Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

dinsdag 7 september 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
A. van de Wetering
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:37 - 00:01:15 - V. Koot
00:01:19 - 00:01:24 - C.J. Rutten
00:01:29 - 00:01:30 - M. van Troost
00:01:34 - 00:01:38 - C.J. Hooijschuur
00:01:43 - 00:01:45 - C. Hoogerheide
00:01:59 - 00:02:03 - W. Witte
00:02:11 - 00:02:15 - P.P. van Sijp
00:02:22 - 00:02:28 - J.J. Schuiringa
00:02:31 - 00:02:34 - J.M. Hin-Hin
00:02:38 - 00:02:43 - A.J. Veltkamp
00:02:46 - 00:02:51 - N. Lely
00:02:59 - 00:03:04 - F.R. Visman
00:03:07 - 00:03:13 - R. Kieft
00:03:13 - 00:03:18 - H.J.F.M. Soyer
00:03:59 - 00:04:41 - C. Hoogerheide
00:05:05 - 00:05:36 - N.C.B. Ran
00:05:36 - 00:06:25 - A.J. Veltkamp

Inspreker:

 • de heer De Jong
00:14:06 - 00:14:34 - F.R. Visman
00:15:26 - 00:16:07 - N. Lely
00:16:53 - 00:17:23 - W. Witte
00:17:23 - 00:18:10 - A.J. Veltkamp
00:18:10 - 00:19:13 - V. Koot
00:19:56 - 00:20:41 - J.M. Hin-Hin
00:21:33 - 00:23:01 - W. Witte
00:23:01 - 00:25:12 - R. Kieft

Portefeuillehouders kunnen op deze plaats de gemeenteraad informeren over wetenswaardigheden die zich hebben voorgedaan in organisaties waarmee de gemeente samenwerkt via verlengd bestuur, zoals bijvoorbeeld de veiligheidsregio of de GGD.

00:25:12 - 00:27:24 - H. Huisman-Peelen
00:27:29 - 00:29:37 - R. van de Belt
00:29:37 - 00:30:50 - W. Witte
00:30:53 - 00:31:20 - R. van de Belt
00:31:29 - 00:31:35 - V. Koot
00:31:36 - 00:31:56 - R. van de Belt
00:31:56 - 00:31:57 - V. Koot
00:32:00 - 00:32:05 - R. van de Belt
00:32:05 - 00:32:14 - W. Witte
00:32:19 - 00:32:47 - R. Kieft
00:33:09 - 00:37:41 - M.C. Uitdehaag

Burgemeester Uitdehaag vertelt bij dit agendapunt over actuele zaken die de openbare orde betreffen en Corona.

De gemeenteraad wordt gevraagd om een nieuwe Havenverordening vast te stellen.
Voorts heeft het college alvast nadere regels vastgesteld, ter vervanging van de eerder vastgestelde ‘Beleidsregels vergunningverlening Havenverordening Oudeschild 2019’. Deze nadere regels geven richting aan de verlening van nieuwe ligplaatsvergunningen voor de Oude Havens van Oudeschild, voor een nieuwe periode van vijf jaar.

Voorgesteld besluit

De nieuwe De nieuwe ‘Havenverordening Oudeschild 2021’ vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Havenverordening Oudeschild 2016.

00:38:43 - 00:39:59 - M. van Troost
00:40:31 - 00:40:52 - E. Kooiman
00:40:59 - 00:41:02 - M. van Troost
00:41:10 - 00:41:29 - E. Kooiman
00:41:29 - 00:42:51 - N.C.B. Ran
00:43:26 - 00:43:48 - E. Kooiman
00:44:12 - 00:44:17 - N.C.B. Ran
00:44:25 - 00:46:22 - W. Witte
00:46:25 - 00:46:54 - E. Kooiman
00:46:54 - 00:47:28 - W. Witte
00:47:28 - 00:47:52 - E. Kooiman
00:47:52 - 00:48:21 - W. Witte
00:48:31 - 00:48:35 - E. Kooiman
00:48:51 - 00:52:13 - M. van Troost

Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Spangerweg 23 en Molenbuurt 5; daarna kan het plan in ontwerp ter inzage worden gelegd.

Wat is de inhoud van het plan?
Het doel is een wisseling van de gebruiksmogelijkheden van de panden op deze percelen. Molenbuurt 5 is nu een recreatief opstal binnen een agrarische bestemming. Dit gebruik wordt gewijzigd naar permanente bewoning door hier een functieaanduiding ‘plattelandswoning’ op te nemen. Het pand aan de Spangerweg 23 heeft nu een woonbestemming en dat wordt in de nieuwe situatie een recreatief opstal.

Waarom wordt aan dit plan meegewerkt?
Het college wil aan dit plan meewerken om de volgende redenen:

 1. Behoud noodwoning
  De woning Spangerweg 23 is een noodwoning die direct na de tweede wereldoorlog is gebouwd. Deze naoorlogse wederopbouw woning is één van de weinig overgebleven noodwoningen op Texel, de enige in de oorspronkelijke hoofdvorm en is het behouden waard. De eigenaar wil meewerken aan het plaatsen van deze woning op de gemeentelijke monumentenlijst. Omdat daarmee de bouwmogelijkheden enorm afnemen wil de eigenaar daarom de gebruiksmogelijkheid wijzigen naar recreatief opstal. De oorspronkelijke hoofdvorm van de noodwoning blijft behouden doordat het bouwvlak strak om het bestaande gebouw is gelegd.
 2. Afname bouwmogelijkheden
  Door het wijzigen van de woonbestemming naar recreatief opstal nemen de bouwmogelijkheden af. De huidige woning is met een oppervlakte van 65 m2 en hoogte van 4.2 meter erg klein. Vervangen van deze woning door een nieuwe woning kan op basis van de huidige bestemming. Die mag dan 150 m2 groot worden en bij een woonstolp 250 m2. Daarbij komt nog de mogelijkheid voor 100 m2 aan bijbehorende bouwwerken en de vergunningsvrije bouwmogelijkheden. Voor een recreatief opstal is de maximale oppervlakte 70 m2.
 3. Behoud van het open landschap
  Met de vermindering van de bouwmogelijkheden blijft het huidige open karakter van het landschap ter plaatse van de Spangerweg behouden.
 4. Toename oppervlakte agrarisch areaal
  Met de wijziging van de bestemming wordt ook het bestemmingsvlak en bouwvlak in oppervlakte verkleind. Een deel krijgt de bestemming Agrarisch – Oude land. De oppervlakte agrarisch land neemt toe met ongeveer 500 m2.
 5. Geen afname aantal woningen en geen toename van het aantal recreatieve opstallen
  Door de uitruil tussen de woonbestemming Spangerweg 23 en de aanduiding recreatief opstal van het pand Molenbuurt 5 neemt het aantal recreatieve opstallen niet toe en het aantal woningen niet af.

Wat is nu het vervolg?
Het plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad om in te stemmen met het plan. Daarna kan het plan ter inzage worden gelegd en kunnen er zienswijzen worden ingediend. Tot slot zal het plan aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. Naast het bestemmingsplantraject wordt ook het traject tot het aanmerken van het pand Spangerweg 23 als gemeentelijk monument gestart.

Voorgesteld besluit

In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Spangerweg 23 en Molenbuurt 5, zoals geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand NL.IMRO.0448.BUI2021 BP0001-on01 en dit plan in ontwerp ter inzage te leggen.

00:52:16 - 00:53:06 - F.R. Visman
00:53:06 - 00:53:23 - E. Kooiman
00:53:23 - 00:53:39 - F.R. Visman
00:53:46 - 00:53:55 - C. Hoogerheide
00:53:55 - 00:54:35 - N.C.B. Ran
00:54:38 - 00:55:27 - E. Kooiman
00:55:52 - 00:56:14 - F.R. Visman
00:56:17 - 00:56:21 - C. Hoogerheide
00:56:40 - 00:57:15 - J.M. Hin-Hin
00:57:15 - 00:57:31 - H.J.F.M. Soyer
00:57:31 - 00:58:51 - N.C.B. Ran
00:59:04 - 01:00:05 - E. Kooiman
01:00:05 - 01:00:24 - N.C.B. Ran
01:00:36 - 01:01:24 - A.J. Veltkamp
01:01:49 - 01:02:04 - H.J.F.M. Soyer
01:02:15 - 01:02:38 - J.J. Schuiringa
01:02:38 - 01:02:44 - J.M. Hin-Hin
01:02:50 - 01:02:51 - J.J. Schuiringa
01:03:09 - 01:03:55 - P. Hoogerheide

De halfjaarrapportage geeft de stand weer van de uitvoering van de Programmabegroting 2021.
Het is een afwijkingen-rapportage, op hoofdlijnen, op de planning, budget en/of resultaat.
Een wijziging in de wijze van rapporteren is dat op advies van de Auditcommissie, de hoofdstukken beleidsmatige afwijkingen en financiële consequenties in één hoofdstuk zijn samengevoegd. Verder wordt er niet gerapporteerd over de investeringen waarbij geen afwijkingen ten opzichte van de planning – budget en resultaat is.

Ook de Corona – pandemie heeft invloed op de halfjaarrapportage en per programma is een apart “kopje” Corona – pandemie opgenomen.

Voor een aantal investeringen (waaronder het OCT en de her-inrichting Den Burg Centrum), wordt een verhoging van het krediet gevraagd. Daarnaast zijn er een tweetal subsidies ontvangen van de provincie Noord-Holland voor de investeringen Den Burg zuid en de reconstructie van de fietspaden Ook worden een aantal investeringen afgesloten. De toelichting hierop is opgenomen in hoofdstuk 3.2.

Per saldo sluit de halfjaarrapportage met een incidenteel voordeel van € 96.375 en een structureel voordeel van € 105.605.
De algemene reserve is ruim € 11,9 miljoen, dit is inclusief de € 0,8 miljoen die de gemeente heeft ontvangen in 2018 als compensatie btw zeeschepen. Ook is in de algemene reserve het saldo opgenomen van de programmarekening 2020 zijnde € 3,5 miljoen

Voorgesteld besluit

Akkoord te gaan met

 1. a. het afsluiten van een vijftal investeringen en de daaruit voortvloeiende vrijval kapitaallasten;
  b. verhoging van het krediet met € 1.500 voor de aanschaf van de actiewagen:
  c. verhoging van het krediet met € 20.000 voor rehabiliteren van de verharding
  d. verlaging van de kredieten herinrichting Den Burg zuid en reconstructie fietspaden in verband met ontvangen subsidie van de provincie Noord-Holland van respectievelijk € 68.355 en € 1.052.287;
  e. verhoging krediet voor het OCT met de indexatie zijnde € 408.483;
  f. verhoging van het krediet Den Burg centrum met € 125.000.
  In totaliteit geeft dit een voordeel van € 20.744.
 2. Akkoord te gaan met de financiële consequenties opgenomen in hoofdstuk 2.1 en het
  a. incidentele voordeel 2021 € 1.033.053 ten gunste van de algemene reserve te brengen;
  b. incidentele nadeel € 936.678 veroorzaakt door de Corona – pandemie ten laste te brengen van de algemene reserve;
  c. structurele voordeel 2021 € 105.605 ten gunste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2022 structureel mee te nemen in de programmabegroting 2022.
 3. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve (2.4) van € 11.921.708.
 4. Kennis te nemen van de aangepaste stand van de meerjarenraming (2.3) 2022 – 2025.
 5. Akkoord te gaan met
  a. lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve de Bolder van € 10.000
  b. hogere onttrekking uit de reserve transformatiekosten de Bolder van € 44.000
  c. onttrekking reserve egalisatie rekeningresultaat de Bolder van € 29.000
 6. De halfjaarrapportage 2021 vast te stellen.
01:03:58 - 01:03:59 - C.J. Hooijschuur
01:05:37 - 01:07:25 - W. Witte
01:07:25 - 01:10:27 - H. Huisman-Peelen
01:10:27 - 01:10:43 - W. Witte
01:10:49 - 01:11:03 - H.J.F.M. Soyer
01:11:31 - 01:11:37 - H. Huisman-Peelen
01:11:56 - 01:11:56 - H.J.F.M. Soyer
01:12:31 - 01:13:01 - H. Huisman-Peelen
01:13:45 - 01:14:48 - W. Witte
01:14:48 - 01:15:30 - H. Huisman-Peelen
01:15:37 - 01:15:47 - W. Witte
01:15:52 - 01:17:00 - J.J. Schuiringa
01:17:00 - 01:17:11 - H. Huisman-Peelen
01:17:36 - 01:19:17 - W. Witte
01:19:17 - 01:20:15 - H. Huisman-Peelen
01:20:35 - 01:21:24 - A. Visser
01:21:24 - 01:22:13 - H. Huisman-Peelen
01:22:19 - 01:22:51 - A. Visser
01:22:59 - 01:23:38 - R. van de Belt
01:23:48 - 01:25:20 - J.J. Schuiringa
01:25:38 - 01:26:27 - E. Kooiman
01:27:20 - 01:27:35 - J.M. Hin-Hin
01:27:35 - 01:27:48 - E. Kooiman
01:27:48 - 01:29:21 - A. Visser
01:29:21 - 01:29:41 - E. Kooiman
01:29:41 - 01:30:36 - J.J. Schuiringa
01:30:36 - 01:30:59 - J.M. Hin-Hin
01:30:59 - 01:31:37 - C.J. Rutten
01:31:40 - 01:33:10 - R. van de Belt
01:33:13 - 01:34:01 - C.J. Rutten
01:34:04 - 01:35:20 - R. van de Belt
01:35:20 - 01:35:24 - W. Witte
01:36:53 - 01:37:14 - E. Kooiman

De gemeenteraad wordt gevraagd het bestemmingsplan ‘Pontweg 127 en Gerritslanderdijkje 2C’ vast te stellen. Met dit bestemmingsplan wordt de bouwmogelijkheid van Pontweg 127 verplaatst naar Gerritslanderdijkje 2C. Verder wordt in het plan de huisvesting van personeel geregeld op het perceel Gerritslanderdijkje 2C. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 24 november 2020 tot en met 4 januari 2021 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Waarom dit bestemmingsplan?
Met het plan worden de bouwmogelijkheden van het perceel Pontweg 127 naar Gerritslanderdijkje 2C verplaatst. Pontweg 127 nu de bestemming ‘Bedrijf – Vrijkomende agrarische bebouwing’. Het bestemmingsvlak heeft een oppervlakte van 1,07 hectare. Binnen dit bestemmingsvlak ligt een bouwvlak met een oppervlakte van circa 325 m2. Met de verplaatsing verdwijnt de bestemming ‘Bedrijf – Vrijkomende agrarische bebouwing (Vab)’ van het perceel Pontweg 127 en wordt vervangen door de bestemming ‘Agrarisch – Binnenduinrand’, zonder bouwmogelijkheden. Het areaal agrarische grond neemt hierdoor toe met 1,07 hectare. In een vaststellingsovereenkomst is geregeld dat de bestaande schuur op dit perceel daadwerkelijk wordt afgebroken.
Op het perceel Gerritslanderdijkje 2C wordt de bouwmogelijkheid uitgebreid met 325 m² tot het maximum van 980 m². De bestemming van dit perceel blijft ongewijzigd ‘Bedrijf – Vrijkomende agrarische bebouwing’. De grenzen van het bestemming- en bouwvlak worden aangepast, maar de totale oppervlakte ervan blijft nagenoeg ongewijzigd. Ook komt er een mogelijkheid om personeelsverblijven te realiseren op het perceel Gerritslanderdijkje 2 voor het seizoenpersoneel van Paal 17. Deze zijn al op het perceel aanwezig op basis van een tijdelijke omgevingsvergunning en kunnen hier dan permanent worden vergund.

Algemene conclusie is dat deze ontwikkeling bijdraagt aan een clustering van de bedrijfsactiviteiten van Paal 17 op één perceel. Groot voordeel is dat de bouwmogelijkheden op het perceel Pontweg 127 geheel verdwijnen en deze gronden weer toegevoegd kunnen worden aan het agrarisch areaal. Het gaat dan om ongeveer 1 hectare.

Met de initiatiefnemer is een overeenkomst afgesloten om de uitvoering van het projectplan – waaronder de sloop van de schuur op de Pontweg - en eventuele de planschade te waarborgen.

Vervolg
Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan wordt nu ongewijzigd voorgelegd aan de gemeenteraad voor vaststelling.

Voorgesteld besluit

1. Het bestemmingsplan ‘De Koog - Pontweg 127 – Gerritslanderdijkje 2C’ zoals geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand NL.IMRO.0448.BUI2020BP0004-on01 ongewijzigd vast te stellen.
2. Voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen ingevolge artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening, omdat het kostenverhaal geregeld is via een vaststellings- en planschadeovereenkomst.

01:39:13 - 01:40:00 - N. Lely
01:40:04 - 01:41:20 - E. Kooiman
01:41:31 - 01:41:59 - F.R. Visman
01:41:59 - 01:42:21 - E. Kooiman
01:42:24 - 01:46:13 - V. Koot
01:46:41 - 01:48:08 - E. Kooiman
01:48:31 - 01:48:59 - J.M. Hin-Hin
01:49:10 - 01:49:35 - E. Kooiman
01:49:35 - 01:49:45 - J.M. Hin-Hin
01:50:16 - 01:50:57 - V. Koot
01:51:07 - 01:51:27 - E. Kooiman
01:51:31 - 01:52:09 - V. Koot
01:52:15 - 01:52:56 - E. Kooiman
01:53:02 - 01:53:47 - H.J.F.M. Soyer
01:53:47 - 01:55:03 - N. Lely
01:55:10 - 01:56:44 - W. Witte
01:56:44 - 01:57:37 - J.J. Schuiringa
01:57:43 - 01:59:41 - F.R. Visman

Op vrijdag 20 augustus is aan de heer Dirk Jacob Drijver, als bewijs van grote waardering, de Erepenning van de gemeente Texel toegekend. Dit besluit is vooraf met de gemeenteraad besproken, in vertrouwelijkheid; nu moet de toekenning nog formeel (achteraf) worden bekrachtigd.

Voorgesteld besluit

aan de heer Dirk Jacob Drijver, als bewijs van grote waardering, de Erepenning van de gemeente Texel toe te kennen.

Brieven aan de raad
Onderwerp
Dankwoord - De heer Drijver
01:59:41 - 02:01:02 - W. Witte

Deze motie is op 7 juli ingediend, en aangehouden met de volgende afspraak:
opnieuw op de agenda van de raadscommissie van 7/8 september, met daarbij een schriftelijke reactie van het college op de motie.

02:01:02 - 02:01:14 - W. Witte
02:05:45 - 02:08:18 - E. Kooiman
02:08:25 - 02:08:33 - N. Lely
02:08:33 - 02:10:06 - W. Witte
02:10:19 - 02:12:02 - H.J.F.M. Soyer
02:12:02 - 02:13:19 - J.J. Schuiringa
02:13:25 - 02:14:54 - C.J. Rutten
02:15:02 - 02:17:02 - N. Lely
02:17:02 - 02:17:25 - J.J. Schuiringa
02:17:29 - 02:20:40 - W. Witte
02:20:40 - 02:21:47 - N. Lely
02:22:09 - 02:22:24 - E. Kooiman
02:22:30 - 02:22:48 - W. Witte

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli is deze motie (van PvdA pro Texel, Texels Belang en VVD, ondersteund door D66) aangehouden, met de volgende omschrijving:

RESULTAAT: aangehouden; opnieuw op de agenda van de raadscommissie van 7/8 september, met daarbij een schriftelijke reactie van het college op de motie.

Er is nog geen schriftelijke reactie van het college, maar de indieners willen de motie toch agenderen zoals de bedoeling was.

Raadsinformatiebrieven
Titel
RIB 21-072 Voorrangssituatie kruising Langeveldstraat - Krimweg - Vuurtorenweg

Fracties kunnen brieven of Raadsinformatiebrieven agenderen voor bespreking in de raadscommissie.
Een actueel overzicht van alle ingekomen brievenen raadsinformatiebrieven zijn altijd te vinden via het Raadsinformatiesysteem (https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/), dan kiezen voor: Overzichten.

Ook wordt de Lange Termijn Planning -waarin alle onderwerpen opgenomen zijn die uiteindelijk op de agenda van de gemeenteraad terecht zullen komen- hierbij aan de raad aangeboden, ter informatie.

PvdA en Texels Belang willen graag de brief 'verzoek verlenging openstelling Molenkoog' bespreken.

Raadsinformatiebrieven
Titel
RIB 21-073 Verlenging openstelling Molenkoog
02:23:35 - 02:25:03 - A.J. Veltkamp
02:25:21 - 02:25:55 - C. Hoogerheide
02:26:00 - 02:26:33 - A.J. Veltkamp
02:26:41 - 02:26:57 - C. Hoogerheide
02:27:03 - 02:27:17 - P.P. van Sijp

Staatssecretaris Blokhuis heeft besloten de periode tussen twee uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker tijdelijk te verlengen naar maximaal drie jaar. Dit is nodig omdat het voorlopig niet mogelijk is om vrouwen elke twee jaar uit te nodigen voor het onderzoek naar borstkanker. Er wordt aan gewerkt om vanaf januari 2024 de periode tussen de uitnodigingen weer terug te brengen naar twee jaar.
Verschillende gemeenteraden hebben over dit onderwerp al moties aangenomen (o.a. Kerkrade, Heusden en Schiermonnikoog) met als oproep:
'er bij de staatssecretaris, door toezending van deze motie op aan te dringen tot het intrekken van deze onwenselijke maatregel.'
De moties zijn te vinden via het Raadsinformatiesysteem (www.texel.nl/gemeenteraad. Kiezen voor: Overzichten --> brieven aan de raad)

Texels Belang wil graag over het besluit van de staatssecretaris spreken met de andere fracties.

02:28:29 - 02:31:50 - W. Witte
02:32:00 - 02:32:43 - C.J. Rutten
02:32:47 - 02:33:41 - A. Visser
02:33:47 - 02:34:12 - J.M. Hin-Hin
02:34:20 - 02:35:26 - J.J. Schuiringa
02:35:26 - 02:36:17 - F.R. Visman
02:36:17 - 02:37:11 - R. Kieft
02:37:15 - 02:38:26 - W. Witte
02:38:31 - 02:38:47 - R. Kieft
02:38:58 - 02:40:12 - J.M. Hin-Hin
02:40:12 - 02:41:11 - W. Witte
02:41:53 - 02:42:10 - E. Kooiman
02:42:10 - 02:42:29 - C. Hoogerheide
02:42:37 - 02:42:47 - E. Kooiman
02:43:17 - 02:43:25 - A. Visser