Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

woensdag 2 juni 2021

19:30 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:02:32 - 00:02:39 - N. Lely
  00:02:42 - 00:02:50 - A.J. Veltkamp
  00:02:53 - 00:02:58 - P.P. van Sijp
  00:03:02 - 00:03:12 - J.J. Schuiringa
  00:03:15 - 00:03:18 - N.C.B. Ran
  00:03:24 - 00:03:28 - C.J. Hooijschuur
  00:03:32 - 00:03:35 - J.M. Hin-Hin
  00:03:38 - 00:03:47 - C. Hoogerheide
  00:03:53 - 00:03:55 - W. Witte
  00:03:59 - 00:04:03 - R. Kieft
  00:04:06 - 00:04:09 - H.J.F.M. Soyer
  00:04:09 - 00:04:13 - T.B. Houwing
  00:04:16 - 00:04:21 - C.J. Rutten
  00:04:21 - 00:04:32 - A.A.M. vd Wetering
 2. De RES 1.0 is een actualisatie, verdieping en concretisering van de concept-RES. U heeft als gemeenteraad uw input gegeven door middel van de wensen en bedenkingen naar aanleiding van de concept-RES. In de RES 1.0 zijn meerdere zoekgebieden geschrapt of aangepast, naar aanleiding van ontvangen reacties, wensen en bedenkingen, of nader onderzoek. Voor Texel zijn de zoekgebieden voor windenergie geschrapt. Texel zet tot nadere lokale besluitvorming in op zon op daken en parkeerterreinen. Ook is het door uw raad gewenste concept ‘Duurzaam Leefbaar’ in de RES 1.0 meegenomen.
  Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met de RES 1.0.
  Wijzigingen in het RES-document kunnen niet eerder dan in de RES 2.0 worden verwerkt. De RES 1.0 wordt op 9 juli 2021, samen met eventuele moties en amendementen, aangeboden aan het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving voor doorrekening.

  Inspreker: de heer Timmers (TexelEnergie)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de RES 1.0 NHN als resultaat uit het regionale proces. Met als belangrijkste punten:
   o De ambitie van de regio Noord-Holland Noord van 3,6 TWh als uitgangspunt te hanteren voor opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Noord, en daarmee bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030.
   o In te zetten op het realiseren van het Buitendijkse Plan Duurzaam Leefbaar, samen met Rijk, provincie en betrokken gemeenten en dit onderdeel te laten zijn van de RES 1.0.
   o De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren.
  2. De uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op gemeente Texel, mee te nemen bij de uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor omgevingsbeleid.
  00:07:15 - 00:13:19 - Inspreker Raadzaal
  00:13:55 - 00:14:17 - J.J. Schuiringa
  00:14:17 - 00:15:02 - Inspreker Raadzaal
  00:15:02 - 00:15:33 - J.J. Schuiringa
  00:15:33 - 00:16:06 - Inspreker Raadzaal
  00:16:06 - 00:16:15 - T.B. Houwing
  00:16:15 - 00:16:53 - Inspreker Raadzaal
  00:16:53 - 00:17:03 - A.J. Veltkamp
  00:17:03 - 00:20:18 - Inspreker Raadzaal
  00:20:18 - 00:20:27 - A.J. Veltkamp
  00:20:27 - 00:21:53 - Inspreker Raadzaal
  00:21:53 - 00:22:47 - R. Kieft
  00:22:50 - 00:25:45 - Inspreker Raadzaal
  00:25:54 - 00:26:01 - A.A.M. vd Wetering
  00:27:00 - 00:28:40 - Inspreker Raadzaal
  00:28:40 - 00:30:32 - A.J. Veltkamp
  00:30:32 - 00:31:31 - Inspreker Raadzaal
  00:31:31 - 00:31:52 - J.M. Hin-Hin
  00:31:52 - 00:32:58 - Inspreker Raadzaal
  00:32:58 - 00:33:49 - J.J. Schuiringa
  00:33:52 - 00:34:29 - Inspreker Raadzaal
  00:34:29 - 00:34:45 - A.A.M. vd Wetering
  00:34:45 - 00:34:54 - Inspreker Raadzaal
  00:35:23 - 00:36:03 - A.A.M. vd Wetering
  00:36:05 - 00:37:15 - Inspreker Raadzaal
  00:37:15 - 00:37:35 - R. Kieft
  00:38:00 - 00:38:45 - Inspreker Raadzaal
  00:40:47 - 00:41:27 - T.B. Houwing
  00:41:27 - 00:41:56 - H. Huisman-Peelen
  00:41:56 - 00:42:38 - T.B. Houwing
  00:42:53 - 00:44:10 - A.A.M. vd Wetering
  00:44:23 - 00:44:46 - N. Lely
  00:44:59 - 00:46:24 - H. Huisman-Peelen
  00:46:35 - 00:46:41 - T.B. Houwing
  00:46:52 - 00:47:22 - H. Huisman-Peelen
  00:47:28 - 00:47:41 - T.B. Houwing
  00:47:45 - 00:48:28 - H. Huisman-Peelen
  00:48:36 - 00:49:30 - J.J. Schuiringa
  00:51:14 - 00:51:22 - H. Huisman-Peelen
  00:51:31 - 00:53:10 - R. Kieft
  00:53:10 - 00:54:52 - H. Huisman-Peelen
  00:55:03 - 00:55:52 - R. Kieft
  00:55:52 - 00:56:13 - H. Huisman-Peelen
  00:56:13 - 00:56:24 - R. Kieft
  00:56:24 - 00:56:29 - H. Huisman-Peelen
  00:57:45 - 00:57:58 - R. Kieft
  00:58:13 - 00:58:26 - H. Huisman-Peelen
  00:58:48 - 01:00:30 - J.M. Hin-Hin
  01:01:19 - 01:01:33 - T.B. Houwing
  01:01:39 - 01:02:06 - H. Huisman-Peelen
  01:02:09 - 01:03:13 - J.J. Schuiringa
  01:03:22 - 01:04:38 - N. Lely
  01:04:38 - 01:04:50 - J.J. Schuiringa
  01:05:21 - 01:06:20 - W. Witte
  01:06:35 - 01:07:55 - A.A.M. vd Wetering
  01:08:05 - 01:08:35 - W. Witte
  01:08:55 - 01:10:07 - R. Kieft
  01:10:12 - 01:11:08 - J.J. Schuiringa
  01:11:20 - 01:12:31 - W. Witte
 3. Het college vraagt de gemeenteraad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een centraal voorzieningengebouw aan de Vuurtorenweg in De Cocksdorp vast te stellen. Dit is het vervolg op het eerdere raadsbesluit van 17 februari 2021 om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.

  De ontwerpverklaring heeft 6 weken ter inzage gelegen. Daartegen zijn geen zienswijzen ingediend. Het vervolg is nu het vaststellen van het ontwerpbesluit. Daarna kan de omgevingsvergunning worden verleend.

  Voorgesteld besluit

  Een verklaring van geen bedenkingen vast te stellen zodat omgevingsvergunning kan worden verleend voor het plaatsen van een centraal voorzieningen gebouw op het perceel Vuurtorenweg 31 in De Cocksdorp.

  01:12:37 - 01:13:36 - W. Witte
 4. Ook de gemeenten in de regio Noordkop worden geconfronteerd met de gevolgen van een veranderend klimaat. Hevige neerslag, langdurige droogte, extreme hitte en zeespiegelstijging kunnen schade toebrengen aan economie, gezondheid en veiligheid in de regio. Als we die risico’s willen beteugelen, is bundeling van krachten en een gezamenlijke regionale aanpak gewenst. Er is behoefte aan een gedragen regionale klimaatadaptiestrategie.
  Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan een veranderend klimaat en de schadelijke gevolgen probeert te beperken. Voorliggende strategie beschrijft hoe we die klimaatadaptatie als regio willen aanpakken.

  De Strategie Klimaatadaptatie Noordkop vloeit voort uit de ambities van het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Hierin hebben alle overheden in Nederland afgesproken om zich, samen met bedrijfsleven en inwoners, voor te bereiden op een veranderend klimaat. Daarom willen zij vanaf 2020 klimaatadaptief handelen verankerd hebben in beleid en handelen, zodat in 2050 Nederland klimaatbestendig is ingericht.

  Voorgesteld besluit

  1. om in te stemmen met de Strategie Klimaatadaptatie Noordkop als resultaat van het regionale proces zoals dat de afgelopen 4 jaar heeft plaatsgevonden, met in acht name van het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop (26 mei 2021).
  01:16:39 - 01:16:47 - N.C.B. Ran
  01:17:14 - 01:17:39 - E. Kooiman
  01:17:39 - 01:17:53 - A.A.M. vd Wetering
  01:17:53 - 01:18:08 - N.C.B. Ran
  01:18:08 - 01:18:27 - M. de Porto
  01:18:40 - 01:18:47 - N.C.B. Ran
  01:18:55 - 01:19:22 - E. Kooiman
  01:20:04 - 01:20:56 - R. Kieft
  01:20:56 - 01:22:56 - E. Kooiman
  01:22:56 - 01:23:47 - R. Kieft
  01:23:47 - 01:23:48 - E. Kooiman
  01:23:57 - 01:24:46 - W. Witte
  01:24:54 - 01:25:41 - E. Kooiman
  01:25:41 - 01:25:58 - W. Witte
  01:25:58 - 01:27:16 - N. Lely
  01:27:27 - 01:27:46 - E. Kooiman
  01:28:00 - 01:28:52 - C.J. Rutten
  01:29:00 - 01:29:53 - E. Kooiman
  01:29:53 - 01:30:09 - C.J. Rutten
  01:30:34 - 01:31:37 - A.A.M. vd Wetering
  01:31:49 - 01:32:15 - N.C.B. Ran
  01:32:21 - 01:33:07 - H.J.F.M. Soyer
  01:33:07 - 01:33:54 - E. Kooiman
  01:33:54 - 01:34:54 - H.J.F.M. Soyer
  01:34:54 - 01:35:35 - M. de Porto
  01:36:02 - 01:37:25 - E. Kooiman
  01:37:25 - 01:37:33 - H.J.F.M. Soyer
  01:37:39 - 01:37:42 - E. Kooiman
  01:37:52 - 01:38:58 - N. Lely
 5. De gemeenteraad wordt gevraagd het benodigde krediet beschikbaar te stellen om jaarcluster 2 (2021) uit het Plan van Aanpak “Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer” uit te voeren en jaarcluster 3 (2022) voor te bereiden. Het betreft voor cluster 2021 de reconstructie van de fietspaden langs de buitenzijde van De Koog (o.a. Boodtlaan, Ruijslaan, Randweg en Californiëlaan en Bosrandweg) en de voorbereiding van cluster 2022 (o.a. Westerslag, Rozendijk, Ploeglanderweg, Jan Ayeslag).

  Voorgesteld besluit

  1. Een totaalkrediet van € 2.416.000 beschikbaar te stellen voor het reconstrueren van de fietspaden jaarcluster 2021 en de voorbereidingen te doen voor jaarcluster 2022 zoals benoemd in het Plan van Aanpak.
  2. De extra kapitaallasten ad € 8.560 structureel mee te nemen met de programmabegroting 2022.
  3. De mogelijke incidentele extra kapitaallasten voor 2021 ten laste te brengen van het reeds beschikbaar gestelde budget in de programmabegroting van 2021.
  01:40:12 - 01:40:46 - A.J. Veltkamp
  01:40:59 - 01:41:01 - M. de Porto
  01:41:21 - 01:41:36 - J.M. Hin-Hin
  01:41:41 - 01:42:21 - E. Kooiman
  01:42:21 - 01:42:24 - J.M. Hin-Hin
  01:42:24 - 01:42:38 - E. Kooiman
  01:42:46 - 01:43:37 - P.P. van Sijp
  01:43:42 - 01:44:35 - E. Kooiman
  01:44:41 - 01:45:28 - P.P. van Sijp
  01:45:34 - 01:46:14 - E. Kooiman
  01:46:14 - 01:46:27 - P.P. van Sijp
  01:46:29 - 01:46:32 - E. Kooiman
  01:46:39 - 01:48:01 - A.A.M. vd Wetering
  01:48:01 - 01:49:06 - E. Kooiman
  01:49:23 - 01:50:43 - C.J. Hooijschuur
  01:50:43 - 01:51:30 - E. Kooiman
  01:51:30 - 01:51:41 - C.J. Hooijschuur
  01:51:41 - 01:52:13 - J.J. Schuiringa
  01:52:20 - 01:53:18 - E. Kooiman
  01:53:18 - 01:54:27 - T.B. Houwing
  01:54:37 - 01:55:24 - E. Kooiman
  01:55:37 - 01:55:57 - J.M. Hin-Hin
  01:56:06 - 01:57:51 - R. Kieft
  01:58:02 - 02:00:20 - E. Kooiman
  02:00:20 - 02:00:35 - R. Kieft
  02:00:45 - 02:01:14 - T.B. Houwing
  02:01:14 - 02:01:27 - E. Kooiman
  02:01:27 - 02:01:36 - T.B. Houwing
  02:01:39 - 02:01:54 - E. Kooiman
  02:02:07 - 02:02:30 - J.M. Hin-Hin
  02:02:30 - 02:02:37 - E. Kooiman
 6. Een actueel overzicht van alle ingekomen brieven vindt u op www.texel.nl/brievenaanderaad.
  Een actueel overzicht van alle raadsinformatiebrieven vindt u op www.texel.nl/gemeenteraad, kiezen voor Overzichten, Raadsinformatiebrieven.
  Ook wordt de Lange Termijn Planning hierbij aan de raad aangeboden, ter informatie.

  Ter informatie, na vragen:
  Daar waar gesproken wordt over Q2 geldt dat gerekend wordt vanaf het moment dat een
   voorstel aan de gemeenteraad wordt aangeboden (besluitvorming over laatste voorstellen Q2:
   gemeenteraad 7 juli 2021).
  Na het reces zullen planningen niet meer op basis van kwartalen worden opgenomen, maar  o.b.v. de data van raadsvergaderingen.

  02:03:21 - 02:03:51 - A.A.M. vd Wetering
  02:03:51 - 02:04:00 - E. Kooiman
  02:04:47 - 02:04:58 - J.J. Schuiringa
  02:04:58 - 02:05:03 - E. Kooiman
  02:05:03 - 02:05:21 - J.J. Schuiringa
  02:05:50 - 02:07:13 - C.J. Hooijschuur
  02:07:17 - 02:08:12 - E. Kooiman
  02:08:48 - 02:10:21 - C.J. Hooijschuur
  02:10:21 - 02:11:23 - E. Kooiman
  02:11:23 - 02:11:27 - C.J. Hooijschuur
  02:12:09 - 02:13:32 - C. Hoogerheide
  02:13:40 - 02:13:55 - E. Kooiman
  02:14:04 - 02:14:37 - A.A.M. vd Wetering
  02:14:53 - 02:15:15 - H.J.F.M. Soyer