Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

woensdag 4 oktober 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
De heer E. (Edo) Kooiman
Toelichting

De vergadering vindt plaats in de raadzaal. Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Verder is de vergadering ook te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Rondvraag publiek
 4. 4
  Rondvraag commissieleden
 5. 5

  Portefeuillehouders kunnen op deze plaats de gemeenteraad informeren over wetenswaardigheden die zich hebben voorgedaan in organisaties waarmee de gemeente samenwerkt via verlengd bestuur, bijvoorbeeld.

 6. 6
  Informatie over Texelse onderwerpen vanuit burgemeester of college, zoals: Openbare Orde en veiligheid, het stikstofdossier.
 7. 7

  Het bestaande Beheerplan Wegen 2019-2023 dient op grond van de Gemeentewet geactualiseerd te worden. Het voor u liggende nieuwe Beheerplan Wegen Texel 2024 - 2028 blikt in het kort terug op de afgelopen vijf jaren, beschrijft het actuele wegareaal, geeft aan wat voor de komende vijf jaren uitgevoerd moet worden om de gemeentelijke wegen in goede staat van onderhoud te houden en bevat een overzicht van de financiële consequenties hiervan.

  Voorgesteld besluit

  het Beheerplan Wegen Texel 2024 - 2028 vast te stellen en de financiële consequenties integraal af te wegen tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2024.

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Reactie Fietsersbond Texel op het Beheerplan Wegen
  Reactie op Beheerplan Wegen door dorpscommissie Oudeschild

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Openstaande vraag - CDA Texel - n.a.v. Behaalplan Wegen Texel 2024 - 2028
 8. 8

  Per 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De bedoeling van deze wetswijziging is dat gemeenteraden meer invloed hebben op de gemeenschappelijke regelingen. Een deel van de wijzigingen is verplicht en bij een deel is het aan de gemeenteraden en provinciale staten hierover te beslissen. Daarbij is het van belang dat raden dezelfde keuzes maken. De gewijzigde wetgeving heeft een invoeringstermijn van twee jaar. Dit betekent dat uiterlijk 1 juli 2024 de teksten van alle gemeenschappelijke regelingen moeten zijn aangepast aan de wetswijziging. In Noord-Holland Noord hebben we daar met elkaar een gezamenlijk plan van aanpak op afgesproken.

  Eind 2022, begin 2023 hebben alle raden in Noord-Holland Noord het plan van aanpak vastgesteld en daarmee, via de colleges, de opdracht gegeven aan de regietafel om regie te voeren op dit traject. In de RRN van 12 januari is dit plan besproken.

  De afgelopen periode is gewerkt aan het ontwikkelen van het voorliggend concept kaderstellend besluit. Dit voorstel ligt nu ter besluitvorming voor. Op grond van de kaders die u met dit besluit stelt worden de teksten van alle gemeenschappelijke regelingen in de komende periode gewijzigd en vervolgens aan u voorgelegd voor het afgeven van een zienswijze en besluitvorming (1e helft 2024).

  In de Kop van Noord nemen de gemeenten deel aan de volgende gemeenschappelijke regelingen:

  • Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid (m.u.v. Texel)
  • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
  • GGD Holland Noord
  • Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
  • Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

  Texel neemt buiten deze regelingen ook deel aan het Samenwerkingsverband de Waddeneilanden. De wijziging van de GR De Waddeneilanden volgt een eigen traject.

  Amendement
  De fracties van GroenLinks Texel, PvdA pro Texel, VVD Texel, CDA Texel en D66 Texel kondigen een amendement aan met als titel: Ook een kader voor evaluatie.

  Voorgesteld besluit

  De kaders vast te stellen zoals verwoord op pagina 2 van het kaderstellend besluit inzake de wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 2022-2024 Noord-Holland Noord.

 9. 9

  Om in het hoogseizoen van 2024 en verdere jaren de minimale capaciteit op de afdeling wasserij van Leer-werkbedrijf De Bolder te kunnen (blijven) verwerken is het noodzakelijk om de mangel die het minst bedrijfszeker is te vervangen door een nieuwe mangelstraat t.w.v. € 450.000 (voor levering en plaatsing). Gezien de hoogte van het bedrag moet Europees worden aanbesteed en is aanvraag nog vóór indiening van de begroting voor 2024 noodzakelijk. De Bolder heeft geen eigen investeringsreserves meer waaruit een investering van deze proporties kan worden betaald.

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Openstaande vraag - CDA Texel - n.a.v. het advies investeringsvoorstel De Bolder Mangelstraat
 10. 10

  Bij deze motie wordt een amendement aangekondigd door PvdA pro Texel, GroenLinks Texel en D66 met als titel: ‘Uitgangspunt bij het beleid: minder landschappelijke- en milieudruk’.

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Meerdere fracties - over het maken van beleid rond de vrijkomende agrarische bebouwing
 11. 11

  Fracties kunnen brieven of raadsinformatiebrieven agenderen voor bespreking in de raadscommissie.

  Een actueel overzicht van alle ingekomen brievenen is te vinden via www.texel.nl/brievenaanderaad of via het Raadsinformatiesysteem (www.texel.nl/gemeenteraad), dan kiezen voor: Overzichten.
  Een actueel overzicht van alle ingekomen raadsinformatiebrieven is altijd te vinden via www.texel.nl/RIBs of via het Raadsinformatiesysteem (www.texel.nl/gemeenteraad), dan kiezen voor: Overzichten.

  'Schoten voor de boeg' zijn onderwerpen die een fractie kan agenderen om bijvoorbeeld af te tasten hoe andere fracties denken over een onderwerp.

 12. 12

 13. 13
  Mondelinge beantwoording Rondvragen commissie (voor zover niet reeds beantwoord)
 14. 14
  Sluiting