Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

dinsdag 22 juni 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
P. van Sijp
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:46 - 00:00:51 - H.J.F.M. Soyer
00:00:51 - 00:00:56 - R. Kieft
00:00:58 - 00:01:10 - J.J. Schuiringa
00:02:13 - 00:02:15 - N.C.B. Ran
00:02:19 - 00:02:24 - N. Lely
00:02:27 - 00:02:38 - A.J. Veltkamp
00:02:45 - 00:02:49 - T.B. Houwing
00:02:53 - 00:02:56 - C.J. Rutten
00:03:10 - 00:03:13 - F. Oosterhof
00:03:13 - 00:03:19 - C. Hoogerheide
00:03:25 - 00:03:30 - C.J. Hooijschuur
00:03:33 - 00:03:38 - J.M. Hin-Hin
00:03:38 - 00:03:39 - A.A.M. vd Wetering
00:03:51 - 00:03:59 - V. Koot

Portefeuillehouders kunnen op deze plaats de gemeenteraad informeren over wetenswaardigheden die zich hebben voorgedaan in organisaties waarmee de gemeente samenwerkt via verlengd bestuur, bijvoorbeeld.

00:06:23 - 00:06:50 - R. Kieft

Burgemeester Uitdehaag vertelt bij dit agendapunt over actuele zaken die de openbare orde betreffen en corona.

Als gevolg van aanzienlijk meer kosten voor omleggen kabels en leidingen, benodigde grondaankopen, vervangen negentien duikers i.v.m. aanpassen waterhuishouding en de voorgenomen realisatie van een rotonde op het kruispunt Postweg, Vuurtorenweg en Molenlaan komt de kredietaanvraag voor de Postweg-Nieuwlanderweg reconstrueren (2e fase) uit op € 12.140.000. De jaarlijkse extra kapitaallasten vanaf 2022 zijn € 179.900.

Er zal een beroep gedaan worden op de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid (ISPV). Op basis van het gepresenteerde krediet zal ook nu weer buiten de gewone regelingen om het gesprek met de provincie worden gevoerd over mogelijke subsidie. Naar huidig inzicht is er geen zekerheid over subsidie binnen dit programma.
Een eventuele bijdrage zal de kapitaallasten nog kunnen drukken.
Bij deze investering wordt afgeweken van de afschrijvingstermijn als opgenomen in de financiële verordening artikel 212 GW. Door de nieuwe regelgeving moet aansluiting worden gezocht bij de vermoedelijke levensduur van de investering (40 jaar).

De gemeenteraad moet besluiten of zij akkoord gaat de uitvoering van de 2e en 3e fase Reconstructie Postweg/Nieuwlanderweg’ met een raming van de kosten van 12,1 miljoen euro.

Voorgesteld besluit
 1. Akkoord te gaan met de uitvoering van de 2e en 3e fase van de ‘Reconstructie Postweg/Nieuwlanderweg’ met een raming van de kosten van 12,1 miljoen euro
 2. Een krediet beschikbaar te stellen van 12,1 miljoen euro excl. btw voor de realisatie van deelproject 2 (rotonde Ruigendijk) en deelproject 3 (Postweg) zoals beschreven in het door de gemeenteraad op 27 mei 2020 geaccordeerde Plan van Aanpak ‘Reconstructie Postweg/Nieuwlanderweg’,
 3. De extra kapitaallasten ad € 179.900 vanaf 2022 structureel beschikbaar te stellen en dit mee te nemen met de programmabegroting 2022,
 4. De mogelijke incidentele extra kapitaallasten voor 2021 ten laste te brengen van het reeds beschikbaar gestelde budget in de programmabegroting 2021,
 5. In te stemmen met de inspanningsverplichting om een beroep te doen op de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid (ISVP) en mogelijke andere subsidieregelingen.
00:08:38 - 00:12:19 - E. Kooiman
00:12:19 - 00:14:01 - C.J. Hooijschuur
00:14:01 - 00:15:45 - E. Kooiman
00:15:45 - 00:16:03 - C.J. Hooijschuur
00:16:03 - 00:16:05 - E. Kooiman
00:16:14 - 00:16:59 - T.B. Houwing
00:17:06 - 00:18:23 - E. Kooiman
00:18:28 - 00:19:17 - J.M. Hin-Hin
00:19:26 - 00:21:19 - E. Kooiman
00:21:21 - 00:21:29 - J.M. Hin-Hin
00:21:41 - 00:22:06 - R. Kieft
00:22:14 - 00:24:07 - E. Kooiman
00:24:16 - 00:25:06 - A.A.M. vd Wetering
00:25:12 - 00:26:08 - E. Kooiman
00:26:16 - 00:28:46 - A.J. Veltkamp
00:28:54 - 00:29:04 - E. Kooiman
00:29:50 - 00:29:57 - A.J. Veltkamp
00:30:07 - 00:32:03 - J.J. Schuiringa
00:32:12 - 00:33:47 - E. Kooiman
00:33:47 - 00:35:10 - J.J. Schuiringa
00:35:23 - 00:38:58 - V. Koot
00:39:02 - 00:42:06 - E. Kooiman
00:42:32 - 00:43:40 - J.M. Hin-Hin
00:43:52 - 00:45:26 - E. Kooiman
00:45:32 - 00:46:21 - J.J. Schuiringa
00:46:28 - 00:47:30 - E. Kooiman
00:47:34 - 00:48:06 - C.J. Hooijschuur
00:48:14 - 00:48:30 - E. Kooiman
00:48:35 - 00:48:59 - A.J. Veltkamp
00:49:08 - 00:49:38 - E. Kooiman
00:49:44 - 00:50:23 - A.J. Veltkamp
00:50:27 - 00:50:30 - E. Kooiman
00:50:36 - 00:52:07 - V. Koot
00:52:12 - 00:53:10 - E. Kooiman
00:53:10 - 00:53:10 - V. Koot
00:53:13 - 00:54:08 - E. Kooiman
00:54:08 - 00:55:04 - A.A.M. vd Wetering
00:55:11 - 00:55:40 - V. Koot
00:55:50 - 00:57:25 - R. Kieft
00:57:34 - 00:57:51 - A.J. Veltkamp

Texel wordt een praktijkplaats (een zogeheten 'living lab') voor innovatie vanuit en met studenten, via een structurele samenwerking tussen gemeente Texel, Hogeschool Inholland, TerraTechnica, OSG De Hogeberg en een ondernemersvertegenwoordiging. Praktijkplaats Texel bestendigt de aanwezigheid van technisch HBO onderwijs op Texel.

Studenten worden als partner ‘ingezet’ om samen met stakeholders problemen in kansen om te zetten en door na te denken over innovatieve oplossingen. Zo ontstaat een win-win situatie. Studenten werken aan actuele projecten en Texel maakt verdere stappen richting een toekomstbestendige, duurzame woon- en leefomgeving.

Ook voor de leerlingen van de OSG biedt deze samenwerking volop kansen. Opzet van plusklassen waar leerlingen en studenten samen werken aan vraagstukken, aansluiting profielwerkstuk van leerlingen op vraagstukken binnen de Praktijkplaats en een innovatiewerkplaats in het gebouw van OSG waar deze samenwerking kan plaatsvinden.

De gemeenteraad moet besluiten of zij voor het pilotjaar van Praktijkplaats Texel september 2021 – september 2022 een bijdrage beschikbaar willen stellen van € 35.000

Voorgesteld besluit
 1. Voor het pilotjaar van Praktijkplaats Texel september 2021 – september 2022 een bijdrage beschikbaar te stellen van € 35.000 en dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve.
00:59:07 - 00:59:45 - N.C.B. Ran
00:59:50 - 01:00:10 - H. Huisman-Peelen
01:00:20 - 01:01:02 - C.J. Rutten
01:01:09 - 01:02:15 - H. Huisman-Peelen
01:02:38 - 01:03:03 - C.J. Rutten
01:03:08 - 01:03:59 - H. Huisman-Peelen
01:04:06 - 01:04:42 - F. Oosterhof
01:04:42 - 01:05:07 - H. Huisman-Peelen
01:05:13 - 01:06:05 - R. Kieft
01:06:11 - 01:06:58 - H. Huisman-Peelen
01:07:07 - 01:07:37 - V. Koot
01:07:44 - 01:07:49 - H. Huisman-Peelen
01:07:49 - 01:08:11 - A.A.M. vd Wetering
01:08:11 - 01:09:09 - N. Lely
01:09:26 - 01:09:55 - R. Kieft
01:10:34 - 01:10:45 - N. Lely
01:10:57 - 01:11:12 - V. Koot
01:11:17 - 01:11:58 - H. Huisman-Peelen
01:12:05 - 01:12:27 - V. Koot
01:12:58 - 01:13:13 - M. de Porto
01:13:15 - 01:13:45 - H. Huisman-Peelen

De gemeenteraad moet besluiten of zij willen dat dit jaar extra bermverharding wordt aangebracht langs de Vuurtorenweg en de Kadijksweg. Met deze aanleg wordt de verkeersveiligheid op deze smalle wegen flink verhoogd, plus dat de bermen hiermee over een lange periode in goede staat blijven. Met de extra aanleg is € 211.700,-- gemoeid. Totaal wordt er dit jaar € 435.500,-- geïnvesteerd in bermverharding.
Daarnaast stellen burgemeester en wethouders voor om in de begroting van 2022 een extra bedrag op te nemen van € 296.200,-- t.b.v. de aanleg van bermverharding langs de Oostkaap, Muyweg en Mienterglop.

Voorgesteld besluit
 • Een incidenteel budget van € 201.700 excl. btw ter beschikking te stellen, voor de aanleg van bermverharding langs de Vuurtorenweg en de Kadijksweg, en dit ten laste te brengen van de algemene reserve.
 • Voor 2022 een incidenteel budget van € 286.200 excl. btw ter beschikking te stellen, voor de aanleg van bermverharding langs de Oostkaap, Muyweg en Mienterglop, en dit ten laste te brengen van de algemene reserve.
 • Voor 2023 een incidenteel budget van € 221.200 excl. btw ter beschikking te stellen, voor de aanleg van bermverharding langs het Lageveld, Kamperfoelieweg en Mokweg, en dit ten laste te brengen van de algemene reserve.
01:14:52 - 01:15:40 - H.J.F.M. Soyer
01:15:51 - 01:17:10 - E. Kooiman
01:17:15 - 01:17:51 - H.J.F.M. Soyer
01:18:01 - 01:19:24 - C. Hoogerheide
01:19:29 - 01:20:11 - E. Kooiman
01:20:17 - 01:20:24 - C. Hoogerheide
01:20:30 - 01:21:49 - C.J. Rutten
01:21:57 - 01:22:50 - E. Kooiman
01:22:57 - 01:24:32 - A.A.M. vd Wetering
01:24:51 - 01:25:15 - E. Kooiman
01:25:15 - 01:26:03 - A.A.M. vd Wetering
01:26:47 - 01:27:23 - V. Koot
01:27:23 - 01:27:31 - A.A.M. vd Wetering
01:27:36 - 01:29:14 - V. Koot
01:29:21 - 01:31:10 - E. Kooiman
01:31:10 - 01:31:26 - V. Koot
01:31:26 - 01:31:32 - J.J. Schuiringa
01:31:38 - 01:32:19 - V. Koot
01:32:46 - 01:33:29 - C. Hoogerheide
01:33:44 - 01:35:14 - J.J. Schuiringa
01:35:17 - 01:35:31 - E. Kooiman
01:35:31 - 01:35:43 - J.J. Schuiringa
01:35:50 - 01:36:15 - J.M. Hin-Hin
01:36:18 - 01:36:30 - E. Kooiman
01:36:30 - 01:36:47 - J.M. Hin-Hin
01:36:53 - 01:38:35 - A. Visser
01:38:44 - 01:40:32 - E. Kooiman
01:41:27 - 01:42:47 - A.A.M. vd Wetering
01:42:54 - 01:43:47 - V. Koot
01:43:52 - 01:44:12 - A.A.M. vd Wetering
01:44:12 - 01:44:48 - H.J.F.M. Soyer
01:44:56 - 01:45:25 - J.M. Hin-Hin
01:45:39 - 01:46:07 - C.J. Rutten
01:46:13 - 01:46:18 - E. Kooiman

De raad moet besluiten of zij een aantal wegen in beheer en onderhoud bij het Hoogheemraadschap wil overnemen. Dit zijn De Rede, de Lancasterdijk tussen de Stuifweg en de Stengweg en het fietspad door polder De Zandkes.
Het Hoogheemraadschap richt zich steeds meer op haar kerntaken waaronder waterbeheer en beheer van de zeeweringen. In het kader hiervan wil het Hoogheemraadschap haar wegen overdragen aan - onder meer - de gemeente Texel.
Het Hoogheemraadschap betaalt hiervoor een vergoeding aan de gemeente.

Voorgesteld besluit
 1. in te stemmen met de voorgenomen overdracht van de wegen in beheer en onderhoud bij HHNK per augustus 2021 conform de bij dit besluit gevoegde overeenkomst tussen HHNK en de gemeente Texel, met zaaknummer;
 2. conform deze overeenkomst eenmalig van het Hoogheemraadschap een afkoopsom te aanvaarden van € 390.000,-- en dit bedrag ten gunste te brengen van de algemene reserve;
 3. voor het begrotingsjaar 2022 incidenteel een bedrag van € 60.000,-- excl. btw ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van achterstand in onderhoud op de over te nemen wegen en dit ten laste te brengen van de algemene reserve;
 4. met ingang van 1 januari 2022 structureel een bedrag ad € 20.000,-- excl. btw ter beschikking te stellen voor het beheer en onderhoud van de over te nemen wegen en dit mee te nemen in de Programmabegroting 2022.
01:47:12 - 01:47:38 - H.J.F.M. Soyer
01:47:47 - 01:50:38 - E. Kooiman
01:50:38 - 01:51:14 - T.B. Houwing
01:51:36 - 01:52:43 - E. Kooiman
01:52:48 - 01:52:59 - T.B. Houwing
01:53:06 - 01:53:22 - E. Kooiman
01:53:27 - 01:54:10 - C.J. Hooijschuur
01:54:24 - 01:54:49 - E. Kooiman
01:54:56 - 01:54:59 - C.J. Hooijschuur
01:55:10 - 01:55:38 - A. Visser
01:55:44 - 01:56:25 - E. Kooiman
01:56:31 - 01:57:30 - N.C.B. Ran
01:57:34 - 01:58:59 - E. Kooiman
01:59:04 - 01:59:39 - N.C.B. Ran
01:59:48 - 01:59:53 - E. Kooiman
01:59:59 - 02:00:58 - A.A.M. vd Wetering
02:01:00 - 02:01:30 - E. Kooiman
02:01:38 - 02:01:39 - A.A.M. vd Wetering
02:01:59 - 02:02:24 - V. Koot
02:02:33 - 02:02:50 - E. Kooiman
02:03:32 - 02:04:14 - N.C.B. Ran
02:04:41 - 02:04:44 - A.A.M. vd Wetering
02:05:06 - 02:05:25 - C.J. Hooijschuur
02:05:25 - 02:06:08 - E. Kooiman
02:06:08 - 02:06:40 - C. Hoogerheide
02:06:47 - 02:07:15 - E. Kooiman
02:07:15 - 02:07:55 - F. Oosterhof
02:07:58 - 02:08:08 - E. Kooiman