Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 30 juni 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
Mevrouw J. (Jacquelien) Dros
Toelichting

De vergadering vindt plaats in de raadzaal. Vanaf 19.00 uur is de zaal open.  Verder is de vergadering live te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad.

Uitzending

Agendapunten

 1. De herziening Beheersverordening Waddenzee is ter informatie en consultatie voorgelegd aan alle betrokken partijen. De reacties hebben niet geleid tot aanpassing van de beheersverordening, maar wel tot constructief overleg tussen de partijen van het mosselconvenant en de gemeente Texel om de gemaakte afspraken in het mosselconvenant beter af te stemmen op het Texelse maritiem erfgoed.
  De Reactienota consultatief en de Herziening beheersverordening  liggen ter besluitvorming voor.

  Voorgesteld besluit

  1. Herziening Beheersverordening Waddenzee en Noordzee zoals geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand NL.IMRO.0448.ZEE2021BV0001-on01 vast te stellen;
  2. In te stemmen met de Reactienota consultatief;
  3. Als ondergrond voor de verbeelding te gebruiken: de Grootschalige Basiskaart (GBKN) ondergrond van 1 maart 2014.
 2. Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan Den Hoorn – Naalrand gewijzigd vast te stellen.
  Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van 32 woningen, waarvan 20 sociale huurwoningen, op de locatie van de voormalige Dijverschool mogelijk gemaakt.
  Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan Den Hoorn, omdat de locatie een maatschappelijke bestemming heeft en maar 1 woning is toegestaan. Daarom wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid, waardoor de beoogde woningen gerealiseerd kunnen worden.
  Het woningbouwplan gaat uit van 16 ‘rug-aan-rug woningen’ (sociaal), 4 ‘rij woningen’ (sociaal), 4 ‘goedkope rij woningen’ en 8 ‘smalle rijwoningen’.
  Binnen het plangebied zijn 38 parkeerplaatsen voorzien, waarmee voldaan wordt aan de gemeentelijke parkeernormen.
  In juli 2021 is de grondexploitatie voor dit woningbouwproject door de raad vastgesteld, als onderdeel van het programma ‘Versnelling woningbouwlocaties’.
  Het Actieplan Wonen en het Woningbouwprogramma Texel 2020 – 2030 omschrijft het belang om snel veel
  woningen te realiseren met grote aandacht voor de betaalbare sector. Het tekort aan woningen is met name
  voor starters hoog.
  In de gepresenteerde plannen ligt de focus op sociale huurwoningen (uitwerking Prestatieafspraken 2021 t/m
  2025.
  Om snel aan de woningvraag te kunnen voldoen is het belang van versnelling
  bij de opgaves groot.
  Doel is deze woningen zo snel mogelijk te realiseren. De gemeente levert hiermee een belangrijke bijdrage
  aan de leefbaarheid van de dorpen.
  Het plan heeft van 21 februari tot en met 4 april 2022 ter inzage gelegen. In deze periode zijn er 10 zienswijzen ingediend. Eén daarvan is buiten de daarvoor geldende wettelijke termijn ingediend. Deze is daarom niet ontvankelijk. De overige zijn beantwoord in de Nota van Zienswijzen. Twee zienswijzen geven aanleiding tot aanpassing van het plan. In de Nota staat ook een ambtshalve aanpassing. Daarom wordt de raad voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  Inspreker:
  De heer van Velzen
  Mevrouw Wiesman

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Den Hoorn - Naalrand, waarmee de bouw van 32  woningen op het voormalige terrein van de Jan Drijverschool mogelijk wordt gemaakt, zoals geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand NL.IMRO.0448.DHN2021BP0003-on01 gewijzigd vast te stellen, zoals uiteengezet in de standpunten in de Nota van Zienswijzen (wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan);
  2. De Nota van Zienswijzen vast te stellen, waarin de beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve aanpassingen zijn opgenomen;
  3. Voor het plan geen exploitatieplan vast te stellen ingevolge artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd;
  4. Als ondergrond voor de verbeelding te gebruiken: de Grootschalige Basiskaart (GBKN) ondergrond van 17 oktober 2021.

  Antwoord op raadsvragen

  Onderwerp
  ** Openstaande vraag - antwoord volgt ** - GroenLinks - zienswijze Omgevingsdienst over spuitzones en bestrijdingsmiddelen

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Zienswijzen bestemmingsplan Den Hoorn - Naalrand (komt t.z.t. voor behandeling bij de raad)
 3. Op verzoek van Texels Belang, PvdA pro Texel en GroenLinks.

 4. Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ‘Postweg 145, De Cocksdorp’ vast te stellen. Het plan heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Waarom een bestemmingsplan?
  Op het perceel Postweg 145 is een bedrijf gevestigd. Dit is een groeiend bedrijf dat behoefte heeft aan meer ruimte om de bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren. Er is gezocht naar geschikte locatie voor dit bedrijf op een bedrijventerrein. Dit is niet voorhanden.
  Op het huidige perceel zijn de bouwmogelijkheden volledig benut. Er is meer ruimte nodig voor het plaatsen van de machines en materialen. Het is wenselijk dat deze binnen geplaatst kunnen worden om deze te kunnen beschermen tegen de weersinvloeden. Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt een extra bouwmogelijkheid van 750 m2 mogelijk gemaakt. Daarmee kan een nieuwe schuur gebouwd worden die voorziet in de benodigde ruimte. Een inrichtingsplan maakt onderdeel uit van het plan zodat ook de uitbreiding goed landschappelijk wordt ingepast.
  De extra bouwmogelijkheid wordt gecompenseerd met het verwijderen van een aangrenzend agrarisch bouwvlak met een bouwmogelijkheid van ruim 1200 m2. Dit agrarisch bouwvlak wordt al geruime tijd niet meer gebruikt en het is ook niet waarschijnlijk dat dit nog als zodanig in gebruik genomen gaat worden. In dit nieuwe bestemmingsplan worden de bouwmogelijkheden verwijderd. Per saldo is er nu sprake van een afname van de bouwmogelijkheden.

  Inzagelegging van het plan
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 18 januari tot en met 28 februari 2022 ter inzage gelegen. In deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Ook is het plan voorgelegd aan de provincie, het Hoogheemraadschap, de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio. De reacties leiden niet tot een aanpassing in het plan. In de reacties wordt wel een aantal aandachtspunten aangegeven. Deze worden meegenomen in het vervolgtraject als de omgevingsvergunning voor de nieuwe loods wordt aangevraagd. Deze aandachtspunten gaan over de bluswatervoorziening, de ruimte voor het opstellen van de hulpdiensten en de noodzaak voor een melding activiteitenbesluit.

  De vervolgstappen voor het plan
  Het bestemmingsplan ligt nu voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. Na de vaststelling wordt het plan opnieuw voor 6 weken ter inzage gelegd. Dan is er de mogelijkheid voor het instellen van beroep bij de Raad van State.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Postweg 145’ in De Cocksdorp, zoals geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand NL.IMRO.0448.BUI2021 BP0003-on01, vast te stellen.
 5. Het college besluit mee te werken aan het wijzigen van een drietal T-splitsingen in de Postweg. Het gaat dan om de locaties Postweg/Hollandseweg, Postweg/Roggeslootweg en Postweg/Molenlaan/Vuurtorenweg. Deze aanpassingen maken deel uit van het totaalproject reconstructie Postweg. Het college vraagt de gemeenteraad hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven om de benodigde omgevingsvergunning te kunnen verlenen.

  Wat zijn de plannen?
  De reconstructie van de Postweg gaat de laatste fase in. Het gaat nu om de reconstructie tot aan de Cocksdorp. Er zijn een drietal T-splitsingen die aangepast worden. Het gaat dan om de locaties bij de Hollandseweg, de Roggeslootweg en Vuurtorenweg/Molenlaan. Doel is om hier de verkeerssituatie te verbeteren. Voor deze drie locaties is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend.

  Een uitgebreide afwijkingsprocedure is nodig om vergunning te kunnen verlenen
  Om mee te kunnen werken moet worden afgeweken van het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013. Het grootste deel van de reconstructie past binnen de bestemming ‘Verkeer’. Daarvoor hoeft de gemeente geen omgevingsvergunning te verlenen. De aanpassingen aan de drie locaties waarvoor nu de omgevingsvergunning is aangevraagd passen niet volledig binnen de bestemming Verkeer. Daar wordt gebruik gemaakt van grond met de bestemming ‘Natuur’ in het reparatieplan bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013. De procedure die gevoerd wordt om toch vergunning te kunnen verlenen is de uitgebreide afwijkingsprocedure. Daarvoor is een ruimtelijke onderbouwing aangeleverd en zijn diverse onderzoeken gedaan.
  In dit kader is ook belangrijk dat de gronden die gebruikt worden ook aangemerkt zijn als NNN-gebied (gronden die zijn opgenomen in het Natuur Netwerk Nederland). Hiervoor is een compensatieplan gemaakt dat is voorgelegd aan de provincie. De verloren NNN-gronden worden gecompenseerd aan de Redoute, bij polder Ceres.

  Verklaring van geen bedenkingen
  Onderdeel van de uitgebreide procedure is de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad. Alleen met een verklaring van geen bedenkingen kan er uiteindelijk een omgevingsvergunning worden afgegeven. Door de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen stemt de raad in met de aanvraag omgevingsvergunning voor de reconstructie van 3 T-kruisingen in de Postweg. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt 6 weken ter inzage gelegd en er kunnen zienswijzen op ingediend worden.

  Waarom medewerking verlenen aan de plannen?
  Met de reconstructie van de T-splitsingen bij de Hollandseweg, de Roggeslootweg en de Vuurtorenweg/Molenlaan wordt de veiligheid op deze punten verbeterd. Op de splitsing tussen de Vuurtorenweg en Molenlaan zorgt een nieuwe rotonde voor een goede doorstroming van het autoverkeer en fietsverkeer. Bij de Roggeslootweg, de ingang van het Krimpark, komt er meer ruimte tussen fietspad en rijweg zodat het zicht vanuit de rijweg op het fietsverkeer hier verbeterd en veiliger wordt. Datzelfde geldt voor de splitsing bij de Hollandseweg. Hier wordt de rijbaan gescheiden, wat zorgt voor meer overzicht voor fietser en automobilist. De overschrijdingen zijn gering. Er zijn geen belemmeringen op gebied van onder andere archeologie en water. Dat volgt uit de diverse onderzoeken die zijn aangeleverd en onderdeel uitmaken van de ruimtelijke onderbouwing die bij dit plan hoort.

  Hoe verloopt de procedure verder?
  Er is een ontwerp omgevingsvergunning opgesteld die samen met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage wordt gelegd. Er kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Zienswijzen op de verklaring van geen bedenkingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad en zienswijzen tegen de ontwerp omgevingsvergunning aan het college. Als er zienswijzen worden ingediend wordt op basis van een heroverweging besloten of de vergunning verleend of geweigerd wordt. Ook een positief advies op het compensatieplan door de provincie is daarbij een aspect.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college – onder voorbehoud van een positief advies van de provincie over de compensatie van verlies van Natuur Netwerk Nederland - om mee te werken aan de reconstructie van de Postweg, locaties Postweg/Hollandseweg, Postweg/Roggeslootweg en Postweg/Vuurtorenweg/Molenlaan.
  2. Om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen vast te stellen en ter inzage te leggen voor de aanvraag omgevingsvergunning.
  3. Als er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt ingediend deze aan te merken als een vastgestelde verklaring.
 6. Aan de raad is toegezegd een evaluatie te doen van het betaald parkeren op Texel. Deze evaluatie bieden wij de raad aan, met als conclusie dat als de bestaande formatie voor de periode 2023-2026 wordt voortgezet, de uitgangspunten van het handhaven parkeren gerealiseerd kunnen worden. Na deze periode zal opnieuw geëvalueerd worden en kan op basis daarvan besloten worden de Boa langer in dienst te houden.

  Voorgesteld besluit

  1. De evaluatie betaald parkeren voor kennisgeving aan te nemen;
  2. Een extra Boa voor een periode van drie jaar toe te voegen aan de bestaande formatie, de kosten ad €60.000 te dekken uit de decentralisatie-uitkering extra capaciteit Boa’s in de openbare ruimte voor €30.883 en daarnaast voor de periode 2023-2026 uit de meeropbrengsten parkeren €29.117 beschikbaar te stellen en dit mee te nemen met de programmabegroting 2023.
  3. Na de periode van drie jaar opnieuw te evalueren en op basis daarvan te besluiten de Boa langer in dienst te houden.
 7. Voor medewerkers die niet op Texel wonen is een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer van toepassing. In de huidige krappe arbeidsmarkt en met de huidige (brandstof)prijzen is deze tegemoetkoming echter steeds vaker een knelpunt en soms zelfs een breekpunt in de arbeidsvoorwaardengesprekken. Dit omdat de tegemoetkoming geen recht doet aan de kosten die niet-Texelse medewerkers moeten maken om naar de standplaats te reizen.

  Daarnaast geldt op dit moment geen tegemoetkoming voor reiskosten woon-werkverkeer voor medewerkers die op Texel wonen. Zeker nu de brandstofprijzen en de tegemoetkoming niet meer in verhouding zijn, dreigt het verschil met medewerkers die niet in aanmerking komen voor tegemoetkoming (die op Texel wonen), te groot te worden.

  Omdat wij voor onze (potentiële) nieuwe medewerkers en voor onze huidige medewerkers een goede en aantrekkelijke werkgever willen zijn en blijven is het noodzakelijk om de huidige regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer te verruimen.

  De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer geldt voor alle medewerkers;
  • De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer wordt maandelijks gedeclareerd in plaats van via een vaste vergoeding uitbetaald;
  • De bootkosten worden vergoed (op basis van het forensentarief voor voetgangers of (brom)fiets);
  • Openbaar vervoer (trein op basis van tweede klasse) wordt volledig vergoed.

  De nieuwe regeling geldt gedurende een periode van 5 jaar. Daarna volgt een evaluatie en zo nodig stellen we de regeling bij. Daarbij houden we rekening met:

  • de dan geldende arbeidsmarkt;
  • de dan geldende brandstofprijzen;
  • de dan geldende financiële positie van de gemeente.

  Voor de verruiming van de regeling is structurele ophoging van het budget reiskostenvergoeding woon-werkverkeer nodig. De raad wordt gevraagd om dit extra budget ter beschikking te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het budget voor reiskostenvergoeding woon-werkverkeer in 2022 incidenteel te verhogen met € 43.500,- en te  dekken uit de algemene reserve;
  2. Het budget voor reiskostenvergoeding woon-werkverkeer vanaf 2023 structureel te verhogen met € 87.000,- en in  de begroting 2023 op te nemen.

  Antwoord op raadsvragen

  Onderwerp
  Beantwoording vraag PvdA - n.a.v. raadsvoorstel
 8. Fracties kunnen brieven of Raadsinformatiebrieven agenderen voor bespreking in de raadscommissie.
   'Schoten voor de boeg'; dat zijn onderwerpen die een fractie kan agenderen om bijvoorbeeld af te tasten hoe andere fracties denken over een onderwerp.
  Een actueel overzicht van alle ingekomen brievenen raadsinformatiebrieven zijn altijd te vinden via het Raadsinformatiesysteem (www.texel.nl/gemeenteraad), dan kiezen voor: Overzichten.