Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

dinsdag 10 mei 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
A. van de Wetering
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Inspreker:
  Mevrouw Andeweg, met huisarts Grischa de Winter (Zie bijgevoegde brief)

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Oplossingsrichtingen huisvesting huisartsenpraktijken
  00:02:13 - 00:07:09 - Inspreker Raadzaal
  00:07:53 - 00:08:36 - E. Hercules
  00:08:36 - 00:09:00 - Inspreker Raadzaal
  00:09:24 - 00:09:55 - E. Hercules
  00:09:55 - 00:10:07 - Inspreker Raadzaal
  00:10:16 - 00:10:49 - J.J. Schuiringa
  00:10:49 - 00:12:08 - V. Koot
  00:12:08 - 00:12:56 - C. Hoogerheide
  00:12:56 - 00:13:14 - Inspreker Raadzaal
  00:13:14 - 00:13:47 - N. Lely
  00:13:47 - 00:14:04 - Inspreker Raadzaal
  00:14:04 - 00:14:58 - V. Koot
  00:14:58 - 00:16:11 - Inspreker Raadzaal
  00:18:08 - 00:18:12 - C. Hoogerheide
  00:18:12 - 00:18:31 - Inspreker Raadzaal
  00:18:41 - 00:19:03 - M.C. Uitdehaag
  00:19:03 - 00:19:35 - Inspreker Raadzaal
 2. Portefeuillehouders kunnen op deze plaats de gemeenteraad informeren over wetenswaardigheden die zich hebben voorgedaan in organisaties waarmee de gemeente samenwerkt via verlengd bestuur, bijvoorbeeld.

  00:19:43 - 00:22:18 - M.C. Uitdehaag
  00:22:18 - 00:22:28 - J.J. Schuiringa
  00:22:33 - 00:23:07 - E. Polderman
  00:23:07 - 00:23:52 - M.C. Uitdehaag
  00:23:52 - 00:23:57 - E. Polderman
  00:23:57 - 00:24:06 - M.C. Uitdehaag
 3. Burgemeester Uitdehaag vertelt bij dit agendapunt over actuele zaken die de openbare orde betreffen en Corona.

 4. Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van 39 woningen, waaronder 20 sociale huurwoningen op het voormalige voetbalveld aan de Trompstraat mogelijk gemaakt.
  Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan Oudeschild, omdat de locatie deels een sport-bestemming en deels een groenbestemming heeft en er geen woningen zijn toegestaan. Daarom wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid, waardoor de beoogde woningen gerealiseerd kunnen worden.
  Het woningbouwplan gaat uit van 20 ‘rug-aan-rug woningen’, 14 ‘rij woningen’, 4 ‘twee-onder-een kap’ en 1 ‘vrijstaande woning’.
  Binnen het plangebied zijn 62 parkeerplaatsen voorzien, waarmee ruim voldaan wordt aan de gemeentelijke parkeernormen.

  Doel is deze woningen zo snel mogelijk te realiseren. De gemeente levert hiermee een belangrijke bijdrage
  aan de leefbaarheid van de dorpen.
  Het plan heeft van 28 februari tot en met 11 april 2022 ter inzage gelegen. In deze periode zijn er 7 zienswijzen ingediend. Het plan wordt aangepast op een zienswijze van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Daarnaast is er 1 ambtshalve tekstuele aanpassing toegevoegd.

  Insprekers:
  De heer Smits
  De heer Keijzer (voorzitter Dorpscommissie)

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Oudeschild Trompstraat, waarmee de bouw van 39 woningen op het voormalige voetbalveld mogelijk wordt gemaakt, zoals geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand NL.IMRO.0448.ODS2021BP0001-on01 gewijzigd vast te stellen, zoals uiteengezet in de standpunten in de Nota van Zienswijzen (wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan);
  2. De Nota van Zienswijzen vast te stellen, waarin de beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve aanpassingen zijn opgenomen.
  3. Voor het plan geen exploitatieplan vast te stellen ingevolge artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd;
  4. Als ondergrond voor de verbeelding te gebruiken: de Grootschalige Basiskaart (GBKN) ondergrond van 17 oktober 2021.
  00:25:01 - 00:29:42 - Inspreker Raadzaal
  00:30:27 - 00:31:03 - E. Hercules
  00:31:03 - 00:32:06 - Inspreker Raadzaal
  00:32:06 - 00:32:18 - M. van der Werf
  00:32:18 - 00:32:23 - Inspreker Raadzaal
  00:32:23 - 00:32:50 - M. van der Werf
  00:33:02 - 00:33:41 - Inspreker Raadzaal
  00:39:02 - 00:39:48 - J. Albers
  00:39:51 - 00:41:04 - V. Koot
  00:41:04 - 00:41:07 - S. Eschweiler
  00:41:40 - 00:43:49 - E. Hercules
  00:43:49 - 00:45:14 - H. Huisman-Peelen
  00:45:14 - 00:45:35 - M. van der Werf
  00:46:27 - 00:49:31 - H. Huisman-Peelen
  00:49:31 - 00:49:39 - E. Hercules
  00:49:39 - 00:50:14 - H. Huisman-Peelen
  00:50:14 - 00:50:48 - E. Hercules
  00:50:48 - 00:51:28 - J. Albers
  00:51:28 - 00:53:30 - M.C. Uitdehaag
  00:53:49 - 00:54:38 - J. Dros
  00:54:38 - 00:54:56 - H. Huisman-Peelen
  00:55:03 - 00:56:15 - V. Koot
  00:57:45 - 00:59:02 - H. Huisman-Peelen
  00:59:02 - 00:59:34 - F. Zegel
  00:59:43 - 01:00:12 - J. Albers
  01:00:18 - 01:00:52 - E. Hercules
  01:12:14 - 01:14:57 - H. Huisman-Peelen
  01:15:14 - 01:15:31 - M. van der Werf
  01:15:35 - 01:16:29 - H. Huisman-Peelen
  01:16:44 - 01:17:25 - D. Schouwstra
  01:17:29 - 01:18:17 - H. Huisman-Peelen
  01:18:37 - 01:20:24 - E. Hercules
  01:20:42 - 01:21:24 - V. Koot
  01:21:29 - 01:21:47 - M. van der Werf
  01:21:54 - 01:22:14 - J. Albers
 5. Het college stelt de raad voor de locaties Jozef- en Fonteinschool via 2 tenders in de markt te zetten. Uitgangspunt is het realiseren van een betaalbaar programma van minimaal 42 woningen .
  De markt wordt hierbij uitgedaagd om op basis van wensen en eisen met een optimaal plan te komen en een grondbieding te doen. De tenderprocedure zelf zal ongeveer een half jaar duren, zodat de partij die de tender wint begin 2023 kan starten met benodigde stappen om tot herontwikkeling te komen.
  Voorgaande houdt ook in dat de gebouwen vanaf de zomer 2022 via een gespecialiseerde vastgoedbeheerder in ieder geval anderhalf jaar ingezet kunnen worden voor tijdelijke huisvesting, waaronder mogelijk de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

  Voorgesteld besluit

  1. het college opdracht te geven aan de hand van de kaders in dit advies de locaties Jozefschool en Fonteinschool door middel van 2 tenders in de markt te zetten;
  2. voor de tenderprocedures totaal € 80.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve;
  3. in te stemmen met een maximaal negatief resultaat van € 500.000 op beide ontwikkelingen samen;
  4. de participatie in fase 1 Tenderprocedure te beperken tot: informeren.
  01:22:48 - 01:24:16 - F. Zegel
  01:24:55 - 01:25:16 - H. Huisman-Peelen
  01:25:16 - 01:25:29 - F. Zegel
  01:25:29 - 01:26:45 - H. Huisman-Peelen
  01:28:30 - 01:28:59 - C. Hoogerheide
  01:29:04 - 01:29:12 - H. Huisman-Peelen
  01:29:21 - 01:30:15 - E. Hercules
  01:30:18 - 01:30:31 - M.C. Uitdehaag
  01:33:01 - 01:33:46 - E. Hercules
  01:33:46 - 01:34:21 - M.C. Uitdehaag
  01:34:26 - 01:34:40 - E. Hercules
  01:34:40 - 01:35:48 - J.J. Schuiringa
  01:35:48 - 01:35:51 - S. Eschweiler
  01:36:45 - 01:37:03 - F. Zegel
  01:37:09 - 01:37:48 - H. Huisman-Peelen
  01:37:55 - 01:40:18 - V. Koot
  01:40:21 - 01:40:56 - J.J. Schuiringa
  01:41:10 - 01:41:45 - H. Huisman-Peelen
  01:41:50 - 01:41:52 - V. Koot
  01:42:20 - 01:43:17 - J.J. Schuiringa
  01:43:25 - 01:43:49 - D. Schouwstra
  01:43:55 - 01:44:20 - J.J. Schuiringa
  01:44:20 - 01:44:41 - S. Kiers
  01:44:47 - 01:45:33 - S. Eschweiler
  01:45:40 - 01:47:31 - E. Hercules
  01:48:01 - 01:48:31 - F. Zegel
 6. Volgens afspraak wordt aan de gemeenteraad, vooruitlopend op de programmarekening, de herberekende grondexploitaties voor behandeling in de gemeenteraad aangeboden. In de bijlage treft u de paragraaf Grondbeleid aan, zoals opgenomen in de programmarekening 2021.
  Bij de herberekening van de grondexploitaties is gerekend met het huidige prijsindexcijfer voor grond- weg- en waterbouw, die vele malen hoger dan is aangenomen bij de voorgaande berekening (is 7% ten opzichte van 2%). Dit komt door de onverwachte en sterke schaarste naar bouwmaterialen in 2021.
  De opbrengsten zijn maar licht gestegen en verhoogd voor de vrije sector kavels met het consumenten prijsindexcijfer (4,63%, mei – januari), in verband met het betaalbare programma. De opbrengsten van de sociale huur zijn niet verhoogd. De raad heeft hiervoor een grondprijs van € 100,-- per m2 vastgesteld.
  Andere oorzaken voor het groter worden van de tekorten en het kleiner worden van de opbrengsten zijn in het bijgevoegde document beschreven (paragraaf grondbeleid) De hierboven genoemde oorzaken zijn wel de belangrijkste factoren.

  Voorgesteld besluit

  1. akkoord te gaan met de herberekening van de grondexploitaties;
  2. de voorziening voor de grondexploitatie Den Burg oost te verhogen met € 79.786 tot een bedrag van € 996.262;
  3. de voorziening voor de grondexploitatie Oosterend te verhogen met € 127.431 tot een bedrag van € 657.431;
  4. de voorziening voor de grondexploitatie Den Hoorn – Jan Drijverschool te verhogen met € 112.622 tot een bedrag van € 812.622;
  5. deze verhoging van de voorzieningen zijn in de programmarekening 2021 verwerkt ten laste van het rekeningresultaat;
  6. de grondexploitatie Den Burg west afsluiten;
  7. het positieve saldo van de grondexploitatie Den Burg west € 132.000 ten gunste brengen van de Algemene reserve;
  8. de herberekeningen van grondexploitaties; het Gezondheidsplein Den Burg, de Kompas Den Burg, Oudeschild, De Cocksdorp ter kennisneming aan te nemen.
  01:49:25 - 01:50:14 - N.C.B. Ran
  01:50:19 - 01:51:22 - M.C. Uitdehaag
  01:51:29 - 01:51:39 - N.C.B. Ran
  01:51:42 - 01:52:16 - M.C. Uitdehaag
  01:52:26 - 01:53:00 - A.P. Visser-Veltkamp
  01:53:00 - 01:53:20 - M.C. Uitdehaag
  01:53:43 - 01:54:05 - A.P. Visser-Veltkamp
  01:56:32 - 01:57:43 - E. Kooiman
  01:57:43 - 02:02:19 - M.C. Uitdehaag
  02:03:03 - 02:03:07 - J. Albers
  02:03:07 - 02:05:20 - M.C. Uitdehaag
  02:05:23 - 02:05:28 - J. Albers
  02:05:46 - 02:05:58 - A.P. Visser-Veltkamp
  02:05:58 - 02:06:07 - M.C. Uitdehaag
  02:06:55 - 02:07:15 - A.P. Visser-Veltkamp
  02:07:21 - 02:08:07 - M.C. Uitdehaag
  02:08:14 - 02:09:02 - V. Koot
  02:09:02 - 02:10:11 - M.C. Uitdehaag
  02:10:17 - 02:11:29 - E. Kooiman
 7. Door de oorlog in Oekraïne heeft elke gemeente in Nederland de opdracht gekregen om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Uitgangspunt is dat de kosten die hiermee gemoeid zijn worden gecompenseerd door het Rijk. De gemeente moet echter voorfinancieren. De raad wordt gevraagd het benodigde budget in het kader van voorfinanciering beschikbaar te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. In eerste instantie een bedrag van €2.992.200 beschikbaar te stellen en voor te financieren t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne;
  2. Op basis van nacalculatie de definitieve kosten te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus;
  3. Het college opdracht te geven om de raad periodiek middels een RIB over de voortgang te informeren.
 8. 3 Onderwerpen vragen een beslissing van de 5 Wadden-gemeenteraden, kijkend naar hun gezamenlijke Rekenkamercommissie De Waddeneilanden:

  1. De verordening uit 2018 is het afgelopen jaar geëvalueerd door de leden van de Rekenkamercommissie, de griffiers en de Begeleidingscommissie (waarin van elk eiland een raadslid en de griffier zitting hebben). Er is overeenstemming over een wijziging van artikel 7, 8 en 11 (op onderdelen).
  2. Daarnaast is de heer E. van de Wiel uit Hengelo, die pas sinds 12 mei 2020 benoemd was, in het laatste kwartaal van 2021 gestopt met zijn werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie; er moest zodoende ook een vacature vervuld worden.
  3. Ook liepen de benoemingstermijn van de voorzitter, de here Boneschansker, en het lid, mevrouw Fogl, af.

  Voorgesteld besluit

  1. De heer Prof. dr. Jouke van Dijk uit Groningen te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie voor de duur van 4 jaar, tot en met 31 december 2025.
  2. De heer E. (Engbert) Boneschansker uit Leeuwarden te herbenoemen als voorzitter van de Rekenkamercommissie en mevrouw E. (Esther) Fogl uit Sneek te herbenoemen als lid van de Rekenkamercommissie, beiden tot en met 31 december 2025.
  3. De Verordening op de gezamenlijke Rekenkamercommissie De Waddeneilanden die in 2018 is vastgesteld te wijzigen (de wijzigingen betreffen artikel 7 Vergoeding voor werkzaamheden van de leden van de commissie, 8 Secretaris en 11 Werkwijze) en de volgende naam te geven: “Verordening op de gemeenschappelijke Rekenkamercommissie De Waddeneilanden 2022”
  4. Met ingang van 2022 de volgende tarieven te hanteren en deze voortaan jaarlijks te indexeren:
   a. Vergoeding leden per vergadering: € 144
   b. Vergoeding voorzitter per vergadering: € 180
   c. Vergoeding voorbereidings- en onderzoekskosten: € 75
   d. Vergoeding secretariaatswerk (artikel 8): € 40
  02:11:29 - 02:12:00 - A.P. Visser-Veltkamp
  02:12:16 - 02:13:08 - N.C.B. Ran
 9. 02:13:48 - 02:16:55 - I. Boschma-V.d. Star
  02:16:55 - 02:17:13 - S. Eschweiler
  02:17:19 - 02:17:27 - V. Koot
  02:17:39 - 02:18:04 - I. Boschma-V.d. Star
  02:19:58 - 02:20:43 - V. Koot
  02:20:43 - 02:22:01 - I. Boschma-V.d. Star
  02:22:01 - 02:22:22 - V. Koot
  02:22:29 - 02:23:15 - S. Eschweiler
  02:23:19 - 02:24:32 - V. Koot
  02:24:37 - 02:25:18 - I. Boschma-V.d. Star
  02:25:18 - 02:25:56 - E. Hercules
  02:25:59 - 02:27:02 - I. Boschma-V.d. Star
  02:27:02 - 02:28:21 - E. Hercules
  02:28:26 - 02:29:21 - I. Boschma-V.d. Star
  02:29:24 - 02:30:25 - J. Dros
  02:30:25 - 02:31:09 - I. Boschma-V.d. Star
  02:31:12 - 02:31:15 - E. Kooiman
  02:32:06 - 02:32:36 - V. Koot
  02:32:39 - 02:33:21 - E. Kooiman
  02:33:29 - 02:33:47 - V. Koot
  02:33:53 - 02:34:11 - S. Kiers
  02:34:17 - 02:35:08 - E. Hercules
  02:35:19 - 02:36:00 - J. Dros
 10. 02:36:00 - 02:36:20 - S. Eschweiler
  02:37:04 - 02:38:32 - E. Hercules
  02:38:37 - 02:38:49 - H. Huisman-Peelen
  02:38:49 - 02:38:59 - E. Hercules
  02:38:59 - 02:40:27 - H. Huisman-Peelen
  02:40:33 - 02:41:07 - E. Hercules
  02:41:07 - 02:42:04 - H. Huisman-Peelen
  02:42:13 - 02:42:34 - E. Hercules
  02:42:41 - 02:43:16 - F. Zegel
  02:43:18 - 02:43:35 - S. Eschweiler
  02:43:43 - 02:44:22 - N.C.B. Ran
  02:44:32 - 02:44:41 - E. Kooiman
  02:44:47 - 02:44:55 - F. Zegel
  02:45:03 - 02:46:20 - E. Hercules
  02:46:29 - 02:46:55 - S. Eschweiler
  02:47:02 - 02:47:21 - E. Kooiman
  02:47:41 - 02:48:26 - S. Kiers-Schultinga
 11. Fracties kunnen brieven of Raadsinformatiebrieven agenderen voor bespreking in de raadscommissie.
  Zij kunnen ook een 'Schot voor de boeg' agenderen; dat zijn onderwerpen die een fractie kan agenderen om bijvoorbeeld af te tasten hoe andere fracties denken over een onderwerp.
  Een actueel overzicht van alle ingekomen brievenen raadsinformatiebrieven zijn altijd te vinden via het Raadsinformatiesysteem (www.texel.nl/gemeenteraad), dan kiezen voor: Overzichten.

  Ter informatie is de Lange Termijn Planning toegevoegd, met in geel de wijzigingen/verschuivingen ten opzichte van de laatste versie.

 12. 02:48:26 - 02:48:43 - M. van der Werf
  02:49:09 - 02:49:44 - S. Eschweiler
  02:49:59 - 02:50:15 - E. Kooiman