Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 17 april 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Burgemeester M. Pol
Toelichting

De vergadering vindt plaats in de raadszaal. Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Verder is de vergadering live te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad. Tot aan het moment van de vergaderingen kunnen nog moties en amendementen worden toegevoegd.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Wekom gast van de raad: Lars Wever.

 2. 2
  Vaststelling volgorde stemming
 3. 3

  Op verzoek van de PvdA pro Texel:
  Toevoegen als bespreekpunt: de motie die op Terschelling is aangenomen, met als titel: 'WADDENVEREN, zoveel meer dan een overtocht: Een levensader, VAN LEVENSBELANG, levenslang!'
  Doel: ondersteuning van de motie.
  (Vooruitlopend op de beslissing van de raad over agendering, is deze op agendapunt 11 gezet).

 4. 4
  Rondvraag
 5. 5

  U spreekt vanavond over het Plan van Aanpak Texels Inwonersberaad 2024. Dit plan gaat in op alle algemene kaders van een inwonersberaad, toegespitst op het onderwerp: Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie?


  Het inwonersberaad moet rekening houden met de mate van invloed van de gemeente, de praktische, juridische en financiële uitvoerbaarheid, bestaand gemeentelijk-, provinciaal- en Rijksbeleid en de afwegingskaders die genoemd worden in het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied zoals fysieke impact op het landschap, natuurwaarden, economie en kernwaarden.
  De adviezen hoeven hier niet precies binnen te passen - afwijkingen kunnen worden meegegeven aan de gemeenteraad ter overweging. Tenslotte moeten de adviezen een sociaal, eerlijke en rechtvaardige uitwerking voor alle Texelaars hebben. De adviezen van het Inwonersberaad worden door de gemeenteraad als zwaarwegend beschouwd en in principe overgenomen als het aan de meegegeven randvoorwaarden voldoet.


  Onderwerpen van debat tijdens de commissie:
  • Groepsgrootte en representativiteit (postcode/beroep).
  • De verhouding tussen raad en Inwonersberaad, over besluitvorming.
  • Over adviezen die anders zijn dan bestaand beleid of afspraken coalitieakkoord .
  • Inwoners onder de 30 meer gewicht geven in loting.
  • Vrijuit meedenken van inwoners.


  Bij dit voorstel dient de PvdA pro Texel dit amendement in:
  Jongeren dubbel zo belangrijk.

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  D66 (1), GroenLinks (3), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3)
  tegen
  CDA (1), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), VVD Texel (2)

  Amendementen

  Titel
  Amendement - Jongeren dubbel zo belangrijk - AANGENOMEN

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Plan van Aanpak Texels Inwonersberaad 2024

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  PvdA pro Texel - over raadsvoorstel Plan van Aanpak Inwonersberaad 2024
 6. 6

  U bespreekt vanavond het voorstel om een bedrag van € 138.509, - beschikbaar te stellen voor de realisatie van een provinciaal dekkend wandelnetwerk volgens de inrichtingsprincipes van Wandelnetwerk Noord-Holland. Een kwalitatief goed wandelnetwerk past in de uitvoering van het Toeristisch Toekomstplan Texel.
  De provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld van 50% voor de realisatie van het wandelnetwerk. STIFT verstrekt hiervoor een bijdrage van € 46.600,- en VVV Texel verstrekt een bijdrage van € 30.000,- exclusief btw. Bij het opzetten van deze samenwerkingsovereenkomst zijn verschillende stakeholders zoals Provincie, VVV Texel, STIFT en gemeente betrokken.


  Onderwerpen van debattijdens de commissie: 
  • Groene routes. 
  • Analyse knelpunten fietsroutes en wandelaars. 
  • Financiële bijdrage andere partijen zoals Staatsbosbeheer en De Lieuw. 
  • Uniformiteit in verhouding tot Texels ‘eigen’.
  • Kwaliteitsverbetering (op tijd maaien).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Wandelnetwerk Texel

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Texels Belang en Pvda Pro Texel - uitzoeken bedrag promotie/website Wandelnetwerk Texel
 7. 7

  De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben, mede op basis van input van de partners in het Sociale Domein, een Regiovisie voor het Sociaal Domein 2024-2029 opgesteld.


  De Regiovisie beschrijft hoe de gemeenten de onderlinge samenwerking en de samenwerking met partners in het Sociaal Domein willen vormgeven.


  Met de Regiovisie als kompas in de hand, kunnen we voor de inwoners:
  · de zorg die nodig is nog beter organiseren.
  · de benodigde, zorgfuncties beschikbaar houden.
  · de leefbaarheid verder vergroten.
  · het mee kunnen doen in de maatschappij bevorderen.
  · het zorglandschap continue blijven verbeteren.


  Wat we in het Sociaal Domein (gaan) doen moet bijdragen aan het realiseren van de ambities die in de Regiovisie zijn opgenomen.


  De 4 gemeenteraden worden verzocht ‘de Regiovisie voor het Sociaal Domein van de Kop van Noord-Holland 2024-2029’ vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Brief aan gemeenteraden regio Kop van Noord-Holland over traject Regiovisie Sociaal Domein

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Regiovisie Sociaal Domein Kop van Noord-Holland 2024-2029
 8. 8

  Het college stelt de raad voor om in afwijking van bestaand beleid in te stemmen met de snelle realisatie van 90 sociale huurwoningen voor een periode van 15 jaar op de locatie Marsweg Noord, waarbij de gemeente zelf risicodragend realiseert en exploiteert. Een flexibele schil die een belangrijke bijdrage levert aan de volkshuisvestelijke taakstelling van de gemeente.


  Onderwerpen van debat tijdens de commissie: 
   • Over voorwaarden van de financiering door het Rijk (o.a. 30% naar statushouders of Oekraïners; mix van doelgroepen). 
   • Over ‘wat als het er 20 jaar staat i.p.v. 15 jaar’ (zou positief kunnen uitvallen).
  • Over het beheer (door Woontij, omdat het past binnen de doelstelling, gesprek moet nog worden gevoerd, of een andere partij). 
  • Kosten beheer en onderhoud (zitten in het project). 
  • Over ontsluiting variant B. 
  • Over de rol van de gemeente (als eigenaar). 
  • Over beeldkwaliteit (wanneer wel/niet). 
  • Over op de hoogte houden gemeenteraad bij ontwikkelingen (zoals rente; als de verwachting dat deze medio april ruim onder de 3,5% zit niet uitkomt, bijvoorbeeld).

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3)
  tegen
  GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), VVD Texel (2)

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Brief aan de raadsleden betreffende agendapunt 5 raadscommissie 4 april 2024

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Project Flexwoningen Marsweg – Realisatie woningbouwplan Marsweg Noord

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  GroenZwart - over de financiële risico's project Marsweg Noord
  Hart voor Texel - over overschot subsidie opvang Oekraïne & Algemene reserve
  Openstaande toezegging - gemeenteraad - resultaten Ontsluiting variant B - Marsweg Noord
  Openstaande toezegging - gemeenteraad - voorgang gesprekken Woontij
  Texels Belang - over het raadsvoorstel: Realisatie woningbouwplan Marsweg Noord
  VVD Texel - over: Verlichting Marsweg Zuid
 9. 9

  Het is belangrijk eerst kaders vast te stellen, voordat de Woonvisie wordt opgesteld.


  De kaders gaan o.a. over de volgende thema’s:
  · Bouw er de komende tien jaar 775 woningen bij.
  · Monitor de woningmarkt en bouw naar behoefte.
  · Bouw de woningen verspreid over het eiland.
  · Zet in op verduurzamen.
  · Voeg meer goedkope koopwoningen toe.
  · Bouw voor jongeren, bouw voor senioren.
  · De gemeente zoekt met stakeholders naar aanvullende mogelijkheden voor huisvesting van seizoenpersoneel.


  De gemeenteraad stelt deze kaders vast.


  Onderwerpen van debat tijdens de commissie:
  • Over 13 conclusies in het woonbehoefteonderzoek, en 9 thema’s (=vertaling).
  • Over woningen (niet zijnde tweede woningen) die toeristisch worden verhuurd.
  • Over de voorwaarden voor economische binding, de truckjes die inmiddels met arbeidscontracten worden uitgehaald.
  • Over wat woonwensen zijn, en wat woonbehoeften.
  • Over (effecten van) goedkope koopwoningen of goedkope huurwoningen; koop tegenover huur.
  • Draagkracht eiland t.o.v. te bouwen woningen.
  • Verduurzaming; dat gaat ook over woonlasten.
  • Verplicht (Omgevingswet): volkshuisvestingsprogramma; effecten daarvan.
  • Over de koopgrens (bedrag of WOZ?).
  • Jongeren/jeugd missen expliciet in het participatieplan.
  • Over huisvesting (en definitie) van seizoenspersoneel/tijdelijke medewerkers; evalueren van de notitie (klik hier) en met sector bespreken.


  PvdA pro Texel, Texels Belang en GroenLinks dienen een amendement in met als titel:
  MÉÉR BETAALBARE HUURWONINGEN
  Daarnaast dient Texels Belang een motie in met als titel: Inzicht in leegstand en een leegstandsverordening
  (Opmerking griffier over behandeling en stemming: De motie wordt gewoon besproken bij het agendapunt; als de stemming start is de volgorde: amendement, raadsvoorstel en dan: de motie.)

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)
  tegen
  CDA (1)

  Amendementen

  Titel
  Amendement - Meer betaalbare huurwoningen - AANGENOMEN

  Moties en initiatiefvoorstellen

  Titel
  Motie 'Inzicht in leegstand en een leegstandsverordening' - AANGENOMEN

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Kaderstellende Raadsopdracht voor opstellen
  Raadsbesluit - Motie Inzicht in leegstand en een leegstandsverordening

  Raadsinformatiebrieven

  Titel
  RIB 24-023 De raad informeren over nadere analyse van leegstand van woningen

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Vraag en antwoord - PvdA pro Texel - over het raadsvoorstel: Kaderstellende notitie woonvisie Texel 2024-2034
 10. 10

  Het aantal leerlingen van basisschool De Vliekotter stijgt harder dan voorzien. Het schoolgebouw is op dit moment daarom te klein en is tijdelijke extra huisvestingscapaciteit noodzakelijk. Het aanbieden van goed onderwijs is belangrijk. Voldoende ruimte is daarvoor een voorwaarde. De gemeente moet hierin faciliteren.


  Daarover gaat dit voorstel.


  Onderwerpen van debat: 
  • De groei van 30 kinderen (erbij of komend vanaf elders?). 
  • Onderzoek naar medegebruik-locaties (helaas heeft een ronde door het dorp niks opgeleverd).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Tijdelijke huisvesting voor De Vliekotter

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  GroenLinks Texel - over tijdelijke huisvesting Vliekotter: kostenoverschrijding
  Openstaande toezegging - VVD Texel - aanschaffen portocabins - tijdelijke huisvesting Vliekotter
  PvdA pro Texel - over tijdelijke huisvesting Vliekotter: tekening
 11. 11

  Bespreking, met als doel: uitspreken ondersteuning van deze motie.

 12. 12

  In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het nodig dat de gemeenteraad een besluit neemt voor de te maken uitgaven en inkomsten (subsidieaanvraag) opvang ontheemden Oekraïne.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Opvang ontheemden uit Oekraïne na maart 2024
 13. 13

  In 2021 is binnen de RRN een pilot regionale raadsrapporteurs gestart. In de eerste helft van 2023 is deze werkwijze geëvalueerd. Dat heeft geleid tot verlenging van de pilot tot en met de kadernota’s 2025 van de gemeenschappelijke regelingen. In de Agendacommissie van de regio is geconstateerd dat de inzet van de raadsrapporteurs door de leden van de RRN als steeds waardevoller wordt ervaren. Gelet op het bovenstaande worden de raden van de vier deelnemende gemeenten verzocht over te gaan tot formele benoeming van de regionale raadsrapporteurs.


  Daarmee eindigt de pilot en gaan de KOP-gemeenten door met het werken met Regionale RaadsRapporteurs.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Formaliseren werken met Raadsrapporteurs binnen de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN)
 14. 14
  Ruimte voor (nog openstaande) vragen vanuit de Rondvraag
 15. 15
  Sluiting