heeft een periode van 3 x 16 weken de raadszetel van de heer Ferry Zegel bezeten. De vervangingsperiode liep tot 20 maart 2024; vanaf dat moment is de situatie van voor de start van de vervanging weer hersteld. Dat gaat van rechtswege, 'vanzelf' dus; er hoeven geen besluiten genomen te worden. 
  Wel is er op dit moment ruimte om even stil te staan bij het afscheid van de heer Berger. Als raadslid.
  We zullen hem in de raadzaal zeker nog tegenkomen, want vanaf 20 maart is hij ook 'vanzelf' weer commissielid.

 3. 3
  Vaststelling volgorde stemming
 4. 4

  Op verzoek van Hart voor Texel is het agendapunt 'Voorbereidingskrediet voor vervolg verduurzaming en modernisering schoolgebouwen' verplaatst naar de bespreekstukken.

 5. 5
  Rondvraag
 6. 6

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen het ontwerp bestemmingsplan Derde Reparatieplan Buitengebied, locatie Badweg, Kogerstrand ongewijzigd vast te stellen. Het plan heeft van 18 december 2023 tot en met 29 januari 2024 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.


  In dit bestemmingsplan is er een bestemmingsuitruil tussen de huidige recreatiebestemming waarover de openbare ontsluiting naar het strand loopt met de verkeersbestemming van een gedeelte van het parkeerterrein. Dat parkeerterrein is door eigenaar SBB in erfpacht uitgegeven aan Texelcampings BV voor camping Kogerstrand.
  De achterliggende gedachte van de uitruil is dat een deel van de openbare parkeerplaats – waar ook al jarenlang campinggasten parkeren – dan aan de openbaarheid kan worden onttrokken, waarmee de camping het eigen parkeerprobleem binnen het bestemmingsvlak op kan lossen.
  En het bestemmen van de openbare toegang naar het strand met een verkeersbestemming doet recht aan het al jarenlange feitelijke gebruik.
  Het parkeerterrein aan de Badweg fungeert niet als ‘overloop parkeerterrein’ voor parkeren in het centrum van De Koog, waar op sommige momenten van het jaar sprake is van parkeerdruk.
  Het betreft een parkeerterrein dat hoofdzakelijk wordt gebruikt door gasten van camping Kogerstrand en bezoekers van het strand en de strandpaviljoens bij Paal 20.
  Het effect van het onttrekken van een deel van het parkeerterrein brengt dus geen ander gebruik met zich mee. De gasten van de camping parkeren dan voortaan op het deel van het parkeerterrein, dat is afgeschermd van de openbaarheid door middel van bijvoorbeeld een slagboom.
  Daarom heeft het college besloten om de raad nu ook voor te stellen een deel van circa 845 m2 van de openbare parkeerplaats aan de Badweg aan de openbaarheid te onttrekken.


  Het bestemmingsplan en de onttrekking van een deel van de parkeerplaats is in de raadscommissie van maart 2024 behandeld.


  Onderwerpen van debat tijdens de commissie:
  • Indeling terrein, op dit moment (t.o.v. plaatje in de stukken) – klik hier.
  • Het gaat over het ruilen van bestemming, niet van grond.
  • Uitgangspunt van de parkeernormen: parkeerprobleem op eigen terrein oplossen.
  • Als iets openbaar gebruikt wordt, is het openbaar (ook als het niet van de gemeente is); dan kun je het niet zomaar onttrekken.
  • Onttrekking aan openbaarheid is raadsbevoegdheid.
  • Een alternatief: gasten noordzijde camping parkeren bij Paal 21.
  • P-norm ondernemers: 3.


  Bij dit onderwerp dienen twee moties:

  • D66 Texel, Hart voor Texel en VVD Texel met als titel: Geen parkeerplaatsen onttrekken aan de openbaarheid bij Paal 20 (Maar uitwisselen met Paal 21);
  • PvdA pro Texel en GroenLinks Texel met als titel: Bereikbaar voor iedereen en fietsen stimuleren.

  Stemuitslag

  voor 60%
  tegen 40%
  voor
  GroenLinks (3), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3)
  tegen
  CDA (1), D66 (1), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), VVD Texel (2)

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Parkeerplekken aan de Badweg in De Koog

  Moties en initiatiefvoorstellen

  Titel
  Motie - Bereikbaar voor iedereen en fietsen stimuleren - AANGENOMEN
  Motie - Geen parkeerplaatsen onttrekken aan de openbaarheid bij Paal 20 (Maar uitwisselen met Paal 21) - VERWORPEN

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Vaststellen Bestemmingsplan Derde Reparatieplan Buitengebied, locatie Badweg, Kogerstrand
  Raadsbesluit - Motie 'Bereikbaar voor iedereen en fietsen stimuleren'

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  CDA Texel - n.a.v. brief VST over: Parkeerplekken aan de Badweg in De Koog
  GroenZwart - bij het voorstel: Vaststellen Derde Reparatieplan Buitengebied, locatie Badweg, Kogerstrand en onttrekken deel parkeerplaats Badweg aan de openbaarheid (voldoende parkeerplekken)
  PvdA pro Texel - over voorstel: Onttrekken deel parkeerplaats Badweg aan de openbaarheid (agendapunt 7, commissie 7 maart)
 7. 7

  In navolging op de realisatie van De Skool, wordt een plan ontwikkeld voor de modernisering en verduurzaming van de schoolgebouwen van OBS Durperhonk in De Cocksdorp, ABBS De Vliekotter in Oosterend, ABBS Lubertischool in De Koog en OBS De Bruinvis in Oudeschild.
  Het plan wordt door de schoolbesturen van de Texelse scholen en de gemeente samen ontwikkeld. Het is gebaseerd, net als de ontwikkeling van De Skool, op de onderwijsvisie ‘Passen thuisnabij onderwijs op Texel. Goede schoolgebouwen zijn een randvoorwaarde voor toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig onderwijs.


  Onderwerp van debat tijdens de commissie:
  Rolverdeling gemeente en schoolbesturen over schoolgebouwen; bij achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld.


  Bij dit voorstel dient een motie van Hart voor Texel, D66 Texel en CDA Texel met als titel: Kinderen Bruinvis niet langer in de kou laten zitten.


  Bij deze motie dient ook een amendement van PvdA pro Texel en GroenLinks Texel, met als titel: Schoolbestuur mag kinderen niet op de tocht zetten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Foto's van basisschool De Bruinvis

  Moties en initiatiefvoorstellen

  Titel
  Motie - Kinderen Bruinvis niet langer in de kou laten zitten - AANGENOMEN
  Motie - Schoolbestuur mag kinderen niet op de tocht zetten - AANGENOMEN

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Motie 'Kinderen Bruinvis niet langer in de kou laten zitten'
  Raadsbesluit - Motie 'Schoolbestuur mag kinderen niet op de tocht zetten'
  Raadsbesluit - Voorbereidingskrediet voor vervolg verduurzaming en modernisering schoolgebouwen

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Openstaande vraag - Texels Belang - over de Bruinvis (wat valt nu wel/niet onder verduurzaming en modernisering)
 8. 8

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen het ontwerp bestemmingsplan Oudeschild partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein ongewijzigd vast te stellen.
  Het plan heeft van 23 oktober tot en met 4 december 2023 ter inzage gelegen. Er zijn 2 reacties van vooroverlegpartners ontvangen en er is 1 zienswijze ingediend, die geen aanleiding geeft tot aanpassing van het bestemmingsplan.


  Waarom dit bestemmingsplan?
  Het betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan dat op 13 oktober 2021 is vastgesteld waarna vervolgens een langdurige beroepsprocedure is doorlopen bij de Raad van State.
  Het bestemmingsplan 'Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein' is door de gemeenteraad in lijn met de Strategische Visie Bedrijventerreinen vastgesteld. Reeds tijdens de behandeling van de 2e bestuurlijke lus in de gemeenteraad van het 2e herstelbesluit op 13 oktober 2021, was duidelijk dat de bierbrouwerij Texels zich teruggetrokken had als gegadigde en niet langer van plan was hun bierbrouwerij vanaf de Schilderweg hiernaar toe te verplaatsen. Aangezien altijd al de mogelijkheid in het bestemmingsplan was opgenomen dat het bedrijventerrein ook voor andere bedrijven aangewend kon worden is de planvorming wel doorgezet. Door de raad is het bestemmingsplan op 13 oktober 2021 vastgesteld onder toezegging van het college dat het bestemmingsplan nog geactualiseerd zal worden op dit punt. Met deze partiele herziening wordt voldaan aan hetgeen aan de raad is toegezegd.


  Wat is er aangepast?
  De partiële herziening betreft een zogenaamde beleidsarme omzetting. Dit betekent dat het
  bestemmingsplan ten opzichte van het nu geldende bestemmingsplan geen nieuwe elementen bevat,
  De partiële herziening voorziet in het laten vervallen van de specifieke plandelen die zien op de vestiging van de bierbrouwerij, die zich definitief niet gaat vestigen op dit nieuwe bedrijventerrein. Toegevoegd is het waarborgen van de 7 meter brede boomsingel waardoor het bedrijventerrein landschappelijk wordt ingepast.
  Door deze aanpassingen sluit het plan meer aan op de gebruikelijke regeling voor bedrijventerreinen in de Texelse bestemmingsplannen.


  Het bestemmingsplan wordt in de raadscommissie van maart 2024 behandeld.


  Onderwerpen van debat: 
   • Het gaat om 5 meter + 7 meter boomsingel. 
   • In 2025 wordt gesproken over de invulling van het terrein (behoefte, kavels). 
   • Stukje bedrijventerrein Oudeschild heeft nog geen boomsingel (klik hier; mevrouw Van de Wetering ontvangt inzage in het bedrag dat gevraagd wordt om een stuk grond t.b.v. boomsingel aan te kopen). 
   • De visie op bedrijventerreinen (19 april 2017; klik hier).
   • De raad ontvangt, na een verzoek van de heer Hercules, een MEMO over de behoeftepeiling (vestiging op dat bedrijventerrein).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Vaststellen bestemmingsplan Oudeschild partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  PvdA pro Texel - MEMO behoeftepeiling bedrijventerrein Oudeschild
 9. 9

  Nagenoeg geheel Texel is gedurende de Tweede Wereldoorlog het toneel geweest van gevechtshandelingen waarbij op grote schaal explosieven werden ingezet. Vanuit veiligheidsoverwegingen (Arboveiligheid) is het verplicht om in geval van grondroerende werkzaamheden op verdachte locaties een vooronderzoek in te stellen naar niet geëxplodeerde explosieven (NGE). Tot voor kort vond dit verkennende en indien noodzakelijk nadere onderzoek op Texel per project plaats. Ook voor de start van de reconstructie van de Postweg en Nieuwlanderweg was zo een onderzoek noodzakelijk. Omdat de totale kosten voor dergelijk onderzoek per project fors oplopen is toen besloten geheel Texel te betrekken in dit verkennende onderzoek. Dit bespaart fors kosten voor de gemeente Texel en geeft een beeld van alle locaties op Texel waar mogelijk niet geëxplodeerde explosieven zijn achtergebleven. Gemeenten kunnen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen die zijn gemaakt om deze aanwezige explosieven op te sporen en te verwijderen om zodoende een veilige uitvoering van de werkzaamheden te kunnen garanderen. Het betreft hier een mogelijkheid om via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een suppletie aan te vragen die via het Gemeentefonds wordt uitgekeerd. De nu opgevoerde kosten zijn een totaal van alle in de afgelopen vier jaar uitgevoerde verkennende werkzaamheden, nadere specifieke onderzoeken op verdachte locaties en het eiland omvattende verkennende onderzoek. De verkennende en specifieke nadere onderzoeken en werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerde opsporingsbedrijven. Tijdens deze nadere onderzoeken zijn geen niet geëxplodeerde explosieven aangetroffen.


  Onderwerpen van gesprek: 
   • Bommenkaart van Texel (klik hier).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Bomonderzoek geheel Texel
 10. 10

  Op 15 december 2023 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor een aanpassing van de kruising Redoute-Pontweg. Deze aanvraag is ingediend vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De behandeling vindt dan ook plaats op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
  De kruising Redoute-Pontweg wordt aangepast op basis van deze aanpassing en leidt ertoe dat een klein deel van de weg en fietspad buiten de verkeersbestemming komt te liggen. De aanpassing is daarmee in strijd met de regels uit het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013. Het college heeft besloten om de vormvrije m.e.r. procedure te volgen voor dit project omdat er geen nadelige gevolgen zijn voor het milieu. Dat is een collegebevoegdheid. Meewerken aan het verlenen van een vergunning kan op basis van de uitgebreide afwijkingsprocedure. Een voorwaarde daarbij is dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen hiervoor afgeeft. Dat is de reden dat dit plan aan u wordt voorgelegd. Alleen met een verklaring van geen bedenkingen kan de omgevingsvergunning verleend worden. Als u besluit om geen verklaring van geen bedenkingen voor dit plan af te geven/ter inzage te leggen wordt de aanvraag omgevingsvergunning geweigerd.


  Onderwerpen van gesprek: 
   • Afgeleid onderwerp: Afslag vanaf de Pontweg, komend vanaf de boot, naar de Redoute. N.a.v. een vraag van mevrouw Van de Wetering zal wethouder Hooijschuur een belletje plegen naar de provincie (afrit toevoegen aan project).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Verklaring van geen bedenkingen aanpassing T-kruising Pontweg – Redoute

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Openstaande toezegging - D66 Texel - afslag Pontweg vanaf boot naar redoute
 11. 11
  Ruimte voor beantwoording van (nog openstaande) vragen vanuit de Rondvraag
 12. 12
  Sluiting